Obecnie do Bazy Danych Odpadowych (BDO) zarejestrowało się ok. 40% przedsiębiorców. Pozostali mają czas do 31 grudnia 2019 roku. Jeżeli nie zarejestrują się w tym terminie to mogą liczyć się z nałożeniem wysokiej kary, której wysokość może sięgać nawet miliona złotych. Czym jest BDO? Czy wystarczy się jedynie zarejestrować do bazy, aby uniknąć dotkliwej kary?

Czym jest Baza Danych Odpadowych (BDO)?

Jest to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Zawiera rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami. Przedsiębiorcy, którzy znajdą się w rejestrze BDO, będą musieli od 1 stycznia 2020 r. prowadzić w nim ewidencję i sprawozdawczość odpadów. 
BDO zostało wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska. Jego zadaniem jest kontrola gospodarki odpadami i przeciwdziałanie nieprawidłowościom, do których tu dochodzi.

Art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO – o czym mówi?

Baza Danych Odpadowych jest systemem informatycznym, który utworzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Rejestr został uruchomiony z dniem 24 stycznia 2018 roku. Od stycznia 2020 roku zostaną wprowadzone kolejne moduły (ewidencji i sprawozdawczości), które pozwolą na prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami w formie elektronicznej.

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru BDO?

Obowiązkowo do rejestru BDO powinny wpisać się podmioty, które:
  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach (pojazdy, oleje i smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  • producenci i importerzy oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Obowiązek może dotyczyć również jednoosobowych działalności gospodarczych jeżeli wykonują czynności, które zostały wymienione wyżej, które wytwarzają odpady i w związku z tym muszą prowadzić ewidencję odpadów, jak: salony fryzjerskie i kosmetyczne, podmioty świadczące usługi budowlane, stomatologiczne, warsztaty samochodowe, zakłady fotograficzne i drukarskie. 

Ważna uwaga:
Podatnik, który nie wie czy musi zarejestrować się do BDO może sprawdzić czy ma taki obowiązek pod linkiem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/
Pełna lista podmiotów, które powinny być wpisane do rejestru na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

Czas, w którym należy dokonać rejestracji

Podatnicy, którzy mają obowiązek rejestracji do BDO muszą to zrobić do końca 2019 roku. Jest to bardzo ważne, ponieważ na podmioty, które nie wywiążą się z obowiązku zostaną nałożone dość dotkliwe kary. Od stycznia 2020 roku sąd może wymierzyć karę grzywny, aresztu lub zapłatę kwoty w wysokości do 1 miliona złotych. Dodatkowo od przedsiębiorcy nie będą odbierane odpady, a on sam nie będzie miał możliwości wystawienia elektronicznej karty odbioru odpadów. 

Art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

brzmi: „Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania”.

Jak się zarejestrować do BDO?

Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku marszałek wojewódzki wprowadza podmiot do rejestru.

Data publikacji: 2019-11-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU