Wszelkie czynności dokonane w działalności gospodarczej powinny być udokumentowane w odpowiedni sposób. W przypadku osób fizycznych odpowiednim dokumentem jest paragon. W niektórych okolicznościach możliwe jest też wystawienie faktury. kiedy rachunek kiedy faktura

Co to jest rachunek uproszczony?

O rachunku uproszczonym można przeczytać w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 87 ustawy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek na żądanie nabywcy wystawić rachunek potwierdzający dokonaną sprzedaż lub wykonaną usługę, pod warunkiem, że z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury. Przedsiębiorca, który zwolniony jest z VAT nie ma możliwości dokonania wyboru pomiędzy wystawieniem faktury, a rachunku. Taki wybór pozostaje w gestii nabywcy towaru/usługi. Rachunek uproszczony może być wystawiony tylko w sytuacji kiedy sprzedaż była zwolniona z VAT i jednocześnie kupujący nie zgłosił żądania wystawienia faktury, ale zażyczył sobie wystawienie rachunku. 

Rachunek uproszczony – termin na wystawienie

Jeżeli klient zażąda wystawienia rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, to przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia rachunku w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. W sytuacji kiedy kontrahent zażąda wystawienia rachunku po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, to przedsiębiorca musi wystawić rachunek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, to podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku. Zależy to od jego dobrej woli. 

Co to jest faktura?

Ustawa o VAT zawiera definicję faktury. Zgodnie z przepisem fakturą jest dokument wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej, na którym koniecznie muszą znaleźć się dane wymagane ustawą. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czynny podatnik VAT ma obowiązek wystawienia faktury na rzecz innego podatnika. 

Podmiot zwolniony z VAT podmiotowo lub przedmiotowo w zasadzie nie ma obowiązku wystawiania faktur, pod warunkiem, że klient nie zgłosi żądania jej wystawienia w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał towar lub została wykonana usługa. 

Faktura – termin na wystawienie

Jeżeli stronami transakcji są przedsiębiorcy, to fakturę VAT należy wystawić w terminie nie późniejszym niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. 
Termin wymagany do wystawienia faktury zależy od momentu, w którym nabywca towaru/usługi złożył żądanie jej wystawienia.

W przypadku kiedy podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, a kontrahent zgłosi żądanie jej wystawienia, to podatnik powinien ją wystawić: 
 • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja - żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, co miała miejsce sprzedaż
 • w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania – nabywca zażądał wystawienia faktury po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. 

Faktura VAT i bez VAT oraz rachunek uproszczony – jakie dane powinny zawierać?

Faktura VAT, faktura VAT zwolniona, czy rachunek uproszczony muszą zawierać obowiązkowe pozycje. Regulacje związane z tą kwestią znajdują się w ustawie o podatku VAT, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej jak również zakresu informacji jakie muszą zawierać rachunki. Zgodnie z przepisami:

Faktura VAT musi zawierać:
 • datę wystawienia
 • kolejny numer nadany jej w ramach jednej lub więcej serii jednoznacznie ją identyfikujący
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów/usług
 • adresy podatnika i nabywcy
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku
 • numer identyfikujący nabywcę na potrzeby podatku
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usług lub datę otrzymania zapłaty
 • nazwę/rodzaj towaru
 • miarę i ilość towarów/zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową netto
 • kwoty opustów, rabatów, obniżek cen itp. jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość towarów/usług netto
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem.
Faktura bez VAT musi zawierać:
 • datę wystawienia
 • kolejny numer
 • dane podatnika i nabywcy łącznie z adresami
 • nazwę/rodzaj towaru/usługi
 • miarę i ilość towarów/usług
 • cenę jednostkową
 • kwotę należności ogółem
 • informacje o przepisie ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, który upoważnia podatnika do zastosowania zwolnienia z VAT.
Rachunek uproszczony musi zawierać:
 • imiona i nazwiska/nazwę lub firmę, a także adresy sprzedawcy i kupującego lub wykonawcy i odbiorcy usługi
 • datę wystawienia
 • kolejny numer rachunku
 • określenie rodzaju, ilości towarów/wykonanych usług
 • ceny jednostkowe
 • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie. 

Przykłady

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną z VAT. 20 maja dostarczył towar do kontrahenta. Klient 20 sierpnia zażądał wystawienia rachunku. Przedsiębiorca zgodnie z przepisami ma obowiązek wystawienia rachunku w terminie 7 dni. 


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zwolnioną z VAT wykonał 10 lutego usługę na rzecz innego przedsiębiorcy. Kontrahent 11 lutego zażądał wystawienia faktury. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w terminie do 15 marca. 


PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną z VAT. 22 kwietnia wykonał usługę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Klient w dniu 10 lipca zażądał wystawienia faktury. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia, czyli do 25 lipca.


Data publikacji: 2022-02-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU