Pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło). Czasami podczas wykonywania czynności związanych z zatrudnieniem musi wyjechać poza miejsce świadczenia pracy, czyli w podróż służbową. pracownik umowa o dzielo delegacja

Umowa o dzieło, a podróż służbowa

Podróż służbowa, czy inaczej wysłanie pracownika w delegację może dotyczyć także osoby zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło. Jednak w jej przypadku, pracodawca nie może wydać polecenia wyjazdu, tak jak ma to miejsce przy umowie o pracę. Aby pracownik zatrudniony na umowie o dzieło mógł zostać oddelegowany, to taki zapis powinien być zawarty w umowie. Podobnie kwestie związane z ponoszonymi kosztami podczas wyjazdu. Strony powinny zawrzeć pisemne porozumienie jakie wydatki, w jakich kwotach i na jakich zasadach będą podlegały zwrotowi osobie zatrudnionej na umowie o dzieło. 

Podróż służbowa i wydatki z nią związane

Wydatki związane z wyjazdem w delegację są powtarzalne, co oznacza, że są takie same zarówno dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, jak i umowę zlecenia, czy dzieło. Jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, to w przypadku ich zawierania obowiązuje duża swoboda w zapisie, w tym również gdy chodzi o warunki związane z podróżą i zwrotem kosztów delegacji, które mogą zostać określone dowolnie i powinny być akceptowane przez obie strony umowy. 

Zwrot kosztów delegacji – koszt firmowy

Aby wydatek związany z podróżą służbową przedsiębiorca mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to musi być on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli więc osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło przebywa w podróży służbowej w związku z czynnościami służbowymi, to taki wydatek niewątpliwie związany jest z firmą i może stanowić koszt podatkowy. Pewne ograniczenia dotyczą wydatków limitowanych, jak diety lub wypłacanych w formie zryczałtowanej, jak np.: stawka za 1 km przebiegu pojazdu. W ich przypadku kiedy przedsiębiorca podejmie decyzję o zwrocie kosztów poza obowiązujący limit, to nie będzie miał prawa ujęcia wypłaconej nadwyżki w kosztach uzyskania przychodów. 
Kwota nadwyżki diety zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym. 
Natomiast nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS nawet w przypadku przekroczenia limitów. 
Poniesione koszty w KPiR księguje się w kol. 13 „Pozostałe wydatki”. Podstawą może być dokument sporządzony w dowolnej formie stanowiący rozliczenie delegacji służbowej.


Data publikacji: 2021-05-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
bASIA
19 Styczeń 2022

A JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA TAKIEGO POTRAKTOWANIA ZLECENIOBIORCY? czyli i pracownik i zleceniobiorca mogą być w delegacji, a koszty diety i delegacji nie będą ozusowane tak?