Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek dokumentowania sprzedaży za pomocą faktury o ile sprzedaż prowadzona jest na rzecz innych firm. W przypadku osób prywatnych taki obowiązek powstaje tylko na żądanie nabywcy. faktura na zadanie

Czym jest faktura na żądanie?

W ustawie o VAT zostały wymienione wszystkie transakcje, które na mocy prawa muszą być udokumentowane fakturami. Obowiązek sporządzania dokumentu ma przedsiębiorca dokonujący sprzedaży wyłącznie na rzecz innej firmy. W przypadku osób prywatnych faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie klienta.

Termin na wystawienie faktury na żądanie

Termin na wystawienie faktury dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi:
  • jeżeli żądanie nastąpi w miesiącu dokonania transakcji, fakturę wystawia się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła transakcja
  • jeżeli żądanie nastąpi po miesiącu, w którym doszło do transakcji, fakturę wystawia się w terminie 15 dni od chwili zgłoszenia.

Obowiązek sporządzenia faktury na żądanie nabywcy – czy zawsze wystąpi?

Zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT obowiązek wystawienia faktury na żądanie spoczywa na przedsiębiorcy tylko w sytuacji kiedy nabywca poprosi o nią w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wystąpiła sprzedaż lub została wykonana usługa. Po upływie 3 miesięcy decyzję o wystawieniu podejmuje sam sprzedawca.


Data publikacji: 2020-06-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU