W działalności gospodarczej może zdarzyć się sytuacja kiedy przedsiębiorca będzie chciał sprzedać samochód firmowy. W związku ze sprzedażą może ubiegać się u ubezpieczyciela o zwrot składek OC i AC. Jak prawidłowo powinien rozliczyć uzyskany w ten sposób przychód? Czy konieczna będzie korekta kosztów uzyskania przychodu? zwrot za polise AC auta

Czy ubezpieczenie OC i AC stanowią koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wydatki, które spełniają wymogi zawarte w wymienionym przepisie mogą zostać uznane za koszt podatkowy. Będą to wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Wyjątkiem są jedynie koszty wymienione w art. 23 ustawy

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie AC samochodu osobowego, to przedsiębiorcy nie wolno zaliczyć do kosztów części jaka została ustalona w proporcji, do której kwota 150 000 zł pozostaje w stosunku do wartości samochodu jaka została przyjęta do ubezpieczenia. 

Zwrot ubezpieczenia AC i OC samochodu firmowego

W ustawie o PIT nie ma bezpośrednio wskazania kiedy podatnik może otrzymać zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia komunikacyjne z tytułu sprzedaży samochodu. W przepisach brak jest nakazu wykazania przychodu bądź wykonania korekty kosztów uzyskania przychodu w takiej sytuacji. 

W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej kwoty przedsiębiorca powinien zapoznać się z treścią art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT. Zgodnie z wymienionym przepisem przychodu nie stanowią zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym przedsiębiorca powinien wykazać zwrócone wydatki jako przychód w dacie jego otrzymania. Podatnik prowadzący KPiR księguje taki przychód w kolumnie 8 – „Pozostałe przychody”

W świetle art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT (Wyłączenia od kosztów uzyskania przychodów) w przypadku poniesionych składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż ten określony w pkt 46 w/w ustawy, w wysokości jaka przekracza część ustaloną w proporcji w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości pojazdu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Ta część ubezpieczenia, której podatnik nie rozliczył w kosztach w przypadku zwrotu ubezpieczenia nie będzie przychodem podatkowym w wartości proporcjonalnej do wartości nieujętej składki. 

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: ……
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.


Data publikacji: 2021-06-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU