W przypadku regularnie wykonanych dostaw towarów, albo świadczonych usług warto zapoznać się z pojęciem faktury zbiorczej. Otóż, faktura zbiorcza to faktura, która zawiera wszystkie transakcje, które zostały zawarte na rzecz konkretnego kontrahenta i miały one miejsce w ciągu danego miesiąca.
Przepisy prawa, a dokładnie ustawa o VAT ściśle nie określa przesłanek dotyczących faktury zbiorczej, dlatego jest ona problematyczna dla niektórych przedsiębiorców. Zapoznaj się z artykułem, a wszystkie wątpliwości związane z tym rodzajem faktury zostaną rozwiązane.

faktura zbiorcza

Faktura zbiorcza odpowiada za dokumentację wielu dostaw dóbr, albo wykonanych usług, które mają miejsce w różnym czasie i zostają wykonane na rzecz jednego i tego samego kontrahenta. W związku z tym należy zawrzeć w niej wszystkie informacje wynikające z art. 106e ustawy o VAT.

Obowiązek wystawienia faktury, zarówno tej standardowej, jak i faktury zbiorczej wynika z art. 106b ustawy o VAT.

Faktura dokumentuje takie wydarzenia jak:
  • sprzedaż, a następnie dostawa dóbr bądź świadczenia usług, które wyszczególnione zostały w art. 106a pkt. 2. Transakcja ma miejsce między dwoma podatnikami podatku od wartości dodanej, albo też od podatku o zbliżonym charakterze, transakcja może mieć również miejsce pomiędzy podatnikiem a osobą prawną, która nie jest podatnikiem,
  • sprzedaż wysyłkowa, która ma miejsce poza terytorium kraju, a także ta sprzedaż, która odbywa się na terytorium kraju w stosunku do innego podmiotu, niż ten o którym mowa w poprzednim punkcie,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w stosunku do innego podmiotu, niż ten o którym mowa w pierwszym punkcie,
  • otrzymanie przez podatnika ułamka, albo pełnej zapłaty, jeszcze zanim zostały wykonane czynności, które zawiera zarówno punkt 1, jak i punkt 2, ale wyjątek od tej reguły stanowi zapłata, która została wykonana z tytułu uiszczenia należności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, albo też czynności, które zobligowane są przez obowiązek podatkowy, który następuje w oparciu o art. 19a ust. pkt. 5.
W chwili obecnej nie znajdziemy w przepisach informacji, która dokładnie reguluje fakturę zbiorczą, w związku z tym bardzo często możemy się spotkać z interpretacjami indywidualnymi w stosunku do faktury zbiorczej.
Przedstawiamy jedną z nich, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dnia 12 sierpnia 2014 roku, interpretacja sygnowana jest akt. IPTPP4/443-467/14-2/OS, a brzmi ona następująco:

(…) w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz podatników, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania sprzedaży kilku dostaw w ramach jednego okresu rozliczeniowego, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca), najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

Aby faktura zbiorcza została dobrze wystawiona należy zamieścić każdy z terminów zrealizowanej dostawy bądź wyświadczenia usług, które miały miejsce w konkretnym miesiącu i zostały udokumentowane fakturą VAT.

Przedstawione powyżej stanowisko zostało potwierdzone przez chociażby Dyrektora Izby Skarbowej, który 22 września 2016 roku, wydał indywidualną interpretację, sygn. Akt. IPPP1/4512-498/16-2/BS, a interpretacja dotyczyła poniżej przedstawionego wniosku:
Przedsiębiorstwo w dużej częstotliwości korzysta z faktur zbiorczych. Data dostawy towarów lub wykonanych usług stanowi datę z którą została wykonana ostatnia transakcja w miesiącu, którego dotyczy faktura, albo tylko miesiąca i roku, w jakich owe transakcje miały miejsce. Z punktu widzenia Wnioskodawcy, przedsiębiorstwo, które wystawia jedną fakturę zbiorczą, która zawiera wszystkie wystawione przez firmę paragony oraz pokwitowania, na fakturze zbiorczej może być podana data dostawy, albo wyświadczenia usługi na dzień w którym miała miejsce ostatnia transakcja w konkretnym miesiącu (chodzi o dzień w którym został wystawiony ostatni z paragonów bądź pokwitowań w konkretnym miesiącu), albo miesiąc, w jakim te zdarzenia gospodarcze miały miejsce. Obowiązek podatkowy ma miejsce bez względu na datę z jaką została sporządzona faktura. Obowiązek podatkowy powstaje razem z dniem, w którym owa usługa, albo dostawa towarów, na której potwierdzenie wystawione zostało pokwitowanie lub paragon miała miejsce.
Należy zwrócić uwagę, że faktura zbiorcza musi zostać wzbogacona o paragony oraz pokwitowania, które stanowią potwierdzenie sprzedaży.

Sposób wystawiania faktury zbiorczej o którym mowa powyżej został zanegowany przez Dyrektora Izby Skarbowej, wydał on oświadczenie, które zawiera następujące przesłanie:

Faktura ta powinna być wystawiona zgodnie z wymogami określonymi w art. 106e ust. 1 ustawy, tj. powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Przepis ten wprowadza obowiązek umieszczania ww. danych. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że Wnioskodawca w wystawionej fakturze dokumentującej dostawy zrealizowane w danych miesięcy (fakturze zbiorczej) obowiązany jest zamieścić wszystkie daty poszczególnych transakcji (dostaw towarów/świadczenia usług) dokumentowanych tą fakturą/


Data publikacji: 2018-10-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU