Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT dokonując sprzedaży towarów lub usług na rzecz innego przedsiębiorcy ma obowiązek sporządzenia faktury VAT. W przypadku sprzedaży dla osoby prywatnej faktura może być wystawiona tylko na jej żądanie. faktura na zadanie klienta

Faktura na żądanie

jest dokumentem prawno-księgowym uregulowanym w ustawie o VAT. Znajduje się w niej wykaz wszystkich transakcji, które powinny być udokumentowane fakturami. Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami zawsze muszą być potwierdzone fakturami. Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej wymaga wystawienia faktury tylko na wyraźne życzenie nabywcy.

Terminy wystawiania faktur na żądanie

W przypadku firm faktury na żądanie wystawia się najczęściej zaraz po dokonaniu sprzedaży.

Fakturę na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej można wystawić w dwóch terminach w zależności od okoliczności:
  • faktura wystawiana najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po terminie dokonania transakcji - jeżeli żądanie nastąpiło w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż
  • faktura wystawiana do 15 dni liczonych od momentu wystosowania wniosku – jeżeli żądanie nastąpiło później niż w miesiącu transakcji.
W przypadku kiedy od daty dokonania transakcji nie minęły 3 miesiące, to sprzedawca nie ma prawa odmówić wystawienia faktury na żądanie. 
Wniosek o jej wystawienie może być wysłany e-mailem, pismem, a nawet podczas rozmowy telefonicznej lub zwykłej.

Kto może wystawić fakturę na żądanie?

Kwestię wystawiania faktur na żądanie reguluje ustawa o VAT, a dokładniej art. 106 b ust. 3. Zgodnie z nią obowiązek sporządzenia faktury na żądanie spoczywa na przedsiębiorcy w terminie 3 miesięcy od momentu dokonania sprzedaży lub wykonania usługi liczone od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Po upływie tego czasu przedsiębiorca nie ma obowiązku sporządzania faktury na żądanie chociaż może ją wystawić, ale zależy to od jego dobrej woli.


Data publikacji: 2020-07-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU