Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (konsumentów) powinna być udokumentowana na kasie fiskalnej. Po spełnieniu pewnych warunków przedsiębiorca może zostać zwolniony z obowiązku dokumentowania transakcji za pomocą paragonu fiskalnego. Czy faktura wystawiona na rzecz konsumenta zwalnia podatnika z obowiązku rejestracji transakcji na kasie rejestrującej? faktura na osobe prywatna kasa fiskalna

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Podatnik może zostać zwolniony od obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących. Rodzaj zwolnień został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu znajduje się katalog zwolnień wskazujący sytuacje, w których nie ma obowiązku wystawiania paragonu fiskalnego.

Zwolnienie może być:
  • podmiotowe – ze względu na obrót osiągany przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (par. 3 rozporządzenia)
  • przedmiotowe – ze względu na rodzaj czynności opodatkowanych, które podatnik wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (par. 2 ust. 1 – zał. do rozporządzenia). 

Zwolnienie z obowiązku rejestracji transakcji na kasie fiskalnej – wystawianie faktur

Niektóre czynności wymienione w par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów zwolnione są z obowiązku rejestracji transakcji z użyciem urządzenia rejestrującego pod warunkiem, że nabywca otrzyma od sprzedawcy fakturę dokumentującą sprzedaż.
Czynności te zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia. Są to:
  • niektóre usługi krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług hotelowych i turystycznych (poz. 20)
  • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pod warunkiem, że świadczenie tych usług zostało w całości udokumentowane fakturą (poz. 25)
  • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, pod warunkiem, że świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą (poz. 26)
  • dostawa towarów i świadczenie usług zaliczanych przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem, że czynności te zostały w całości udokumentowane fakturą (poz. 47).
Aby w wymienionych przypadkach można było zastosować zwolnienie, to czynności te muszą być w całości udokumentowane fakturą. Wystarczy samo wystawienie dokumentu bez konieczności rejestracji transakcji na kasie. Jednak sprzedaż nie może dotyczyć towarów lub usług wymienionych w par. 4 rozporządzenia.

Podsumowanie

W przypadku kiedy dana transakcja nie jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jej na kasie rejestrującej, to podatnik obowiązkowo musi wystawić paragon, nawet jeżeli sprzedaż jest już udokumentowana za pomocą faktury. W takiej sytuacji zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT sprzedawca musi do kopii faktury pozostającej u niego w dokumentacji dołączyć oryginał paragonu fiskalnego. Nabywca otrzymuje fakturę, a sprzedawca posiada paragon razem z kopią faktury. 

Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, faktury odnoszące się do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej ujmuje się w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej w okresie rozliczeniowym, za który zostały wystawione. Dokumenty te nie powiększają wartości sprzedaży, ani podatku należnego za okres, za który zostały ujęte w ewidencji. Spowodowane jest to faktem, że sprzedaż została zaewidencjonowana z użyciem kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym w okresie rozliczeniowym, za który powstał obowiązek podatkowy.


Data publikacji: 2021-10-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU