Płatnicy składek mają obowiązek zgłoszenia zatrudnionych osób do ubezpieczenia. W tym celu muszą wypełnić formularz ZUS ZUA. deklaracja ZUS ZUA

Formularz ZUS ZUA

służy do zgłaszania przez płatnika składek, osób do ubezpieczeń oraz zgłaszania zmian danych osób ubezpieczonych z wyłączeniem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński bądź zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Druk ZUS ZUA – zgłoszenie do:
 • ubezpieczeń
 • zmiany/korekty dotyczących osoby ubezpieczonej z wyłączeniem:
  • zmiany danych identyfikacyjnych (składa się na formularzu ZUS ZIUA)
  • schematu podlegania, korekty kodu tytułu ubezpieczenia, daty objęcia ubezpieczeniami (należy najpierw dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA, a następnie dokonać ponownej rejestracji z aktualnymi danymi na druku ZUS ZUA).

Wypełnianie formularza ZUS ZUA – krok po kroku

1. DANE ORGANIZACYJNE
W bloku tym wypełnia się tylko jedno z pól:
 • zgłoszenie pierwszorazowe ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń – pole 01 należy zaznaczyć „X”
 • zgłoszenie zmiany/korekty danych podanych wcześniej w złożonym zgłoszeniu ubezpieczonego z danym kodem ubezpieczenia – pole 02 należy wpisać:
  • w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej – cyfrę 1
  • w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej – cyfrę 2.
Zmiana ma miejsce wtedy kiedy zmieniły się dane w stosunku do tych wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, jak np.: zmiana adresu zamieszkania.
Natomiast korekta dotyczy poprawianych błędów popełnionych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, jak np.: nieprawidłowo podany adres zamieszkania.  
Pola 03 i 04 pozostają niewypełnione

2. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK w ZUS ZUA
W tym miejscu wpisuje się dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1. W przypadku zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek wpisuje się dane podane w bloku III formularza ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.
 • pole 01 – wpisuje się numer NIP jednym ciągiem bez oddzielania kreskami
 • pole 02 – wpisuje się numer REGON
 • pole 03 – wpisuje się numer PESEL
 • pole 04 i 05 – wypełnia się tylko w sytuacji kiedy płatnik nie ma nadanego numeru: NIP, REGON, PESEL lub jednego z nich 
  • w polu 04 w zależności od rodzaju dokumentu wpisuje się: 1 (dowód osobisty) lub 2 (paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość mieszkańca UE)
  • w polu 05 – wpisuje się serię i numer dokumentu (dowód, paszport lub inny dokument), odpowiednio do kodu podanego w polu 04
 • pole 06 – wpisuje się nazwę skróconą płatnika podaną w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku EDG-1
 • pola od 07 do 09 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną
  • pole 07 – wpisuje się nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziela się kreską)
  • pole 08 – wpisuje się pierwsze imię płatnika składek
  • pole 09 – wpisuje się datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok)

3. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
Zgłoszenie do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA jest podstawą założenia ubezpieczonemu indywidualnego konta, dlatego cała ta część powinna być wypełniona dokładnie i starannie. Wszystkie dane powinny być wpisane prawidłowo i czytelnie. 
 • pole 01 – wpisuje się numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczenia jeżeli taki został nadany
  Obywatel Polski otrzymuje numer PESEL w momencie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy oraz wtedy kiedy ubiega się o wydanie dowodu osobistego. Numer PESEL otrzymują także cudzoziemcy, którzy meldują się na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesiące. Zarówno cudzoziemcy jak i obywatele polscy podlegający ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP również mają nadany numer PESEL
 • pole 02 – pozostaje puste
 • pola 03 i 04 – wypełnia się tylko w sytuacji kiedy osoba zgłaszana lub już zgłoszona nie posiada numeru PESEL:
  • w polu 03 w zależności od rodzaju dokumentu wpisuje się: 
   cyfrę 1 – w przypadku dowodu osobistego
   cyfrę 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość mieszkańca UE
  • w polu 04 – wpisuje się serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w zależności od wpisanego kodu w polu 03
 • pole 05 – wpisuje się imię i nazwisko osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń
 • pole 06 – wpisuje się pierwsze imię osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń
 • pole 07 – wpisuje się datę urodzenia osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń (dzień/miesiąc/rok)

4. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
 • pole 01 – wpisuje się drugie imię osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczeń. Jeżeli osoba nie posiada drugiego imienia, to pole pozostaje puste
 • pole 02 – wpisuje się nazwisko rodowe podane w akcie urodzenia
 • pole 03 – wpisuje się obywatelstwo. Jeżeli osoba posiada polskie obywatelstwo, to nie trzeba koniecznie go wypełniać
 • pole 04 – wpisuje się płeć osoby: „K” (kobieta) lub „M” (mężczyzna)

5. TYTUŁ UBEZPIECZENIA
Informacje podane w tym miejscu pokazują jak wyglądał przebieg ubezpieczenia. Na podstawie podanego kodu tytułu ubezpieczenia, weryfikowany jest schemat podlegania pod poszczególne ubezpieczenia, jak również kod jaki został podany w imiennym raporcie miesięcznym składanym za danego ubezpieczonego. Kod ubezpieczenia ma wpływ na prawidłowe rozliczenie składek
 • pole 01 – wpisuje się kod tytułu ubezpieczenia składający się z 6 znaków obowiązujący w danym okresie 

6. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
Osoby wymienione w art. 6, 11 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
 • pole 01 – wpisuje się datę, od której obowiązuje obowiązek ubezpieczeń społecznych (dzień/miesiąc/rok)
 • pola od 02 do 05 – należy oznaczyć symbolem „X” w zależności od rodzaju ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu obowiązkowo podlega osoba zgłaszana do ubezpieczeń zgodnie z podaną informacją w bloku V tytułu ubezpieczenia

7. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla osób wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • pole 01 – wpisuje się datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z informacją podaną w bloku V kodu tytułu ubezpieczenia (dzień/miesiąc/rok)
 • pole 02 – wpisuje się kod oddziału NFZ składający się z 3 cyfr, do którego zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana/zgłoszona do ubezpieczeń

8. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
Osoby wymienione w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu. Dobrowolnie mogą ubezpieczyć się też osoby, dla których ubezpieczenia te są dobrowolne zgodnie z art. 9 wymienionej ustawy. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dotyczy osób wymienionych w art. 11 ust. 2 tejże ustawy, które zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe obowiązują od dnia wskazanego we wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. 
Objęcie w sposób dobrowolny ubezpieczeniem chorobowym może nastąpić od dnia wskazanego we wniosku tylko wtedy kiedy zgłoszenie do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku danych ubezpieczeń. Osoby, które zostają zgłoszone do ubezpieczeń dobrowolnych i jednocześnie podlegają z danego tytułu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego muszą być zgłoszone do wszystkich ubezpieczeń w tej samej dacie
 • pola 01, 03, 05 – wpisuje się symbol „X” w zależności od rodzaju ubezpieczenia
 • pola 02, 04, 06 – wpisuje się daty, od których osoba zgłaszana wnosi o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi (dzień/miesiąc/rok)

9. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
Osoby, o których mowa jest w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • pole 01 – wpisuje się datę rozpoczęcia ubezpieczenia (dzień/miesiąc/rok)
 • pole 02 – wpisuje się kod oddziału NFZ trzycyfrowy, do którego zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana/zgłoszona do ubezpieczeń

10. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ
Część X formularza ZUS ZUA należy wypełnić w celu zgłoszenia/korekty danych dotyczących okresu sprzed dnia 1 stycznia 2009 roku. Dane za okres po tej dacie wykazywane są w formularzu ZUS ZSWA
 • pole 01 – wypełnia się tylko wtedy kiedy osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (łącznie z polami 02, 03)
 • pole 02 – wypełnia się w sytuacji jeżeli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • pole 03 – wpisuje się okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w dacie „od – do” (dzień/miesiąc/rok). Jeżeli nie jest znana data zakończenia pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, to pole „do” pozostaje puste

11. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU
 • pole 01 – wpisuje się kod pocztowy (przy adresie zagranicznym pole pozostaje puste)
 • pole 02 – wpisuje się miejscowość zameldowania na stałe miejsce pobytu
 • pole 03 – wpisuje się nazwę gminy lub dzielnicy (przy adresie zagranicznym pole pozostaje puste)
 • pole 04 – wpisuje się nazwę ulicy (jeżeli w adresie brak jest nazwy ulicy pole pozostaje puste)
 • pole 05 – wpisuje się numer domu (jeżeli numer domu jest łamany, to należy wpisać go oddzielając numery pochyłą kreską, jak np. 2/4, jeżeli w numerze występuje litera, to należy ją wpisać dużą drukowaną literą bez przerwy, jak np.: 20A)
 • pole 06 – wpisuje się numer lokalu (jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu pole pozostaje puste)
 • pole 07 – wpisuje się numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym (jeżeli osoba nie posiada numeru pole pozostaje puste)
 • pole 08 – wypełnia się jeżeli adres osoby zgłaszanej do ubezpieczeń jest inny niż polski

12. ADRES ZAMIESZKANIA
 • pola od 01 do 08 – wypełnia się tylko w sytuacji kiedy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu wskazane w bloku XI. Dane należy wypełnić w podobny sposób jak te zawarte w części XI ZUS ZUA

13. ADRES DO KORESPONDENCJI
 • pola od 01 do 09 – wypełnia się tylko w sytuacji kiedy osoba zgłaszana do ubezpieczeń chce, aby korespondencja była przekazywana na adres inny niż ten wskazany w bloku XI lub XII druku ZUS ZUA
 • pola od 01 do 08 – wypełnia się w podobny sposób do danych z części XI
 • pole 09 – wpisuje się adres poczty elektronicznej

14. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
 • pole 01 – wpisuje się datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok)
 • pole 02 – potwierdzenie wiarygodności danych z podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej
 • pole 03 – miejsce na umieszczenie pieczątki płatnika składek (jeżeli płatnik jest w jej posiadaniu)

15. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ/ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA
 • pole 01 – potwierdzenie zgodności danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń przez złożenie przez nią podpisu.


Data publikacji: 2021-06-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU