Ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych daje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Dotyczy to wybranych podatników, którzy samodzielnie decydują, czy opłacają składkę, czy też nie. Kto zalicza się do grupy podlegającej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu? dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla kogo

Co to jest ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe to jeden z dostępnych rodzajów ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć w systemie ubezpieczeń społecznych.
Kiedy przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie, przysługują mu uprawnienie do skorzystania z następujących świadczeń uwarunkowanych chorobą albo macierzyństwem:
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek rehabilitacyjny,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek wyrównawczy.

Osoby, które zostały wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 12 i 23 podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Mowa o pracownikach, członkach rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych, osób wykonujących służbę zastępczą, małżonka Prezydenta RP.

Wniosek o dobrowolne dołączenie do ubezpieczenia chorobowego jest dedykowane dla osób opłacających obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czyli: osoby zajmujące się pracą nakładczą, osoby zajmujące się pracą na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, jeżeli zgodnie z Kodeksem cywilnym trzeba przestrzegać przepisów związanych ze zleceniem. Nie dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów, zanim nie osiągną 26 lat, osób prowadzących pozarolniczą działalność (do tej grupy zalicza się przedsiębiorców, twórców, wolne zawody, wspólników spółek) oraz osoby z nimi współpracujące, osoby, którym przyznano stypendium doktoranckie, osoby zajmujące się odpłatną pracą, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, duchownych.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy 2023 r.

Aby skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, trzeba zacząć od wypełnienia wniosku, a dokładnie formularza ZUS ZUA, który trzeba dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W formularzu należy podać wymagane informacje w rubryce VIII - pola 05 oraz 06, odnoszące się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie obowiązuje od daty wpisanej do dokumentu.

W jaki sposób wyznaczyć wartość  składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest taka sama jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Chociaż trzeba zaznaczyć, że w trakcie jej wyznaczania nie obowiązują ograniczenia co do kwoty zgodnej z trzydziestokrotnością przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowaną kwotę, która nie może być mniejsza od 60% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W tym miejscu trzeba wskazać, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w okresie obowiązywania ulgi składek preferencyjnych, jest zadeklarowana kwota, chociaż nie może być ona mniejsza od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Art. 20 ust. 3 ustawy ubezpieczeniowej wskazuje, że podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe miesięcznie nie może być większe od 250% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku, czyli 17 337,50 zł. Jeżeli kwota limitu podstawy zostanie przekroczona, nie ma obowiązku obliczać i regulować ubezpieczenia chorobowe.

Decydując się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, składkę oblicza się w wysokości 2,45% od wyznaczonej w taki sam sposób podstawy.

Regulowanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Decydując się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, trzeba przestrzegać ścisłych terminów regulowania zobowiązania w stosunku do ZUS-u. Oznacza to, że osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i reguluje składki tylko za siebie, musi dokonywać płatności za dany miesiąc nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. W innych sytuacjach, chociażby gdy pracodawca zatrudnia pracowników, termin zostaje automatycznie wydłużony do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli termin płatności przypada akurat w dzień wolny od pracy, podmiot może uregulować zobowiązanie w kolejnym dniu roboczym.

Jeżeli osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, narzucono na nią obowiązek regulowania zobowiązania z tytułu składek w formie bezgotówkowej, czyli służy do tego konto bankowe płatnika składek. W takiej sytuacji za dzień uregulowania zapłaty traktuje się dzień, w którym rachunek został obciążony na podstawie polecenia przelewu. Jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorców, nie ma przeciwwskazań, aby wymaganą kwotę uregulować za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Ustalenie dobrowolnego ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe kończy się:
  • w dniu wpisanym we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, kiedy dostarczono wniosek,
  • od dnia ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu.

W celu rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego trzeba przygotować formularz ZUS ZWUA. Należy mieć na uwadze, żeby wskazana data była zgodna z terminem wyrejestrowania z obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i wypadkowych.

Ustawa wskazuje jednoznacznie, że podleganie ubezpieczeniu chorobowemu kończy się w pierwszym dniu miesiąca, jeżeli nie uregulowano w terminie składki należnej za to ubezpieczenie. Przestrzeganie terminowości wpłat odgrywa więc bardzo ważną rolę. Tylko w taki sposób można zadbać o zachowanie ciągłości dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.


Data publikacji: 2023-06-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU