12 maja 2021 roku został przedstawiony projekt ustawy o ekonomii społecznej. Znalazły się w nim rozwiązania, których celem jest wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zostały przedstawione możliwości ich integracji społecznej. Realizacja postawionych celów ma nastąpić poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz przez świadczenie usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. Dodatkowo zmieniają się przepisy dotyczące liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych. ulga dla przedsiebiorstw spolecznych

Projekt ustawy o ekonomii społecznej – ulga dla przedsiębiorstw społecznych

Projekt Ustawy z dnia 12 maja 2021 roku powstał w celu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po to, aby takie osoby mogły znaleźć pracę. Przepisy dotyczące przedsiębiorstw społecznych zostały nieco złagodzone poprzez udzielenie ulg pracodawcom.

Ustawa ma regulować:
 • organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
 • zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej
 • zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej (art. 1 projektu ustawy o ekonomii społecznej). 
Działania podejmowane w ramach programów wskazanych i wspieranych przez ustawę o ekonomii społecznej mają wspomagać:
 • realizację usług społecznych
 • rozwój ekonomii społecznej
 • budowanie wspólnych celów przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej przeznaczonych dla rozwoju ich potencjału, a także rozwoju lokalnego
 • tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz wzmacnianie ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego
 • podnoszenie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych u podmiotów ekonomii społecznej
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Zgodnie z projektem ustawy o ekonomii społecznej, art. 3 przez przedsiębiorstwo społeczne należy rozumieć podmiot ekonomii społecznej, który będzie prowadził odpłatną działalność pożytku publicznego lub inną działalność mającą charakter odpłatny.

Działalność ta ma służyć rozwojowi lokalnemu, a także ma na celu:
 • realizację usług społecznych
 • reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Jak przewiduje projekt, przedsiębiorstwo będzie musiało zatrudniać przynajmmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, z zastrzeżeniem, że etat musi wynosić co najmniej ½ z pełnego etatu oraz 30% zatrudnionych będą musiały stanowić osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym. 

PRZYKŁAD
W przedsiębiorstwie społecznym zatrudnionych będzie 20 osób. Osób zatrudnionych, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym musi być 6.Wynika to ze stosunku 30% zatrudnionych z 20 osób. 
Zgodnie z art. 8 projektu ustawy o ekonomii społecznej przedsiębiorstwo zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ma obowiązek realizować plan integracyjny przez okres od 6 do 36 miesięcy. Ma to przyczynić się do wzrostu kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych tych osób.

Przedsiębiorstwa społeczne – ulgi

Przedsiębiorcy prowadzący przedsiębiorstwa społeczne będą mogli ubiegać się o ulgi, które będą przysługiwały przedsiębiorcom zatrudniającym przynajmniej 10 pracowników. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) liczba zatrudnionych wynosi 25. Ustawa o ekonomii społecznej ma to zmienić. Możliwe będzie udzielenie obniżek we wpłatach na PFRON przez przedsiębiorcę wobec jego kontrahentów. Warunek: zatrudnienie minimum 10 osób. 

Wsparcie dla przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorca zatrudniający osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będzie mógł część kosztów osobowych, a także część wynagrodzenia sfinansować środkami z Funduszu Pracy w okresie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego pracownika. Wskazuje na to art. 26 projektu ustawy o ekonomii społecznej. W tym celu przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć umowę z właściwym starostą do wysokości odpowiadającej miesięcznej składce. 

Dodatkowo przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o uzyskanie wsparcia z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie: 
 • środków jednorazowych na utworzenie stanowiska pracy
 • środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia.
Przedsiębiorca będzie też mógł otrzymać dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, a także zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych.


Data publikacji: 2021-10-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU