Sprzedaż internetowa jest coraz bardziej popularna. Swoim zasięgiem obejmuje różne produkty, także cyfrowe, takie jak np.: zdjęcia, czy filmy. Taka sprzedaż prowadzona w ramach działalności gospodarczej jest opodatkowana podatkiem VAT. Sprzedaż zdjęć w Internecie, a podatek

Usługi elektroniczne

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady UE 282/2011 usługi elektroniczne to:

usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.


Usługi elektroniczne obejmują między innymi takie czynności jak:
 
  • dostawy produktów w formie cyfrowej razem z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami
  • uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii oraz wygaszaczy ekranu
  • uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie. 
Tak więc dostawa zdjęć i filmów w formie cyfrowej z wykorzystaniem technologii informacyjnej jest traktowana jako usługa elektroniczna (art. 2 pkt 26 ustawy VAT). 

Art. 2 pkt 6 ustawy VAT podaje definicję towaru, w której czytamy, że towar to rzeczy, ich części, jak również wszystkie postacie energii. W rozumieniu prawa cywilnego, rzeczy są przedmiotami materialnymi. Zdjęcie będzie więc towarem kiedy będzie miało postać materialną, czyli będzie wydrukowane. W przypadku kiedy będzie w postaci cyfrowej, to nie będzie rzeczą materialną (nie będzie towarem), a będzie usługą.

Właściwa kwalifikacja

Usługą elektroniczną nie jest sprzedaż towarów w tradycyjnej, materialnej formie z wykorzystaniem Internetu wyłącznie jako środka komunikacji pomiędzy dostawcą, a odbiorcą towaru.  
Aby sprzedaż zdjęć i filmów można było uznać za usługę elektroniczną muszą zostać spełnione warunki określone przepisami. Towar w formie cyfrowej nie występuje w tradycyjnej, materialnej postaci (wydruk papierowy). Pobiera się go na dysk komputera za pomocą specjalnego oprogramowania. Jest to jedyna możliwość jego otrzymania. Produkty cyfrowe charakteryzują się tym, że raz umieszczone na stronie internetowej dostawcy mogą zostać pobrane nieskończoną ilość razy przez dowolnych nabywców. Ich dostawa odbywa się w sposób zautomatyzowany gdzie nakład pracy człowieka jest minimalny.

Usługi elektroniczne - miejsce opodatkowania 

Po ustaleniu, że sprzedaż zdjęć i filmów jest usługą elektroniczną pozostaje sprawa opodatkowania. 
W przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej miejscem opodatkowania usługi jest kraj siedziby podatnika (art. 28c ustawy VAT). Jest to zasada ogólna, od której w niektórych przypadkach może wystąpić wyjątek. Takim wyjątkiem są usługi elektroniczne, do których zastosowanie ma art. 28k ustawy VAT. Zgodnie z nim:

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Powyższe wskazuje, że miejscem opodatkowania usługi elektronicznej świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest miejsce jej zamieszkania, a nie kraj siedziby podatnika. W związku z tym podatnik powinien dla celów podatku VAT zarejestrować się w każdym kraju miejsca zamieszkania nabywcy. 

Aby ułatwić życie podatnikom, od 1 stycznia 2019 roku do ustawy został wprowadzony wyjątek od tej zasady. Przepis nie ma zastosowania jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki (art. 28k ust. 2 ustawy VAT)
  • siedziba sprzedawcy znajduje się na terenie kraju UE 
  • usługi elektroniczne świadczone są na rzecz konsumentów z innych krajów UE
  • całkowita wartość usług elektronicznych pomniejszonych o kwotę podatku w trakcie roku podatkowego, ani w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie państwa członkowskiego. 
W związku z tym jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki to miejscem świadczenia usług elektronicznych jest kraj siedziby sprzedawcy, czyli Polska.

Kasa fiskalna – czy jest obowiązek jej posiadania?

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zależy przede wszystkim od ustalonego miejsca świadczenia usługi elektronicznej. Jeżeli miejscem jej świadczenia będzie kraj zamieszkania nabywcy, to obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej nie wystąpi. W przypadku usług opodatkowanych w Polsce podatnik powinien posiadać kasę fiskalną. W tym zakresie może jednak skorzystać ze zwolnienia jeżeli otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przelewem na własny rachunek. Dodatkowo z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę musi wynikać jakiej czynności ona dotyczyła.


Data publikacji: 2020-08-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU