Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z samofakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, muszą posiadać takie same uprawnienia jak przy wystawianiu zwykłej faktury. Uprawnienia do samofakturowania może nadać podmiot występujący w roli sprzedawcy. samofakturowanie w ksef

Czym jest samofakturowanie i kiedy jest możliwe?

Samofakturowanie jest jedną z możliwości pozwalającą na dokumentowanie sprzedaży towarów i usług. Czynność ta zagwarantowana jest odpowiednią ustawą. Pozwala zgodnie z przepisami przenieść obowiązek dokumentowania sprzedaży na nabywcę towarów/usług lub na inną osobę trzecią posiadającą upoważnienie od podatnika do wykonywania tego typu czynności, które obejmują wystawianie faktur, korekty faktur i wystawianie duplikatów faktur. Samofakturowanie może być zastosowane pod warunkiem, że pomiędzy stronami (nabywcą i sprzedawcą) zostanie zawarta umowa w tej kwestii.  

Wskazanie podmiotów uprawnionych do samofakturowania

Właściciel firmy będący jednocześnie sprzedawcą posiada pełen zakres uprawnień do dokonywania czynności w KSeF. Uprawnienia przysługują mu automatycznie w oparciu o obowiązujące przepisy.

Sprzedawca ma prawo:
  • bezpośrednio nadać uprawnienie nabywcy do wystawiania faktur w KSeF w postaci samofakturowania
  • upoważnić inne osoby do nadawania uprawnień w KSeF, które będą mogły nadawać nabywcom uprawnienia do wystawiania faktur w postaci samofakturowania. 

Uprawnienia bezpośrednie dla sprzedawcy

Przedsiębiorca jako sprzedawca może nadać uprawnienia do samofakturowania wskazanemu przez siebie nabywcy, który w ten sposób nabędzie uprawnienia do wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca X świadczy usługi budowlane na rzecz przedsiębiorcy Y. Podmioty podpisały ze sobą umowę o samofakturowaniu. Przedsiębiorca X ma prawo nadać przedsiębiorcy Y uprawnienie do wystawiania faktur w formie samofakturowania w KSeF.

Osoba fizyczna – uprawnienie nadane przez sprzedawcę

Sprzedawca może uprawnić osobę fizyczną do czynności nadawania uprawnień w KSeF, która to osoba będzie tzw. jego „prawą ręką” i będzie mogła wskazywać osoby/podmioty, które będąc nabywcą będą mogły w imieniu sprzedawcy wystawiać faktury w procedurze samofakturowania.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca A nadał uprawnienia do nadawania uprawnień w KSeF innemu przedsiębiorcy, który ma prawo wskazać nabywcę, który będzie uprawniony do samofakturowania w imieniu i na rzecz sprzedawcy.

Podmioty uprawnione do wystawiania faktur w drodze samofakturowania

Sprzedawca, który nada nabywcy uprawnienie do samofakturowania będzie musiał jednocześnie nadać mu uprawnienie w KSeF. W tej sytuacji faktury będą mogły być wystawiane bezpośrednio przez nabywcę lub inne podmioty bądź osoby uprawnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF. 

Uprawnienia bezpośrednie dla nabywcy oraz uprawnienie dla osoby fizycznej nadane przez nabywcę

Nabywca może wystawiać faktury w procesie samofakturowania  Osoba fizyczna uprawniona do wystawiania faktur przez nabywcę, czyli samofakturującego, automatycznie otrzymuje uprawnienia do wystawiania faktur w procedurze samofakturowania w imieniu sprzedawcy o ile przedsiębiorca nabywca nadający uprawnienia posiada ze sprzedawcą umowę o samofakturowanie.  

Podmiot oraz osoby przez niego wskazane posiadające uprawnienie nadane przez nabywcę

Podmiot, który został uprawniony przez nabywcę do wystawiania faktur otrzymuje z automatu uprawnienie do wystawiania faktur w procedurze samofakturowania Sam też może nadać uprawnienia do wystawiania faktur innym osobom.

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca A posiada uprawnienia do samofakturowania na rzecz przedsiębiorcy B, który świadczy dla przedsiębiorcy A, usługi komputerowe. Przedsiębiorca A nadał biuru rachunkowemu uprawnienia do wystawiania faktur. Następnie biuro rachunkowe nadało uprawnienia do wystawiania faktur w KSeF swojemu pracownikowi. Pracownik ma prawo wystawiać faktury w procedurze samofakturowania na rzecz przedsiębiorcy B dla przedsiębiorcy A.

Sprzedawca posiada w systemie KSeF dostęp do faktur wystawionych przez nabywcę w ramach procedury samofakturowania, dlatego nie ma potrzeby przekazywania mu numerów faktur wystawionych w KSeF.


Data publikacji: 2022-06-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU