Split payment to wyrażenie, z którym spotykamy się coraz częściej na swojej drodze, a oznacza podzieloną płatność i odnosi się bezpośrednio do podatku VAT. Z metodą Split payment możemy się spotkać w kilku państwach, wśród których zaliczamy Włochy, Czechy, Turcję i oczywiście Polskę. Przyczyną wprowadzenia wspomnianej metody w życie jest luka podatkowa w VAT, która rośnie z każdym dniem. Zapoznaj się z artykułem, a dowiesz się między innymi jak przebiega split payment, kto może z niego korzystać, a także jakie zalety za sobą niesie.

Split payment

Co to jest split payment - podzielona płatność?

Z metodą podzielonej płatności mamy do czynienia wraz ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, a także poszczególnych ustaw, które weszły w życie 1 sierpnia 2017 roku. Ustawa o VAT została powiększona o jeden rozdział (1a), odnosi sie on bezpośrednio do mechanizmu podzielonej płatności.

Nowe przepisy dotyczące ustawy o podatku weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

Kto może skorzystać ze Split Payment?

Zgodnie z art. 108a ust. 1 zmienionej ustawy, dowiadujemy się kto może skorzystać z metody split payment. Metoda ta dotyczy tych przedsiębiorców, którzy po otrzymaniu faktury VAT, odczytują z niej określoną kwotę podatku VAT, która dotyczy towarów bądź usług.

W związku z tym uregulowanie należności, które wynika z faktury ma miejsce na dwa rachunki bankowe:
 • wartość netto – zostaje przesłana na rachunek bankowy, którym operuje dostawca, albo w inny sposób, który został ustalony między kontrahentami,
 • VAT – zostaje przesłany na szczególny rachunek VAT, operowany przez dostawcę.
Istnieją pewne przesłanki dotyczące split payment, a mianowicie podzielona płatność może dotyczyć tylko transakcji, które mają miejsce między dwoma podatnikami, relacja ta określana jest mianem B2B, czyli firma – firma. Z metody split payment nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy pozostają z relacji B2C, czyli firma – osoba prywatna.

Warto podkreślić, że przepisy prawa narzucają obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności jeśli wartość wystawionej faktury jest wyższa od kwoty 15 000 tys. zł oraz chociaż jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W pozostałych przypadkach split payment nie jest narzucany przedsiębiorcom obowiązkowo jako metoda rozliczania. Jest wtedy ona bezwzględnie dowolna i pozostawiona decyzji nabywców. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na metodę split payment, to będzie pociągało za sobą pewne konsekwencje, nie tylko dla niego samego, ale także dla kontrahenta, który dostarcza dobra bądź usługi.

Obowiązkowy dodatkowy rachunek VAT

Rachunek VAT o którym mowa jest dostępny dla wszystkich nabywców, aby dać im możliwość na skorzystanie z metody split payment, rachunek ten jest tworzony przez bank, albo SKOK dla wszystkich podatników VAT.

Warto wiedzieć, że zarówno sama czynność założenia, jak i następnie korzystania z rachunku VAT nie wiąże się z żadnymi wydatkami finansowymi dla przedsiębiorcy, jest to neutralne finansowo. Przytoczmy przepisy, które o tym mówią:

Jeżeli opłata za normalny przelew wynosi np. 2 zł, to opłata za przelew w mechanizmie podzielonej płatności nie może być wyższa, niż 2 zł. Czynnik finansowy nie może być czynnikiem zniechęcającym podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności.

Zakładanie oraz używanie kont nie pociąga za sobą konieczności zawierania dodatkowych umów z bankami.

Wspierając się art. 62b ust. 2 ustawy, prawo bankowe, które dotyczy rachunku bankowego przeznaczonego na rozliczenia split payment nie jest dostępne dla innych środków, niż te odnoszące się bezpośrednio do podatku VAT.

Jakie środki mogą być wpłacone na rachunek VAT?

Art. 62b ust. 1 informuje nas jakie środki mogą być wpłacane na rachunek VAT:
 • zapłaty, która wynosi tyle samo co kwota podatku od towarów i usług regulowanej dostawcy towarów lub usługodawcy przy wykorzystaniu metody split payment,
 • uiszczenia kwot podatku od towarów i usług przez podatników, którzy wyszczególnieni są w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT (WNT paliw silnikowych) na rzecz płatników, którzy wymienieni zostali w art. 17a tej ustawy, posiłkując się komunikatem,
 • wykonania płatności z rachunku VAT posiadacza rachunku VAT, występującego w jednym i tym samym banku,
 • zwrotu kwoty VAT w przypadku:
  a) otrzymania faktury korygującej, której istotą jest pomniejszenie podstawy opodatkowania, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pierwotna faktura została rozliczona z użyciem split payment
  b) zwrotu przez urząd skarbowy.
Należy wziąć pod uwagę, iż płatności, które dokonywane są przy użyciu split payment muszą być w polskiej walucie.

Urząd skarbowy nie posiada dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach VAT, a co za tym idzie, nie może wykonywać żadnych czynności dotyczących pieniędzy tam przelewanych.

Split payment korzyści

Warto zastanowić się jakie korzyści niesie za sobą wybór metody split payment?
Zalety o których mowa, zostały uwarunkowane przez przepisy prawa i dotyczą między innymi:
 • pomniejszenie kwoty dotyczącej zobowiązania podatkowego, na podstawie art. 108d ust. 1 projektu zmienianej ustawy o VAT. Dowiadujemy się, że jeśli spłata należności podatkowej z tytułu podatku ma miejsce w pełni z rachunku VAT i środki te zostają dostarczone wcześniej niż określa to termin zapłaty podatku, kwotę należności podatkowej, która wynika z tytułu podatku do zapłaty oblicza się przy pomocy następującego wzoru:

  S = Z * r * (n/360)

  opisy:
  S – to kwota, która służy do pomniejszenia kwoty zapłaty należności podatkowej z tytułu podatku, która zostaje zaokrąglona do pełnych złotych,
  Z – to kwota należności podatkowej z tytułu podatku na podstawie deklaracji podatkowej przed obniżeniem tej należności,
  r – to stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
  n – to liczba dni od dnia, w którym narzucono przelew, z pominięciem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.
 • Brak odpowiedzialności solidarnej - wspierając się art. 108c ust. 1 projektu – jeśli dojdzie do zapłaty konkretnej faktury z użyciem metody split payment, przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej, powstałe w dziale X nie będą miały mocy, a także regulacje, których dotyczą używanie sankcji w których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112 c ustawy o VAT również nie będą miały mocy, ale do wysokości kwoty podatku, który widnieje na dostarczonej fakturze, która została uregulowana z wykorzystaniem metody split payment.
 • Zgodnie z art. 108c ust. 2 - nie wykorzystuje się art. 56b Ordynacji podatkowej (większa stawka odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku VAT) do zaległości, która ma miejsce jako skutek dostarczonej deklaracji podatkowej, która określa kwotę podatku naliczonego, obliczoną przez podatnika, której nie mniej niż 95% wynika z faktur, które zostały uregulowane przy użyciu metody split payment.
  Warto wiedzieć, że regulacja o której mowa nie będzie mogła zostać wykorzystana, jeśli zaległość w podatku wynosi więcej niż dwukrotność kwoty podatku naliczonego, która wynika w dostarczonej deklaracji podatkowej, która została opłacona przy użyciu metody split payment.

Zwrot środków z rachunku VAT

Środki, które zostały przelane na rachunek VAT mogą zostać zwrócone, zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami.
Jak informuje nas art. 108 ust. 1, środki, które podlegają zwrotowi zostaną przyznane po wypełnieniu wniosku dotyczącego przelewu środków, które zostały nagromadzone na rachunku VAT podatnika. Zwrot będzie miał miejsce na rachunek bankowy podatnika, który używany jest do celów prowadzenia działalności własnego przedsiębiorstwa. Wniosek o którym mowa, musi zawierać kwotę, którą należy zwrócić, oczywiście, zwrot nastąpi po weryfikacji wykonanej przez przeznaczone do tego zadania organy podatkowe. Organy podatkowe dysponują terminem 60 dni od dnia dostarczenia wniosku na wydanie decyzji w jego sprawie.

Kiedy decyzja dotycząca wniosku o zwrócenie środków, które zgromadzone są na rachunku VAT będzie negatywna?
 • ma miejsce uzasadniona obawa, iż zobowiązanie podatkowe, wynikające z tytuły podatku nie będzie wykonane, a ma to miejsce przede wszystkim, gdy dany przedsiębiorca na bieżąco nie dokonuje płatności, które wynikają z tytułu podatku VAT, albo w sytuacji, gdy mają miejsce czynności zbywania majątku, dzięki którym nastąpią trudności, albo udaremnienie egzekucji,
 • w sytuacji, gdy podatnik ma nierozwiązane postępowanie podatkowe, które odnosi się bezpośrednio do podatku, w związku z tym mamy do czynienia z obawą zaległości podatkowej w podatku bądź określeniu dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku,
 • weryfikacja zasadności dostarczonego przez podatnika wniosku wykazuje, iż ma miejsce uzasadniona obawa wystąpienia zaległości podatkowej w podatku.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25
Data publikacji: 2018-06-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU