Jedną z zasad obowiązujących przedsiębiorców jest wprowadzanie cen towarów/usług oferowanych klientom. Sprzedawcy są zobowiązani do przestrzegania ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, a także rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. ceny towarow zasady prezentowania towarow w sklepie

Cena – co to jest?

Pojęcie cena to wartość podana w jednostkach pieniężnych regulowana przez nabywcę za dany towar lub usługę. Cena musi zawierać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, gdy od oferowanego towaru lub usługi regulowany jest podatek. Określenie cena oznacza także stawkę taryfową.

Cena musi być widoczna w miejscu sprzedaży detalicznej albo świadczenia usług. Podana cena nie może budzić żadnych wątpliwości i pozwalać na porównanie cen.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, cena musi pojawić się w miejscu ogólnodostępnym dla potencjalnych nabywców.

Cenę udostępnia się na towarze, bezpośrednio przy nim albo w niewielkiej odległości od towaru.

Cena pojawia się:
 • na wywieszce, etykiecie, metce, tabliczce, plakacie, elektronicznym wyświetlaczu,
 • w cenniku,
 • w katalogu,
 • na obwolucie,
 • jako nadruk albo napis na towarze bądź opakowaniu.
Cena wprowadzona do kodu kreskowego na produkcie nie wystarczy. Takie postępowanie sprzedawcy nie pozwala na realizację nałożonego na niego obowiązku.

Cena jednostkowa – co to jest?

Określenie cena jednostkowa odnosi się do ceny za:
 • litr albo metr sześcienny – dotyczy towaru sprzedawanego z uwzględnieniem objętości,
 • kilogram albo tonę – dotyczy towarów sprzedawanych z uwzględnieniem masy,
 • metr – dotyczy towarów dedykowanych na sprzedaż z uwzględnieniem długości,
 • metr kwadratowy – dotyczy towarów dedykowanych do sprzedaży zgodnie z powierzchnią,
 • sztukę – dotyczy towarów dedykowanych do sprzedaży na sztuki.

Jeżeli zajdzie taka konieczność (ze względu na rodzaj, przeznaczenie albo zwyczajowość) w trakcie wyznaczania cen jednostkowym można zastosować dziesiętne wielokrotności o podwielokrotności legalnych jednostek miar, które nie zostały wymienione wcześniej.

Dla towaru oznaczonego liczbą sztuk nie ma przeciwwskazań do wykorzystania przeliczenia na cenę jednostkową za sztukę bądź za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk.

Cena jednostkowa nie musi zostać podana w następujących przypadkach:
 • towary, których cena jednostkowa jest taka sama, jak cena sprzedaży,
 • towary oferowane z uwagi na ich przeznaczenie w zestawach (są dostępne w kompletach),
 • towarów nieżywnościowych oferowanych z uwzględnieniem ich przeznaczenia albo właściwości jedynie w parach,
 • produktów leczniczych z uwzględnieniem 2 pkt 32 prawa farmaceutycznego.

Niezgodność ceny – jakie obowiązują zasady?

Cena widniejąca na wywieszce musi być aktualna. Jeżeli występują różnice w cenie oferowanego towaru albo usługi, konsument ma prawo żądać jego nabycia w cenie, która się dla niego bardziej opłaca. Jak należy rozumieć tę zasadę? Po wprowadzeniu produktu na kasę może okazać się, że cena jest wyższa niż cena widniejąca na etykiecie i wtedy obowiązkiem sprzedawcy jest naliczenie niższej ceny. Odmowa sprzedaży jest niemożliwa, nieakceptowana jest również sprzedaż po cenie wyższej niż wartość podana na etykiecie.

Konsekwencje braku cen

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do oznaczania ceną towarów albo usług, na które może zdecydować się konsument. Jeżeli ta zasada nie jest przestrzegana, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej ma możliwość nałożyć karę pieniężną w kwocie do 20 000 zł (decyzja). Jeżeli przedsiębiorca trzy i więcej razy w ciągu roku w terminie 12 miesięcy od dnia pierwszej inspekcji nie oznaczył towarów albo usług ceną, może uzyskać karę o wartości do 40 000 zł.

Inspekcja Handlowa nakładająca karę uwzględnia następujące kwestie:
 • w jakim stopniu obowiązki zostały naruszone,
 • dotychczasową działalność prowadzoną przez przedsiębiorcę,
 • uzyskiwane obroty i przychód.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, że jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, przedsiębiorca może uzyskać karę w maksymalnej wysokości.

W szczególności może to dotyczyć sytuacji, w której w toku kontroli realizowanej u przedsiębiorcy prowadzącego sieć wielu sklepów wielkopowierzchniowych, zostanie ujawniony brak jakichkolwiek informacji o cenach i cenach jednostkowych lub przyczynach obniżek wszelkich towarów lub usług oferowanych konsumentom bądź wszystkie ceny zostały podane w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwości lub uniemożliwiający porównanie cen, przy czym dotychczasowa działalność tego podmiotu była naganna, zaś jego obroty i przychody są bardzo wysokie.

Wyrok wydany 15 lipca 2020 roku sygn. Akt. VI SA/Wa 2744/19 przez WSA w Warszawie wskazuje jednoznacznie, że na przedsiębiorców stale łamiących przepisy prawa i nieudostępniających cen powinna zostać nałożona kara, która skutecznie zniechęci ich do postępowania niezgodnie z obowiązującymi zasadami.

Nowe przepisy

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta i innych wybranych ustaw. Modyfikacje dotyczą także cen towarów lub usług. Przedstawione zostały nowe zasady udostępniania cen w przypadku obniżek cen. Po zmianie ceny, sprzedawca jest zobligowany do przekazania informacji o obniżonej cenie oraz informacji o najniższej cenie tego towaru bądź usługi, którą wyznaczył w ciągu 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

W sytuacji, kiedy towar jest dostępny w sprzedaży krócej niż 30 dni, informacja o najniższej cenie odnosi się do okresu, w jakim jest on dostępny w sprzedaży, liczonego do dnia zastosowania obniżki.

PRZYKŁAD 1
W sklepie spożywczym odbyła się kontrola Inspekcji Handlowej, która pozwoliła wykryć 10 przypadków braku ceny na towarze. Ze względu na nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów na przedsiębiorcę nałożoną karę w wysokości 3000 zł. Po 6 miesiąca odbyła się ponowna kontrola, a brak cen wystąpił na 5 produktach, co przyczyniło się do nałożenia kolejnej kary, tym razem w kwocie 6000 zł.

Kolejna kontrola stwierdzająca nieprawidłowości w terminie 12 miesięcy, liczonych od daty wykonania pierwszej kontroli upoważnia inspektora Inspekcji Handlowej do nałożenia maksymalnej kary w wysokości do 40 000 zł.

Wyznaczając karę dla przedsiębiorcy, trzeba uwzględnić stopień naruszenia obowiązku i dotychczasowy sposób prowadzenia firmy oraz wysokość osiąganych obrotów i przychodów.


Data publikacji: 2023-11-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU