Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek zarejestrowania się w BDO, czyli Bazie Danych o Odpadach. Jedni już to zrobili, drudzy zamierzają. Wszyscy, których dotyczy powinni umieszczać na wystawianych fakturach sprzedaży lub paragonach indywidualny numer BDO nadany przez Marszałka Województwa właściwego dla miejsca wykonywania działalności. Kto musi posiadać numer BDO? Czy faktycznie należy umieszczać go na fakturach i innych dokumentach? Numer BDO na fakturze

Czym jest BDO?

Wszystkie zagadnienia związane z BDO zostały zawarte w ustawie o odpadach. Celem jej stworzenia było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami oraz zwiększenie recyklingu z produktów odpadowych.

Pieczę nad BDO sprawuje marszałek województwa. Znajduje się w niej sporo informacji, które dotyczą:
 • wprowadzanych w kraju opakowań, produktów w opakowaniach (podział na poszczególne rodzaje opakowań) oraz o powstających z nich odpadach
 • wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (baterie, akumulatory, itp.) oraz o odpadach jakie z nich powstają
 • wprowadzanych na rynek różnych olejach, smarach, oponach i o odpadach, które z nich powstają
 • osiągniętym odzysku i recyklingu odpadów, które powstały z wyżej wymienionych produktów, przygotowaniach do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 • ilości oraz jakości komunalnych osadów ściekowych, o ich wytwórcach, miejscach zastosowania
 • rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów i ich wytwórcach.

Numer BDO

W BDO muszą zarejestrować się wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z odpadami. Każdy z nich otrzyma indywidualny numer rejestrowy nadany przez Marszałka Województwa. Po zakończeniu działalności, numer nie jest nadawany innemu przedsiębiorcy.

Kto musi wpisać się do BDO?

Dokładnie określa to art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach, który mówi, że w bazie powinny znaleźć się podmioty, które wprowadzają do kraju:
 • sprzęt i ich autoryzowani przedstawiciele
 • baterie i akumulatory
 • pojazdy
 • opony
 • oleje smarowe
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Czytaj też: Obowiązek rejestracji w BDO

Numer BDO na fakturze – art. 63 ustawy o odpadach

Obowiązek umieszczania numeru BDO na fakturze reguluje art. 63 ustawy o odpadach. Jest w nim napisane, że podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach, które zostały sporządzone w związku z prowadzoną działalnością. Jednak nie zostały tu dokładnie wymienione dokumenty, na których powinien znaleźć się numer rejestrowy
Jednym z takich dokumentów, który sporządza przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością jest faktura. Według przepisów jest to dokument, na którym muszą znaleźć się dane wymagane ustawą. W przepisie znajduje się zwrot: „Faktura powinna zawierać” . Na tej podstawie na dokumencie dopuszcza się między innymi umieszczenie numeru BDO. Co więcej, numer ten koniecznie musi znaleźć się na fakturze, ponieważ jego brak skutkuje z nałożeniem na przedsiębiorcę kary administracyjnej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 zł ale nie większej od 1 000 000 zł. 

W tym miejscu rodzi się pytanie czy konieczne jest umieszczanie numeru BDO na każdej fakturze, czy wystarczy jedynie na tych, które dotyczą części działalności związanej z odpadami? W tej kwestii przepisy nie zostały doprecyzowane, dlatego też zaleca się przedsiębiorcom, aby dla własnego bezpieczeństwa umieszczali numer BDO na każdej fakturze, nawet na tej, która dotyczy działalności nie związanej z odpadami.

Inne dokumenty, na których wskazane jest umieszczanie numeru BDO

Jak już wcześniej zostało napisane, zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach przedsiębiorca powinien umieszczać numer BDO nie tylko na fakturze, ale również na każdym innym dokumencie związanym z prowadzoną działalnością. Dla przykładu mogą to być: paragony fiskalne, proformy, umowy sprzedaży, dokumenty WZ, zamówienia, ewidencje odpadów, czy karty przekazania odpadów.

Dokumenty, na których nie trzeba umieszczać numeru BDO

Numeru rejestrowego nie wpisuje się na:
 • dokumentach zawierających treści określone urzędowo i na których brak jest miejsca na jego wpisanie. Przykładem takich dokumentów są deklaracje podatkowe (VAT i PIT), na których podatnik nie ma obowiązku jego umieszczania
 • dokumentach wewnętrznych firmy (dokumenty kadrowe, administracyjne).

PRZYKŁAD:
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą związaną z odpadami spełnił nałożony na niego obowiązek i zarejestrował się w Bazie Danych o Odpadach. Otrzymał numer rejestracyjny i zgodnie z prawem musi go umieszczać na wystawianych fakturach. Jednak nie ma konieczności dopisywania go na deklaracji VAT-7, czy PIT-36, ponieważ na dokumentach tych brak jest pozycji przeznaczonej do wpisania numeru BDO. W tym wypadku przedsiębiorcy nie grozi kara.

Podsumowanie

Numer BDO zawsze należy umieszczać na dokumentach wychodzących na zewnątrz firmy dotyczących działalności gospodarczej podatnika związanej z odpadami, gdzie jednym z takich dokumentów jest faktura VAT. W tym względzie przedsiębiorca powinien zachować dużą ostrożność i umieszczać numer BDO na każdym dokumencie zewnętrznym związanym z działalnością. Dzięki temu uniknie wysokiej kary administracyjnej.


Data publikacji: 2019-12-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Agnieszka
19 Wrzesień 2023

Jak poprawić fakturę na której nie umieściłam numeru BDO. Niedopatrzenie przy ustawieniach nowego programu do fakturowania. Takich faktur bez BDO jest kilkanaście, wszystkie wysłane do klientów.
Mogę wystawić Notę korygującą, czy musi być faktura korygująca?