Ostatnio dość często poruszany jest temat ochrony środowiska. Rządy wielu krajów, w tym Polski próbują walczyć z zanieczyszczeniem środowiska, a na przedsiębiorców nakładane są nowe obowiązki. Jednymi z nich są opłaty środowiskowe. terminy oplat srodowiskowych 2022

Czym jest BDO?

Baza Danych Odpadowych (BDO) jest bazą informacji o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami. BDO to zintegrowany system teleinformatyczny, którego częścią jest rejestr BDO funkcjonujący od 2018 roku. Został uruchomiony w styczniu 2020 roku. Zawiera spis podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr gromadzi nie tylko informacje o odpadach, ale pozwala także wypełniać obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru BDO, od 1 stycznia 2020 roku mogą prowadzić elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów. 

Odpady przedsiębiorstwa – obowiązek złożenia sprawozdania

Na stronie internetowej BDO znajdują się szczegółowe instrukcje jak należy prawidłowo sporządzić i przesłać sprawozdanie za 2021 rok. Termin na jego złożenie upłynął 15 marca 2022 roku.

Sprawozdanie powinno dotyczyć:
 • produktów, opakowań i gospodarowania odpadami jakie z nich powstały
 • wytwarzanych odpadów i gospodarowania odpadami.
Sprawozdanie ma ustalony wzór i zgodnie z takim powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do właściwego marszałka województwa. Jeżeli sprawozdanie jest zerowe, to nie ma obowiązku składania go.
 

Sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska 

Niektóre podmioty zobowiązane są do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Zaliczają się do nich między innymi:
 • przedsiębiorcy i podmioty niebędące przedsiębiorcami
 • osoby fizyczne korzystające ze środowiska na podstawie uzyskanych pozwoleń
 • podmioty wykonujące zawód medyczny
 • instytucje zarządzające drogami, wodami i zielenią miejską
 • hodowcy zwierząt i warzyw
 • ogrodnicy i leśnicy.
Z powyższego wynika, że obowiązkiem sporządzenia i wysłania sprawozdania objęci są między innymi przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, maszyny oraz urządzenia zasilane różnymi rodzajami paliwa silnikowego, ponieważ w ich przypadku wytworzone spaliny trafiają do środowiska naturalnego, a zgodnie z przepisami takie działanie musi być wykazane i muszą zostać uregulowane opłaty środowiskowe. 

Opłaty pobierane są w zakresie: 
 • odprowadzania pyłów i gazów do powietrza pochodzących z:
  • przeładunku paliw silnikowych, jak np.: stacje paliw
  • chowu i hodowli drobiu
  • różnych rodzajów procesów technologicznych, jak malowanie, spawanie, czy lakierowanie
  • ze spalin silnikowych
 • emisji gazów cieplarnianych
 • składowania odpadów. 

Termin na przygotowanie i złożenie sprawozdania

Przedsiębiorcy przygotowują sprawozdanie w oparciu o ewidencję prowadzoną przez cały rok podatkowy. Sporządzone sprawozdanie składa się do marszałka województwa w terminie do dnia 31 marca 2022 roku. Może mieć:
 • formę papierową (składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty)
 • formę elektroniczną.
Opłaty za korzystanie ze środowiska płacone są zgodnie ze stawkami określonymi w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Jeżeli roczna opłata dotycząca jednego rodzaju korzystania ze środowiska jest niższa niż 100 zł, to sprawozdania nie trzeba składać.


Data publikacji: 2022-03-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU