W Polsce zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie jest jeszcze dość popularne. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika może liczyć na szereg korzyści. zatrudnienie osoby niepelnosprawnej

Zatrudnianie niepełnosprawnych – zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną na okres przynajmniej 36 miesięcy może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 15-krotnosci przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem jest wcześniejsze podpisanie umowy ze starostą, ponieważ koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy nie podlegają zwrotowi. 

Zatrudnianie niepełnosprawnych – zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy 

O zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może ubiegać się przedsiębiorca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną przez okres przynajmniej 36 miesięcy. Środki można otrzymać na stworzenie zarówno nowych miejsc pracy jak i na przystosowanie już istniejących stanowisk. Przedsiębiorca otrzymaną refundację może przeznaczyć między innymi na adaptację pomieszczeń w firmie pod potrzeby osób niepełnosprawnych, czy zatrudnienia dodatkowego pracownika, który będzie służył pomocą zatrudnionej osobie niepełnosprawnej. Aby otrzymać w/w środki, pracodawca musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie do wynagrodzeń przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorca może ubiegać się o środki na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dotyczy to pracodawcy, który:
  • prowadzi zakład pracy chronionej
  • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości przynajmniej 6%
  • zatrudnia mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Dodatkowe wymagania, to brak zaległości w zobowiązaniach w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracownik niepełnosprawny, na którego zostało przyznane dofinansowanie do wynagrodzenia musi być ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz na podstawie numeru PESEL i NIP oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną do Funduszu. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie również na osoby niepełnosprawne bez ustalonego prawa do emerytury. 

Wysokość kwot dofinansowania do wynagrodzeń

Dofinansowanie wypłacane jest każdego miesiąca i w przypadku zakładu pracy chronionej wynosi: 
  • 130% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • 110% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 50% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
Jeżeli dofinansowanie dotyczy osób z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub epilepsją, jak również osób niewidomych, to wymienione kwoty ulegają zwiększeniu o 75% najniższego wynagrodzenia. 

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości przynajmniej 6% oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, otrzymają kwotę dofinansowania w wysokości: 
  • 70% z kwoty uzyskanej w przypadku zakładu pracy chronionej
  • 90% z kwoty uzyskanej w przypadku zakładu pracy chronionej – dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub epilepsją oraz osoby niewidome. 
Miesięczna kwota dofinansowania nie powinna przekroczyć miesięcznego wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. 

Refundacja składek na ZUS, a zatrudnianie osób niepełnosprawnych 

Pracodawca może być odciążony z zapłaty składek na ZUS (nie musi samodzielnie wpłacać ich na konto ZUS). Warunkiem jest, aby w deklaracji rozliczeniowej składanej do ZUS-u zaznaczył odpowiedni kod oraz wpisał kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON lub budżet państwa. Powyższe dotyczy zakładów pracy chronionej i pracodawców zatrudniających przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości przynajmniej 6%. 

Wpłaty na PFRON - ulgi

Przedsiębiorca, który nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego przynajmniej 6% musi dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Natomiast pracodawcy zatrudniający więcej niż 6% niepełnosprawnych nie mają takiego obowiązku. W przypadku zatrudniania osób ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, przedsiębiorca może liczyć na obniżenie podanych 6%. 

Jeżeli pracodawcy nie spełniają wyżej wymienionych wymogów, ale kupują usługi (wyłączając handel) lub produkty od pracodawcy zatrudniającego przynajmniej 25 pracowników, w tym przynajmniej 10% osób mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mają prawo obniżyć wysokość obowiązujących wpłat na rzecz Funduszu. 

Szkolenia organizowane przez pracodawcę w kontekście zatrudniania niepełnosprawnych 

PFRON na wniosek pracodawcy może dokonać refundacji kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych u danego pracodawcy. Zwrotu kosztów dokonuje starosta zgodnie z warunkami i w wysokości określonej we wcześniejszej umowie zawartej pomiędzy nim, a pracodawcą.

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika - korzyści

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną mającą status bezrobotnej lub poszukującej pracy może liczyć na szereg korzyści z tym związanych. Ma prawo ubiegać się o zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownika. Jednak wcześniej musi podpisać umowę ze starostą, a dodatkowo osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona przez okres co najmniej 1 roku. 

Przedsiębiorca może też otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej. Kwota zwrotu zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie jakie może otrzymać niepełnosprawny nie może przekroczyć 20 godzin w miesiącu.


Data publikacji: 2021-01-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU