Przedsiębiorcy sprzedający towary i usługi na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie. Obowiązkiem objęci są również przedsiębiorcy zajmujący się usługami budowlanymi. firma budowlana kasa fiskalna

Kasa fiskalna – obowiązek stosowania

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W niektórych przypadkach podatnik może zostać zwolniony przedmiotowo lub podmiotowo z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej. 

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej, a zwolnienie

Przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną powinien sprawdzić, czy ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących. Minister może w drodze rozporządzenia zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników, a także niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. 

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej – zwolnienie przedmiotowe

W par. 2 ust. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia zostały wskazane czynności zwolnione z ewidencjonowania na kasie, wymienione w załączniku do rozporządzenia, które podlegają zwolnieniu w danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku. Wśród nich brak jest usług budowlanych. 

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej – zwolnienie podmiotowe

W poz. 37 wymienionego powyżej załącznika zostały wskazane czynności świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w przypadku otrzymania przez sprzedawcę usługi całości zapłaty pocztą, przelewem bankowym na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Ewidencja oraz dowody dokumentujące zapłatę muszą dokładnie wskazywać jakiej konkretnej czynności ona dotyczy. 

PRZYKŁAD 1 
Firma budowlana działa na rynku od kilku lat, a od 5 wykonuje usługi stolarki okiennej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Firma osiąga ze sprzedaży usług roczny obrót w wysokości ok. 190 000 zł. Rozlicza się z klientami za pośrednictwem rachunku firmowego. Żadna usługa nie jest rozliczana gotówką. 

W tym konkretnym przypadku, przedsiębiorca nie musi ewidencjonować sprzedaży na kasie rejestrującej, na podstawie przepisu z poz. 37 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. Wystarczy, że wykaże przychód na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. 

Dodatkowo, zgodnie z par. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia, przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku i dotyczy:
  • podatników, u których obrót osiągnięty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a u podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym działalność polegającą na dostawie towarów lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył kwoty 20 000 zł proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym
  • podatników, którzy rozpoczęli dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po dniu 31 grudnia 2018 roku o ile przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy kwoty 20 000 zł proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.
Zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania, o którym mówi ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, nie podlegają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym mieli obowiązek ewidencjonowania bądź przestali spełniać warunki do zwolnienia z kasy fiskalnej (par. 3 ust. 2 rozporządzenia). 

W związku z powyższym, przedsiębiorca który świadczy usługi budowlane powinien kontrolować kwotę osiągniętego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

PRZYKŁAD 2
Firma budowlana prowadzi działalność już 7 lat. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Jego roczny obrót wynosi ok. 7 000 000 zł. Firma zajmuje się wykonawstwem usług budowlanych dla developerów. Czasami wykonuje usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wartość sprzedaży na rzecz tych osób nie przekroczyła w roku 10 000 zł. W 2020 roku wyniosła 9 620 zł, co oznacza, że obrót firmy na rzecz osób prywatnych w 2020 roku nie przekroczył kwoty 20 000 zł i firma nie musi w 2021 instalować kasy fiskalnej. 

Obliczanie limitu zwolnienia dla nowo powstałych firm budowlanych

W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób prywatnych, limit zwolnienia liczy się od dnia dokonania sprzedaży na rzecz tych osób. 

PRZYKŁAD 3
Podatnik założył działalność gospodarczą i otworzył 1 lutego 2021 r. zakład budowlany. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dokonał 30 kwietnia 2021 roku. Ze względu na to, że podatnik rozpoczął sprzedaż na rzecz osób prywatnych od 30 kwietnia 2021 roku, dlatego powinien obliczyć przysługujący mu limit zgodnie z poniższym wzorem:  

kwota limitu w danym roku/liczba dni w danym roku x liczba dni od daty sprzedaży do końca roku,
czyli: 
20 000 zł/365 dni x 246 dni = 13 479,45 zł.

Podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej do momentu aż nie przekroczy limitu obrotu w wysokości 13 479,45 zł. 
Podatnik, który w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył limitu 20 000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie musi dokonywać przeliczenia w stosunku proporcjonalnym.  

PRZYKŁAD 4
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W 2021 roku nie przekroczył limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, który sam wyliczył. Czy w 2022 roku będzie musiał zakupić do swojej firmy budowlanej kasę fiskalną?

W przypadku kiedy podatnik rozpocznie prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych w trakcie poprzedniego roku podatkowego, to w roku następnym nie musi dokonywać żadnych przeliczeń, ponieważ kwota limitu obrotów na kasę fiskalną w następnym roku jest pełną kwotą limitu obowiązującą w danym roku, która obecnie wynosi 20 000 zł. 

Kiedy trzeba zainstalować kasę fiskalną?

Jeżeli podatnik przekroczy limit 20 000 zł lub obliczony proporcjonalnie, to w tym momencie traci prawo do zwolnienia z posiadania i ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W takim przypadku zgodnie z par. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia musi obowiązkowo zakupić kasę rejestrującą i na niej dokumentować sprzedaż w terminie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przekroczony limit. 

PRZYKŁAD 5
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W dniu 12 lipca 2020 roku przekroczył samodzielnie wyliczony limit obrotu i tym samym stracił możliwość dalszego korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Podatnik najpóźniej 1 października 2020 roku powinien rozpocząć dokumentowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. 

Kasa fiskalna online

Kasa fiskalna online nie jest jeszcze obowiązkowa dla wszystkich. Wprowadzana jest stopniowo i na razie obejmuje tylko wybrane branże. Sposób jej działania polega na łączeniu się z Centralnym Rejestrem Kas, który prowadzony jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sam proces zgłoszenia urządzenia jest bardzo prosty i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności ze strony przedsiębiorcy, który musi jedynie dokonać fiskalizacji urządzenia. 
Firmy budowlane zostały objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online od dnia 1 lipca 2021 roku. 
Przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną dla firmy budowlanej ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej i ująć ją w pliku JPK_V7. 
Wysokość odliczenia wynosi 90% wartości netto zakupu kasy, ale nie więcej niż 700 zł. 

PRZYKŁAD 6
Przedsiębiorca kupił w lutym 2021 roku kasę fiskalną online za kwotę 1 100 zł. Jaką kwotę ulgi mógł odliczyć w JPK_V7 za luty 2021?

Kwotę odliczenia należy obliczyć następująco: 

90% x 1 100 zł = 990 zł.

Zgodnie z przepisami odliczeniu może podlegać jedynie 700 zł i kwotę w takiej wysokości przedsiębiorca może odliczyć w pliku JPK_V7 w rozliczeniu za luty. 

PRZYKŁAD 7
Przedsiębiorca w maju 2021 roku kupił kasę fiskalną online w wysokości 650 zł. Jaką kwotę ulgi może odliczyć w JPK_V7 za miesiąc maj 2021? 

Jeżeli wartość zakupionej kasy nie przekracza kwoty ulgi 700 zł, to przedsiębiorca ma prawo odliczyć pełną kwotę w wysokości 585 zł. (90% x 650 zł). 

Ulga na zakup kasy online przysługuje czynnym i zwolnionym podatnikom VAT. Jeżeli korzysta z niej czynny podatnik VAT, to odliczenia dokonuje bezpośrednio poprzez plik JPK_V7 wykazując kwotę odliczenia w poz. 49 w części deklaracyjnej jako zapis: kwota ulgi do odliczenia w danym okresie.
Zwrotu na zakup kasy można dokonać w JPK_V7 za okres, w którym rozpoczęła się rejestracja sprzedaży na kasie lub w każdym innym pliku JPK_V7 składanym za okres późniejszy. Prawo do zwrotu jest bezterminowe
Natomiast podatnik zwolniony z VAT może rozliczyć ulgę na podstawie wniosku jaki złoży we właściwym urzędzie skarbowym. Zwrot powinien nastąpić w terminie do 25 dnia licząc od dnia złożenia wniosku na wskazany rachunek bankowy w banku z siedzibą w Polsce lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem.


Data publikacji: 2021-11-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Dariusz Cholewo
24 Kwiecień 2023

Prowadzę firmę budowlaną mam kasę fiskalną od 2019 roku bo przekroczyłem limit 20 000. W roku 2020, 2021, 2022 nie miałem w ogóle sprzedaży dla osób indywidualnych. Czy jestem znowu zwolniony z posiadania kasy czy muszę mimo to kontynuować?

małgorzatas
16 Listopad 2022

Witam, prowadzę firmę budowlaną i wykonuje inwestycje wyłącznie do gminy, wystawiam tylko faktury vat. Czy musze mieć kasę fiskalna?

 
Faktura XL
16 Listopad 2022

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy sprzedaży dla osób fizycznych. Gmina nie jest osobą fizyczną.

Robi
24 Maj 2022

Założyłem firmę w styczniu 2022r. Jestem na ryczałcie i jestem czynnym VAT-owocem. Zgodnie z tym co przeczytałem tu na stronie wywnioskowałem, że obowiązuje mnie zwolnienia z kasy fiskalnej ale pod warunkiem, że każdą sprzedaż będę dokumentował za pomocą faktury VAT (23% dla odbiorców będących przedsiębiorcami oraz 8% dla osób fizycznych i rolników jeśli usługa dotyczy budownictwa mieszkaniowego. Nie mam możliwości ewidencji przychodów ze sprzedaży usług na podstawie dowodów wewnętrznych bo wtedy obowiązywałaby mnie kasa fiskalna?