Od 1 września 2019 roku sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do pobierania opłaty recyklingowej od grubszych toreb wykonanych z tworzyw sztucznych. Zmiana w przepisach sprawiła, że sklepy zarówno pobierają, jak i opłacają opłatę recyklingową od dostępnych toreb. Wiąże się to również z innymi obowiązkami sprzedawców wynikających z opłaty recyklingowej. Zmiana w przepisach nie jest przypadkowa, jest uwarunkowana dbałością o środowisko. Wyższa cena powinna skłonić klientów do korzystania z toreb materiałowych zamiast toreb plastikowych. Jak zaksięgować opłatę recyklingową?

Opłata recyklingowa w podatkach dochodowych

Opłata recyklingowa to dla sprzedawców przychód (pod względem podatku dochodowego) w chwili jej pobrania. Takie stanowisko zostało przedstawione w art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy o CIT i art. 12 ust.1 pkt 11 ustawy o PIT. Jednocześnie w chwili jej wpłaty na rachunek prowadzony przez marszałka województwa jest traktowany jako koszt podatkowy. Oznacza to, że opłata jest neutralna podatkowo.

Wraz z rozpoczęciem 2020 roku uregulowanie opłaty recyklingowej na rachunek marszałka musi zostać opłacone najpóźniej do 15. dnia miesiąca przypadającego po kwartale, kiedy doszło do pobrania opłaty.

Sprzedaż toreb foliowych musi zostać udokumentowana na kasie fiskalnej. Trzeba zaznaczyć, że nie trzeba wskazywać opłaty recyklingowej na paragonie (zamiast tego niezbędne jest podanie całej kwoty regulowanej za torbę).

Opłata recyklingowa w podatku VAT

Posiłkując się art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wszystko, co jest określane jako zapłata, którą wykonujący dostawy towarów lub usługodawca uzyskał albo ma uzyskać ze względu na sprzedaż od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, wliczając do tego uzyskane dotacje, subwencje oraz pozostałe dopłaty o zbliżonym charakterze, które bezpośrednio warunkują cenę towarów dostarczanych albo usług świadczonych przez podatnika. Biorąc pod uwagę art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT do podstawy opodatkowania zalicza się podatki, cła, opłaty oraz pozostałe należności o zbliżonym charakterze, nie wliczając do tego kwoty podatku.

Cena torby jest zwiększona o stawkę podatku VAT. Wiemy też, że każda sprzedana torba musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej. Ta zasada jest uwarunkowana faktem, że torby są nabywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych.

Reasumując, sprzedaż toreb plastikowych jest opodatkowana podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów przekazało tę informację w formie jednego komunikatu: „Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych”.

Księgowanie opłaty w PKPiR

W Rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów otrzymujemy szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z podanymi wskazówkami w kolumnie 7 PKPiR jest miejsce dedykowane na przychody ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Oznacza to, że sprzedaż toreb jest określana jako sprzedaż towarów i funkcjonuje dokładnie na takich samych warunkach.

Jak kształtuje się ewidencja sprzedaży toreb?

Każdy przedsiębiorca ma w swojej ofercie torby na zakupy. Do ich produkcji służą tworzywa sztuczne, dlatego ich koszt jest powiększony o opłatę recyklingową. Podatnicy muszą prowadzić ewidencję, do której wprowadzają liczbę zakupionych oraz sprzedanych lekkich, oraz pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Ewidencja obejmuje jeden rok kalendarzowy. Ustawodawca daje prawo prowadzić ewidencję papierową albo w formie elektronicznej. Jeżeli w sieci handlowej funkcjonuje więcej niż jeden sklep, należy prowadzić ewidencję osobno dla konkretnych jednostek. Wszystkie informacje, które się tam znajdują, należy przechowywać przez okres pięciu lat (jest liczony od końca roku kalendarzowego, którego te informacje dotyczą).

Sprawozdawczość dotycząca opłaty recyklingowej

Posiłkując się art. 73 ustawy o odpadach, przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego albo hurtowego i mający w ofercie torby objęte odpłatą recyklingową są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania. Pierwsze sprawozdania były składane za rok 2019 za okres liczony od 1 września 2019 roku. Ustawodawca wymaga złożenia sprawozdania w terminie do 15 marca za wcześniejszy rok kalendarzowy. Sprawozdanie zostaje doręczone marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego albo hurtowego, gdzie można zakupić torby na zakupy wykonane z tworzywa sztucznego. Następne sprawozdania mają zostać dostarczone do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oznacza to, że sprawozdanie dotyczące 2022 roku trzeba złożyć najpóźniej do 15 marca 2023 roku. Wymaga się złożenia sprawozdania w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu na indywidualne konto w rejestrze BDO.

Jakie sankcje zostają nałożone na podmioty, które nie przestrzegają zasad?

Art. 57 pkt 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 10c ustawy o gospodarce odpadami wskazuje, że przedsiębiorca, który nie przestrzega wyznaczonych przez ustawodawcę przepisów i nie pobiera opłaty recyklingowej, a ma taki obowiązek, musi liczyć się z nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej – jej wartość waha się od 500 zł do maksymalnie 20 000 zł. Za nałożenie sankcji odpowiada właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej. Nałożenie sankcji jest podejmowane w formie decyzji. Inspekcja handlowa sprawuje kontrolę nad wywiązywaniem się przedsiębiorców z obowiązku poboru opłaty recyklingowej. Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji przyznawane są kary.

Wraz ze zmianą przepisów przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym mają znacznie więcej obowiązków, a wśród nich:
  • dostarczenie wniosku o wpis do BDO,
  • dostarczenie rocznych sprawozdań,
  • przekazywanie pobranej opłaty.
Wszystkie opisane powyżej zasady mają przyczynić się do wprowadzenia w ofertach punktów handlowych toreb stanowiących zamienniki modeli wykonanych z tworzywa sztucznego. Spora część klientów już zrezygnowała z toreb plastikowych na rzecz materiałowych, których można używać wielokrotnie. To doskonały wybór nie tylko ze względu na stan portfela, ale również ochronę naturalnego środowiska.


Data publikacji: 2023-03-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU