Obwieszczenie Ministra Finansów wydane 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731), wskazuje, że stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych zostaną zwiększone w 2023 roku o średnio 11,8%. maksymalne stawki podatkow i oplat lokalnych

W jaki sposób wyznacza się górne granice stawek podatków i opłat lokalnych?

Art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje:
 • górne granice stawek kwotowych wyznaczone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1, obowiązujące w danym roku podatkowym są zmieniane co roku i obowiązują przez cały kolejny rok podatkowy. Zmiana jest uwarunkowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, kiedy dochodzi do zmiany stawek, przyrównując do tego samego okresu w roku wcześniejszym,
 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w roku podatkowym, biorąc pod uwagę zasady wyznaczone w 1, przy czym dochodzi do zaokrąglenia ich w górę do pełnych groszy,
 • wskaźnik cen omówiony w 1 zostaje wyznaczony z wykorzystaniem komunikatu wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po zakończeniu pierwszego półrocza.
Trzeba pamiętać, że prezes GUS w komunikacie wydanym 15 lipca 2022 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. wskazał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 11,8% w stosunku do I półrocza roku 2021.

Maksymalne stawki podatków lokalnych w 2023 roku

Podatek od nieruchomości

Posiłkując się obwieszczeniem Ministra Finansów wydanego 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731) w roku 2023 stawki podatku od nieruchomości wyznaczone w uchwałach gmin, nie mogą być większe od stawek maksymalnych, które zostały wyszczególnione poniżej:

Od gruntów:
 • połączonych z prowadzeniem firmy, sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków nie jest istotny - 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 • znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi albo wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • innych, wliczając do tego wykonywanie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych zaliczanych do obszaru rewitalizacji, wyszczególnionych w ustawie wydanej 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i zlokalizowanych na obszarach, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego planuje skierowane pod zabudowę mieszkaniową, usługową bądź zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, do którego zalicza się tylko te rodzaje zabudowy, kiedy od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów minęły 4 lata i w tym okresie nie doszło do zakończenia budowy, jak wskazuje prawo budowlane – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
Od budynków albo ich części:
 • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • połączonych z prowadzeniem firmy oraz od budynków mieszkalnych bądź ich części wykorzystywanych do prowadzenia firmy – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • wykorzystywanych do prowadzenia firmy polegającej na obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dotyczących wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, używanych przez podmioty świadczące usługi tego typu – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • innych, a do tego używanych w celu świadczenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli jest procentowa stawka – 2% wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportu

Od samochodu ciężarowego o maksymalnej masie całkowitej przewyższającej 3,5 tony i mniejszej od 12 ton:
 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,
 • od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,
 • od 9 ton do 12 ton – 2042,19 zł, 
 • od samochodu ciężarowego o maksymalnej masie całkowitej równej albo przewyższającej 12 ton – 3897,01 zł, 
 • od ciągnika siodłowego bądź balastowego dedykowanego do pracy razem z naczepą, bądź przyczepą o maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i mniej niż 12 ton – 2382,52 zł, 
 • od ciągnika siodłowego bądź balastowego dedykowanego do pracy jedynie z naczepą, bądź przyczepą o maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej bądź przewyższającej 12 ton:
 • do 36 ton włącznie – 3012,13 zł,
 • powyżej 36 ton – 3897,01 zł.

Od przyczep bądź naczep, które po zsumowaniu z pojazdem silnikowym mają masę całkowitą mieszczącą się w przedziale od 7 ton do 12 ton, jedynym wyjątkiem od tej zasady są przyczepy i naczepy ściśle związane z działalnością rolniczą, którą prowadzi podatnik podatku rolnego – 2042,19 zł.

Od przyczep bądź naczep, które po zsumowaniu z pojazdem silnikowym mają maksymalną masę całkowitą taką samą albo większą od 12 ton, jedynym wyjątkiem są przyczepy oraz naczepy powiązane tylko z działalnością rolniczą, która jest prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
 • do 36 ton włącznie – 2382,52 zł;
 • powyżej 36 ton – 3012,13 zł.
Od autobusu, gdzie decydującym czynnikiem jest liczba miejsc do siedzenia (nie wliczając w to kierowcy):
 • poniżej 22 miejsc – 2411,44 zł;
 • równej bądź przewyższającej 22 miejsca – 3048,71 zł.

Posiłkując się art. 10 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dowiadujemy się, że gdy górna granica stawki podatku (określana również jako stawka maksymalna) omówiona w pkt 2, 4 lub 6, jest mniejsza od właściwej stawki minimalnej, wyznaczonej w załączniku nr 1–3 do ustawy, górna granica stawki nie zostaje wzięta pod uwagę. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, rada gminy musi zastosować stawkę podatku od środków transportowych dla konkretnych pojazdów w kwocie zgodnej ze stawką, wyznaczoną w załącznikach od 1 do 3 ustawy.

Trzeba mieć świadomość, że stawki minimalne wyznaczone w załącznikach nr 1–3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są (korzystając z art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) aktualizowane każdego roku. Nowe informacje są podawane w obwieszczeniu Ministra Finansów opublikowanym w Monitorze Polskim. Obwieszczenie musi pojawić się przed 31 październikiem każdego roku.

Obwieszczenie Ministra Finansów wydane 12 października 2022 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 podaje stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2023, wyznaczone w załącznikach nr 1–3 do obwieszczenia.

Maksymalne stawki odpłat lokalnych w 2023 roku

W obwieszczeniu wydanym przez Ministra Finansów znajdują się także stawki opłat lokalnych, których trzeba przestrzegać w 2023 roku (M.P. z 2022 r. poz. 731).

Obwieszczenie podaje takie stawki:
 • stawka opłaty targowej to maksymalnie kwota 953,38 zł za dzień,
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, gdzie właściwości klimatyczne są korzystne, występują walory krajobrazowe, a także warunki, które umożliwiają pobyt osób w wyznaczonych celach to maksymalnie kwota 2,80 zł za dzień,
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, które uzyskały status obszaru ochrony uzdrowiskowej to maksymalnie 3,94 zł za dzień,
 • stawka opłaty uzdrowiskowej to maksymalnie kwota 5,40 zł za dzień,
 • stawka opłaty od posiadania psów to maksymalnie kwota 150,93 zł w ciągu roku za jednego psa,
 • stawka części stałej opłaty reklamowej to maksymalnie kwota 3,14 zł za dzień,
 • stawka części zmiennej opłaty reklamowej to maksymalnie kwota 0,28 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego wykorzystywanego w celu ekspozycji reklamy za dzień.


Data publikacji: 2023-02-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU