Obowiązek sporządzania i wysyłania pliku JPK-V7 jest nałożony na czynnych podatników VAT. Raport ma dwie części — ewidencyjną i deklaracyjną. Część ewidencyjna jest przeznaczona do wykazania VAT oraz kodów GTU, z zastrzeżeniem, że sprzedawany towar albo usługa podlegają obowiązkowemu oznaczeniu. Po wprowadzeniu nowego wzoru raportu JPK przedsiębiorcy mają sporo wątpliwości, uwarunkowanych nieprecyzyjnymi informacjami. W praktyce przyczynia się to do błędów w pliku kontrolnym, związanych również z zastosowaniem niewłaściwego kodu GTU. Jakie kroki powinni wykonać przedsiębiorcy w celu poprawy raportu JPK-V7? jak skorygowac kod gtu w pliku jpk v7

Błędny kod GTU w JPK-V7

Jeżeli zastosowano niewłaściwy kod GTU, zmiany muszą być wprowadzone w części ewidencyjnej JPK-V7. Korekta pliku JPK jest wymagana, gdy w dostarczonej ewidencji widnieją błędy albo nieprawidłowe dane, które nie są zgodne ze stanem faktycznym oraz w przypadku zmiany danych widniejących w dostarczonej ewidencji. Ustawodawca zobligował podatników do wprowadzenia zmian w terminie 14 dni, liczonych od dnia, kiedy zauważono błędne dane lub pomyłki bądź zmianę danych widniejących w dostarczonej ewidencji.

Zgodnie z art. 109 ust. 3f ustawy o VAT, organom podatkowym przysługuje prawo do zobligowania podatnika do dokonania korekty ewidencji. Za wezwanie do poprawy błędów widniejących w ewidencji odpowiada naczelnik urzędu skarbowego. Stwierdzone błędy są przeszkodą do weryfikacji poprawności transakcji.

Art. 109 ust. 3h ustawy o VAT informuje, że na podatników nałożona może zostać kara pieniężna o wartości 500 zł za każdy stwierdzony błąd. Jest nakładana na podatników, którzy mimo wezwania, nie dokonają korekty ewidencji, nie dostarczą wyjaśnień albo dostarczę wymagane dokumenty lub korektę po wyznaczonym terminie lub w dostarczonych wyjaśnieniach nie udowodnią, iż w ewidencji nie występują błędy przytoczone w wezwaniu.

Wyznaczona przez ustawodawcę kara nie dotyczy podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, gdyż omawiany czyn jest traktowany jako wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo skarbowe - art. 109 ust. 3i ustawę o VAT.

Zgodnie z art. 109 ust. 3k ustawy o VAT, po nałożeniu kary finansowej podatnicy muszą ją uregulować w terminie 14 dni, liczonych od dnia doręczenia decyzji.

Podatnicy powinni dokonać wszelkich starań, aby wszelkie korekty wykonać we własnym zakresie, gdyż interwencja organów podatkowych jest równoznaczna z nałożeniem kary pieniężnej.

Jak skorygować nieprawidłowych kod GTU?

Jeżeli podatnik zastosował niewłaściwy kod GTU, może zdecydować się na jedno z dostępnych rozwiązań:
 • całkowicie zastąpić błędny wpis, prawidłowym - jeżeli korekta następuje przed dostarczeniem pierwszego raportu,
 • pozostawić błędny zapis i dodać dwa kolejne - stosuje się te same dane ze znakiem minus przy kwotach i wprowadza po raz drugi niewłaściwe oznaczenie GTU. W kolejnym zapisie widnieją dane razem z właściwym oznaczeniem GTU.

Prezentowane sposoby stosuje się każdorazowo do korekty błędów w kodach GTU, liczba pomyłek nie odgrywa żadnego znaczenia.

Korekta GTU nie ma żadnego wpływu na część deklaracyjną, więc nie zostaje ona zmieniona.

Jakie są oznaczenia GTU?

Ewidencje wysyłane przez podatników do urzędu skarbowego muszą zawierać oznaczenia GTU, od GTU_01 do GTU_13.

Oznaczenia GTU związane z dostawą towarów:
 • napojów alkoholowych – GTU_01,
 • paliw – GTU_02,
 • oleju opałowego – GTU_03,
 • wyrobów tytoniowych – GTU_04,
 • odpadów – GTU_05,
 • urządzeń oraz części elektronicznych – GTU_06,
 • pojazdów i części samochodowych – GTU_07,
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – GTU_08,
 • leków oraz wyrobów medycznych – GTU_09,
 • budynków i budowli – GTU_10.
Oznaczenia GTU związane ze świadczeniem usług:
 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – GTU_11,
 • o charakterze niematerialnym – GTU_12,
 • transportowych i gospodarki magazynowej – GTU_13.
Pozostałe grupy towarowo usługowe, które muszą być odpowiednio oznaczane, wyznaczono w rozporządzeniu, co nie oznacza, że przedsiębiorcy nie zmagają się ze sporymi trudnościami w kwalifikowaniu towarów i usług do właściwych kodów.

Jak oznaczać usługi niematerialne?

Oznaczenie GTU 12, czyli usługi o charakterze niematerialnym dostarcza sporo trudności. Zgodnie z rozporządzeniem, oznaczenie odnosi się do usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badań rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. W rozporządzeniu nie widnieją szczegółowe informacje dotyczące sposobu definiowania wymienionych usług. Ministerstwo Finansów również zauważyło, że ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenie nie zawierają definicji usług niematerialnych. W związku z tym w trakcie weryfikacji podatnik musi wziąć pod uwagę rzeczywistą treść świadczonej usługi.

Wymienione usługi niematerialne otrzymały numery, jednak bez wskazania rodzaju klasyfikacji. Przedsiębiorcy domyślają się, iż są one poświęcone polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU), chociaż występuje tutaj sporo błędów, jak chociażby grupa 70.2 usługi doradztwa związane z zarządzaniem obejmują klasę 70.21 usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relations) i komunikacji. Zgodnie z zasadami usługi public relations są zaliczane do usług doradztwa związanych z zarządzaniem, a nie widnieją jako GTU 12. Oznaczenie to zastosowano do usług reklamowych i marketingowych.

W rozporządzeniu wskazano różne metody wyznaczania grup towarowo usługowych – wzięte pod uwagę zostały przepisy o podatku akcyzowym, ustawa VAT, załączniki do ustawy VAT, Nomenklatura Scalona (CN), ustawa Prawo Farmaceutyczne, ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz PKWiU 2015. W nielicznych przypadkach zakres znaczeniowy towarów i usług nie został określony wcale. Po uwzględnieniu trudnego sposobu wyznaczania kodów GTU wielu przedsiębiorców będzie zobowiązanych do korekty zastosowanych oznaczeń.

Podsumowanie

Przesłanie błędnego pliku JPK-V7 może wiązać się z nałożeniem kar finansowych za błędy. Szczególnie problematyczne jest wyznaczenie prawidłowego kodu GTU, gdyż informacje i przepisy w tym zakresie nie są doprecyzowane.


Data publikacji: 2023-11-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU