Pracownicy oraz przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania od dochodu składek na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, rentowe, emerytalne i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawę do uzyskania przez uprawnioną osobę zasiłku, pod warunkiem że każdego miesiąca regulowane są składki w wysokości wyznaczonej przez ustawodawcę. Dla wybranych podmiotów ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe, a dla innych - dobrowolne. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe - czym jest?

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia chorobowego jest socjalne zabezpieczenie podmiotu. Zatrudniona osoba, która w danym momencie jest niezdolna do pracy, otrzymuje zabezpieczenie finansowe.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia chorobowego można znaleźć w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Regulując ubezpieczenie chorobowe, można uzyskać następujące świadczenia:
  • zasiłek chorobowy - dedykowany do pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby (jest przyznawany na okres nieprzekraczający 182 dni),
  • świadczenie rehabilitacyjne - dedykowane dla osób niezdolnych do pracy, które przekroczyły limit wyznaczony dla zasiłku chorobowego. Warunkiem przyznania świadczenia jest konieczność wzięcia udziału w rehabilitacji w celu kontynuowania zatrudnienia,
  • zasiłek wyrównawczy - jest dedykowany dla pracowników z ograniczoną sprawnością, stanowiącą przeszkodę do wykonywania powierzonych obowiązków, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie zostało pomniejszone na skutek rehabilitacji zawodowej odbywanej przez pracownika,
  • zasiłek macierzyński - jest przyznawany podczas urlopów macierzyńskich i podobnych. Z zasiłku można korzystać przez 20 do maksymalnie 37 tygodni,
  • zasiłek opiekuńczy - jest dedykowany dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny - mowa przede wszystkim o dzieciach, które nie ukończyły 8 roku życia

Aby uzyskać zasiłek chorobowy, niezbędne jest zaświadczenie lekarskie.

Zgodnie z art. 4.1., ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli zakończył się 30-dniowy okres korzystania z ubezpieczenia chorobowego - dla obowiązkowego ubezpieczenia albo po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - dla dobrowolnego ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe a umowa o pracę

Ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% wynagrodzenia jest obowiązkowe dla osób zawierających z pracodawcą stosunek pracy. Za opłacenie składki w odpowiedniej wysokości i w wyznaczonym terminie odpowiada pracodawca.

Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe jest dedykowane dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych i osób pełniących służbę zastępczą.

Wymienione osoby obejmuje się ubezpieczeniem chorobowym w dniu, kiedy zostają objęte ubezpieczeniem społecznym, co w praktyce oznacza zawarcie umowy o pracę bądź dołączenie do kółka, bądź spółdzielni rolniczej.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe a przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, który rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, nie są zobligowani do regulowania składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy (Ulga na start). Po upływie tego czasu obowiązkiem przedsiębiorcy jest regulowanie ubezpieczeń obowiązkowych, do których zalicza się składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składka chorobowa pozostaje dobrowolna.

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do rozpoczęcia regulowania oraz zakończenia ubezpieczenia chorobowego w każdej chwili. Wszystkie formalności załatwia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorca, który pragnie zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym musi dostarczyć kompletny formularz ZUS ZUA. Stosowne informacje muszą zostać wprowadzone do bloku VIII.

Dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe ma taką samą zawartość, jak w przypadku umowy o pracę, czyli wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Wartość ubezpieczenia chorobowego nie przekracza 100 zł miesięcznie, kwota zostaje zmniejszona, gdy przedsiębiorca ma prawo zastosować preferencyjne składki ZUS.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, składki muszą być regulowane najpóźniej do 20. dnia miesiąca. Jeżeli składka zostanie opłacona po wyznaczonym przez ustawodawcę terminie, przedsiębiorca nie traci prawa do korzystania z ubezpieczenia chorobowego.

W celu skorzystania ze świadczenia z ubezpieczenia chorobowego niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę, a następnie przekazanie go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ogromnym ułatwieniem są elektroniczne zwolnienia lekarskie ZUS ZLA, dlatego przedsiębiorca nie musi składać osobistej wizyty w placówce.

Kolejnym warunkiem uzyskania zasiłku jest przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia Z-3b. W tym celu warto wykorzystać konto na PUE ZUS.

Roszczenie o wypłacenie zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy - jaką kwotę otrzymuje przedsiębiorca?

Wartość zasiłku to 80% podstawy wymiaru. Jedynym wyjątkiem są kobiety w ciąży, którym przysługuje 100% podstawy. W praktyce wraz ze wzrostem regulowanej każdego miesiąca składki chorobowej wzrasta również wartość otrzymanego zasiłku. Przedsiębiorca niezdolny do pracy nie ma obowiązku regulowania składek ZUS. Gdy okres niezdolności do pracy wpisany do zwolnienia lekarskiego, przekracza parę naście dni, składek ZUS nie opłaca się wcale, chociaż warunkiem jest brak jakiejkolwiek aktywności zawodowej.

Przyznany zasiłek jest opłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na konto firmowe.

Umowa zlecenie a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia mają prawo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Miesięczna składka jest regulowana z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Zleceniodawca odpowiada za zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po uzyskaniu stosownego oświadczenia drugiej strony. Wymagane jest przygotowanie i dostarczenia wniosku ZUS ZUA.

Ubezpieczenie chorobowe jest dedykowane także dla duchownych i osób podejmujących zatrudnienie podczas odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego aresztowania. Korzystają z niego również osoby podejmujące się pracy nakładczej oraz osoby, które zdecydowały się na studia doktoranckie z zastrzeżeniem, że przyznano im stypendium.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, korzystanie z zasiłku w przypadku choroby jest możliwe dopiero po upływie 90 dni od przystąpienia do ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczony zachoruje przed upływem tego czasu, nie otrzymuje środków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zasiłek macierzyński.

Ubezpieczenie chorobowe a ubezpieczenie zdrowotne - różnice

Regulowane przez podatników składki mają określony cel. Ubezpieczenie chorobowe zapewnia wsparcie finansowe w trakcie choroby, a składka zdrowotna jest dedykowana na opłacanie usług Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że jej regulowanie jest obowiązkowe dla wszystkich osób aktywnych zawodowych.

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje opiekę i leczenie w placówkach publicznej służby zdrowia bez konieczności regulowania opłaty za usługi, do których można zaliczyć rehabilitację, pobyt w szpitalu czy sanatorium. Ubezpieczonym osobom przysługuje prawo do profilaktyki zdrowotnej, co oznacza bezpłatne korzystanie z usług lekarza rodzinnego, przychodni specjalistycznych oraz wykonywanie badań.

Opłacając ubezpieczenie chorobowe, koszty leczenia, rehabilitacji bądź profilaktyki nie są darmowe, gdyż głównym celem ubezpieczenia jest zapewnienie wsparcia finansowego ze względu na aktualny stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie powierzonych obowiązków w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie chorobowe jest dedykowane dla rodziców sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem.

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest składową ubezpieczeń społecznych.

Czy istnieje alternatywa dla ubezpieczenia chorobowego?

Ustawa warunkuje, czy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe, czy dobrowolne, a za wypłacenie świadczenia odpowiada państwo.

Jeżeli zainteresowana osoba nie zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może wybrać ofertę prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych, jak chociażby polisę na życie.

Ubezpieczalnie zapewniają odszkodowanie w przypadku poważnej choroby albo pobytu w szpitalu. Przed zawarciem umowy z ubezpieczalnią, trzeba zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oferowanymi przez towarzystwo.

Ubezpieczenie chorobowe - kilka słów podsumowania

Podstawową zaletą ubezpieczenia chorobowego jest ochrona finansowa w przypadku niemożliwych do zaplanowania sytuacji i wydarzeń, do których zalicza się chorobę czy wypadek. Regulowanie składki zapewniam komfort psychiczny, a także brak utraty środków do życia w przypadku niedyspozycji do pracy.

Koszt ubezpieczenia nie jest wygórowany, dlatego nie powinien stanowić sporego obciążenia dla ubezpieczonego.


Data publikacji: 2023-12-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU