Zakup niektórych sprzętów medycznych, jak np.: koncentratorów tlenu, czy pulsoksymetrów celem monitorowania stanu zdrowia i łagodzenia przebiegu choroby COVID-19 u pracowników, czy zleceniobiorców spółki oraz ich rodzin stanowią firmowe koszty uzyskania przychodów. urzadzenia medyczne firmy

Zakup urządzeń medycznych przez spółkę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej działalności zajmuje się produkcją. Duża część procesu produkcyjnego odbywa się na hali produkcyjnej, na której w tym samym czasie pracuje dużo osób. Poszczególne stanowiska pracy są umiejscowione blisko siebie, co sprawia, że pracownicy mają bliski kontakt ze sobą, a to z kolei zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem. Spółka zdecydowała się na zakup 3 koncentratorów tlenu i 3 pulsoksymetrów. Zgodnie z wydanym przez władze spółki zarządzeniem:
  • zakup urządzeń został dokonany celem monitorowania i łagodzenia przebiegu choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników/zleceniobiorców spółki oraz ich rodzin
  • zakupiony sprzęt może zostać zastosowany w warunkach zakładu pracy oraz w warunkach domowych
  • zarząd ma obowiązek wskazania osób upoważnionych do dysponowania w/w sprzętami oraz do instruowania w zakresie ich prawidłowej obsługi
  • sprzęt może zostać przekazany razem z kopią instrukcji obsługi za pokwitowaniem.
W omawianym przypadku zakupiony sprzęt jest wydatkiem uzasadnionym, który ma za zadanie pomóc skutecznie zwalczać objawy choroby. Pracownicy mają możliwość szybciej powrócić do zdrowia i do pracy, co przekłada się na utrzymanie odpowiedniej kondycji psychicznej pracowników. Zdaniem spółki są to wystarczające przesłanki, aby zaliczyć wydatek do kosztów firmowych. Organ podatkowy podzielił to zdanie, a w uzasadnieniu swojej opinii w danej sprawie odwołał się do definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (koszty uzyskania przychodów, to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy). 

W świetle przepisu z art. 15 ust. 1 ustawy podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszystkich kosztów, które nie zostały wymienione w art. 16 ust. ustawy o ile będzie w stanie wykazać celowość i związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kosztami uzyskania przychodów mogą być wszystkie wydatki uzasadnione pod względem racjonalnym i gospodarczym, które mają na celu osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów bez tych wymienionych w art. 16 ust. ustawy.  

Przez sformułowanie związane „z celem” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia pewnego stanu rzeczy jakim jest przychód, co oznacza że konkretny wydatek może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu w zależności od całkowitej i całościowej oceny, czy przy wszystkich występujących w danym przypadku okolicznościach, przy zachowaniu należytej staranności podatnik mógł w chwili dokonywania wydatku przewidzieć, ze przyczyni się on do powstania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. 

Czy zakup urządzeń medycznych stanowi koszt podatkowy?

Wątpliwości spółki budzi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków jakie zostały poniesione na zakup urządzeń medycznych dla pracowników, w tym koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów. Wskazana wcześniej argumentacja pozwala uznać, że dany wydatek spełnia przesłankę zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów jaka została zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy.

W stanie epidemii na pierwsze miejsce wysuwa się ochrona zdrowia pracowników, dlatego wszelkie działania w tym zakresie, które chronią zdrowie pracowników, jak np.: wszelkie działania prewencyjne jakie podejmuje pracodawca (zakup środków ochrony osobistej) oraz działania podejmowane w sytuacji kiedy już doszło do zarażenia pracowników mogą stanowić koszt firmowy. Zakupione urządzenia pomagają w monitorowaniu i zwalczaniu skutków choroby, co pozwala pracownikom szybciej powrócić  do zdrowia i do pracy. W ten sposób firma buduje sobie pozytywny stosunek wśród pracowników, co z kolei przekłada się na większe zaangażowanie i wzrost wydajności pracy. Tak więc spokojnie spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z zakupem urządzeń medycznych, a w szczególności koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów.


Data publikacji: 2021-06-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU