Większość pracodawców w trosce o zdrowie swoich pracowników wysyła ich na badania kontrolne. Obecnie w związku z trwającą pandemią pracodawcy coraz częściej decydują się na skierowanie pracowników na testy wykrywające COVID-19 i finansują wydatek związany z jego wykonaniem. Czy test na COVID-19 może stanowić koszt podatkowy? testy na COVID

Test na COVID-19, czy może być kosztem podatkowym?

Do warunków jakie muszą zostać spełnione, aby test na COVID-19 mógł być dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym będą te, które zostaną spełnione zgodnie z definicją kosztów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Kosztami uzyskania przychodów będą te poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy

Poniżej zostały wskazane warunki, które muszą zostać spełnione, aby wydatek można było uznać za koszt podatkowy. Wydatek musi: 
  • posiadać związek przyczynowo-skutkowy z przychodem lub źródłem przychodu
  • być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu
  • nie może znajdować się na liście kosztów nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, które zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • nie może zostać zwrócony do podatnika
  • być właściwie udokumentowany.
Bardzo ważne jest występowanie związku pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem w prowadzonej działalności gospodarczej. Jego poniesienie może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, a także na zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. 

Wydatek na zakup testu na COVID-19 nie znajduje się w katalogu nieuznanych wydatków wskazanych w art. 23 ust. 1 ustawy PIT, dlatego też należy przeanalizować go pod kątem kryteriów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 
Na podstawie słów „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” podatnik może odliczyć dla celów podatkowych wszystkie wydatki pod warunkiem, że będzie potrafił udowodnić ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź mogło służyć zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów. 

W związku z powyższym wydatki poniesione na testy COVID-19 dla pracowników jak najbardziej spełniają wymienione warunki i z całą pewnością mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdrowy pracownik przyczynia się do bardziej sprawnego funkcjonowania firmy. Dodatkowo, w obecnej sytuacji stałe monitorowanie stanu epidemii jaki panuje w danym przedsiębiorstwie wpływa zapewne na ciągłość pracy i jednocześnie zmniejsza ryzyko zamknięcia firmy z powodu zakażenia pracowników. 
Wydatki na testy COVID-19 można w całości zaliczyć do kosztów firmowych

Przychód pracownika w świetle testu na COVID-19 sfinansowanego przez pracodawcę

Zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszystkie wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty bez względu na to jakie było źródło finansowania wymienionych wypłat i świadczeń. Szczególnie chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różne dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i inne kwoty niezależnie od tego czy ich wysokość została ustalona z góry. Dochodzą do tego świadczenia pieniężne za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

Podsumowując, przychodem pracownika wynikającego ze stosunku pracy są nie tylko wynagrodzenia pieniężne, ale również wszelkie inne świadczenia o charakterze nieodpłatnym. W związku z tym, czy sfinansowany przez pracodawcę test na koronawirusa będzie dla pracownika przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
W odpowiedzi warto sięgnąć do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku, sygn. akt K 7/13, w którym napisane jest, że za przychód pracownika można uznać nieodpłatne świadczenia, które:
  • zostały spełnione za zgodą pracownika, co znaczy, że korzystał z nich w pełni dobrowolnie
  • zostały spełnione w jego interesie (nie było w nich interesu pracodawcy) i przyniosły mu korzyść zwiększając jego aktywa lub pomogły mu uniknąć wydatku
  • posiadają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (dane świadczenie nie jest dostępne ogólnie dla wszystkich podmiotów)
Wydatek na test COVID-19 dla pracownika ponoszony jest w interesie pracodawcy, ponieważ to on chce zachować ciągłość działania firmy, a skierowanie na testy ma na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w przedsiębiorstwie i tym samym zmniejsza ryzyko zachorowania pracowników. Nie jest to interes pracownika, dlatego też po jego stronie nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, a test na COVID-19

W przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy dokonać prawidłowej kwalifikacji wydatku czy można ująć go w kosztach podatkowych. Ważne jest rozdzielenie wydatku firmowego od prywatnego. Wydatki o charakterze osobistym, które dotyczą prywatnego życia podatnika i nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. W przypadku wydatku poniesionego na test COVID-19 przez osobę prowadzącą JDG należy uznać, że wszystkie warunki potrzebne do zakwalifikowania wydatku do kosztów uzyskania przychodu zostały spełnione. Przedsiębiorca wykonując test monitoruje stan swojego zdrowia, zabezpiecza się przed zachorowaniem. W ten sposób chroni się przed utratą dochodów uzyskiwanych z działalności.


Data publikacji: 2021-07-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU