Coraz więcej pracowników na polecenie pracodawcy zostaje oddelegowanych na inne stanowisko albo do innej firmy. Modyfikacje są związane z działem w jednostce albo miejscem wykonywania powierzonych obowiązków. Oddelegowanie jest uwarunkowane szczególnymi potrzebami pracodawcy. Kodeks pracy warunkuje zasady przeprowadzania tego procesu. Co to jest oddelegowanie zatrudnionej osoby i jak należy je wykonać? jak oddelegowac pracownika

Oddelegowanie pracowników — co to jest?

Przez określenie delegowanie pracownika rozumie się zadanie służbowe wydawane przez pracodawcę. Zatrudniona osoba ma obowiązek podjąć pracę w innych warunkach niż wskazane w zawartej umowie.

Z kolei oddelegowanie odbywa się w jednym przedsiębiorstwie albo podczas współpracy z inną firmą.

Określenie oddelegowanie nie jest równoznaczne z delegacją, która oznacza podróż służbową zatrudnionej osoby w ramach wykonywania powierzonych obowiązków ściśle związanych z pracą. Delegacja jest jednorazowa, a zatrudnionej osobie przysługuje dieta. Z diety nie korzysta pracownik oddelegowany do innej pracy.

Art. 42 § 4 Kodeksu pracy warunkuje zasady oddelegowania pracownika. Przepisy wskazują, iż zatrudniona osoba może zostać oddelegowana jedynie do pracy zgodnej z jego kwalifikacjami i kompetencjami. Jeżeli pracodawca pragnie oddelegować pracownika do innej pracy, musi udowodnić, iż decyzja jest uwarunkowana bieżącymi potrzebami firmy. Przedsiębiorca nie ma prawa obniżać wynagrodzenia ze względu na oddelegowanie zatrudnionej osoby.

Oddelegowanie pracownika może mieć następującą formę:
  • do innego miejsca pracy (np. innego miasta),
  • do innej pracy (np. w innym dziale),
  • do pracy za granicą (np. w innej siedzibie firmy),
  • do pracy w innej firmie (w ramach współpracy między przedsiębiorstwami).

Czy pracodawca ma prawo oddelegować zatrudnioną osobę do pracy na innym stanowisku?

Obowiązujące przepisy wskazują, iż zatrudniona osoba może zostać oddelegowana do innej pracy, czyli nie ma przeciwwskazań do zmiany stanowiska. Pracodawcy przysługuje prawo do oddelegowania zatrudnionej osoby bez względu na staż pracy oraz wymiar etatu. Nie trzeba przygotowywać nowej umowy czy aneksu do umowy, nawet w przypadku, gdy zakres obowiązków i stanowisko zostają zmienione.

Czy pracownik ma prawo odmówić oddelegowania?

Oddelegowanie pracownika następuje po wydaniu jednostronnego polecenia pracodawcy, z zastrzeżeniem, że musi on przestrzegać warunków wyznaczonych kodeksem pracy. W takim przypadku pracownik jest zobowiązany do wykonania polecenia.

Ustawowe zasady związane z oddelegowaniem przedstawiają się następująco:
  • oddelegowanie jest uwarunkowane uzasadnioną potrzebą firmy,
  • praca musi być zgodna z kompetencjami i kwalifikacjami zatrudnionej osoby,
  • wynagrodzenie pracownika nie może zostać zmniejszone,
  • łączny czas oddelegowania nie może być dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Gdy pracodawca przestrzega warunków oddelegowania, wyznaczonych przez ustawodawcę, a zatrudniona osoba nie przestrzega poleceń wydanych przez pracodawcę, musi spodziewać się zwolnienia w trybie dyscyplinarnym.

W sytuacji, gdy pracownik został oddelegowany do innego miejsca świadczenia pracy niż miejsce wyznaczone umową i przekracza 3 miesiące w roku kalendarzowym, wymaga zgody zatrudnionej osoby, nie może mu to zostać narzucone. W prezentowanym przypadku trzeba przygotować porozumienie stron albo wypowiedzenie zmieniające.

Czy oddelegowanie pracownika na okres przekraczający 3 miesiące jest możliwe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma prawo oddelegować pracownika na maksymalnie 3 miesiące w jednym roku kalendarzowym. Oddelegowanie może zostać rozłożone na części, ale okres oddelegowania także może ulec wydłużeniu. Dotyczy to na przykład choroby zatrudnionej osoby. W omawianym przypadku oddelegowanie wydłuża się o okres proporcjonalny do tego, kiedy zatrudniona osoba nie była zdolna do pracy.

W jakich przypadkach pracodawca nie ma prawa oddelegować zatrudnionej osoby?

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości utrzymać stanowiska, które zajmował pracownik i pragnie powierzyć mu inne obowiązki, nie może go oddelegować, gdyż niezbędne jest uzyskanie zgody zatrudnionej osoby. W sytuacji, gdy nowe stanowisko nie jest zgodne z kwalifikacjami pracownika, a jego wynagrodzenie za pracą ma zostać zmniejszone lub przeniesienie ma odbyć się w czasie przekraczającym 3 miesiące, wymagane jest przygotowanie porozumienia zmieniającego.

Inny przypadek, gdy pracodawca nie ma prawa, oddelegować zatrudnionej osoby do wykonywania nowej pracy ma miejsce sytuacji, kiedy zatrudniona osoba nie dysponuje wymaganymi badaniami lekarskimi do podjęcia pracy na innym stanowisku.

W jaki sposób odbywa się przeniesienie pracownika z jednej firmy do drugiej?

Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do oddelegowania zatrudnionej osoby do świadczenia pracy w innej firmie. Jeżeli czas przeniesienia nie przekroczy 3 miesięcy, nie jest wymagane sporządzenie pisemnego potwierdzenia. Jednak nie jest to zadanie pracochłonne, a dokument może zostać wykorzystany w celach dowodowych, stąd mimo braku takiego obowiązku, warto go mieć.

Należy zaznaczyć, że świadczenie pracy w innym przedsiębiorstwie musi być zgodne z warunkami wskazanymi w podpisanej umowie, która jest wiążąca zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionej osoby.

Czy pracownikowi po oddelegowaniu przysługuje dodatek?

Oddelegowanemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, czyli nie może ono zostać obniżone. Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudniona osoba nie otrzymuje specjalnych dodatków, jednak od tej zasady wymienia się kilka wyjątków i dotyczą one uprzywilejowanych grup zawodowych, do których zalicza się sędziów Sądu Najwyższego oraz specjalistów wojskowych. Jeżeli wymienione osoby i inne uprzywilejowane grupy pracują w innym miejscu, przysługuje im odszkodowanie za separację.


Data publikacji: 2023-08-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Radca prawny
02 Maj 2024

"Oddelegowanie pracownika może mieć następującą formę: do innego miejsca pracy (np. innego miasta)" - proszę natychmiast usunąć tę bzdurę!! To nieprawda! Nie może oddelegować do innego miasta! Bzdura totalna! Może oddelegować do innego RODZAJU pracy!