Pracodawca w ramach wykonywania zadań służbowych może wysyłać pracowników w delegację poza stałe miejsce pracy. W takiej sytuacji pracownikowi przysługują środki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem służbowym. Czy pracownik będąc w delegacji może mieć nadgodziny? nadgodziny w delegacji

Czas podróży w delegacji

Część czasu jaki pracownik spędza w delegacji zajmuje podróż (czas przejazdu do miejsca wykonania zadania służbowego i z powrotem). Podróż może przypadać
  • w czasie pracy jaki obowiązuje pracownika w jego codziennym rozkładzie czasu pracy
  • poza czasem pracy jaki został określony w codziennym rozkładzie czasu pracy.

Godziny podróży służbowej pracownika

  • czas podróży w trakcie godzin pracy – wlicza się do czasu pracy
  • czas podróży po godzinach pracy – nie wlicza się do czasu pracy.
W przypadku kiedy czas samej podróży służbowej przypada na czas pracy, w którym pracownik codziennie wykonuje swoje obowiązki zawodowe, to wlicza się on do czasu pracy, ale jeżeli podróż przypada na czas poza rozkładem czasu pracy, to godziny te nie są wliczane do czasu pracy i tym samym nie stanowią godzin pracy w godzinach nadliczbowych.   
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 27 października 1981 roku, nr I PR 85/81 podróż służbowa odbywana poza godzinami czasu pracy nie rodzi obowiązku wypłacania pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że przepis szczególny tego nie przewiduje. 

PRZYKŁAD 1 
Pracownik zgodnie ze swoim rozkładem czas pracy rozpoczyna pracę o godzinie 8:00, a kończy o 16:00. Pracodawca wysłał go w delegację. Pracownik podróż służbową odbył pociągiem w godzinach od 8:00 do 11:00. Do wykonywania przydzielonego mu zadania przystąpił o godzinie 14:00. Praca trwała do 17:00. Po jej zakończeniu pracownik udał się w podróż powrotną. Pociąg miał o godzinie 18:00. Pociąg dojechał do miejsca docelowego o godzinie 21:00. Podczas podróży pociągiem, pracownik nie wykonywał pracy. 

Czas dojazdu do miejsca oddelegowania odbywał się w normalnych godzinach pracy (8:00 – 11:00), a powrót już po godzinach (18:00 – 21:00). W tym przypadku dodatek za nadgodziny w delegacji nie przysługuje pracownikowi za godziny spędzone w podróży powrotnej. 

PRZYKŁAD 2
Ten sam pracownik wspomniany w przykładzie pierwszym podczas powrotu z delegacji będąc w pociągu sporządził notatkę z wyjazdu na potrzeby firmy, a więc wykonywał pracę podczas podroży, która odbywała się poza godzinami pracy, od 18:00 do 21:00 i dlatego powinien z tego tytułu otrzymać wynagrodzenie za nadgodziny w delegacji.  

Nadgodziny w delegacji – czas wykonywania zadania

Pracownik wysyłany jest w delegację w określonym celu, do wykonania zadania, które może przypadać:
  • w czasie normalnych godzin pracy pracownika zgodnych z jego rozkładem czasu pracy
  • poza czasem pracy jaki został określony w rozkładzie czasu obowiązującym danego pracownika.
Czas pracy wykonania zadania:
  • czas wykonywania zadania w trakcie godzin pracy – wlicza się do czasu pracy
  • czas wykonywania zadania po godzinach pracy – wlicza się do czasu pracy.
Pracownikowi podczas delegacji zgodnie z art. 1511 Kodeksu pracy przysługuje dodatek za pracę w nadgodzinach. 

PRZYKŁAD 3 
Pracownik zgodnie z codziennym rozkładem czasu pracy spędza w pracy czas w godzinach od 8:00 do 16:00. Pracodawca wysłał go w delegację do oddziału firmy znajdującego się w innej miejscowości w celu przeprowadzenia szkolenia. Pracownik na miejsce dojechał o godzinie 13:00. Szkolenie trwało przez 6 godzin, od godziny 14:00 do 20:00.

Przez pierwsze 2 godziny, szkolenie zostało przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy pracownika (14:00 – 16:00), które zostały zaliczone do czasu pracy. Pozostałe godziny szkolenia od 16:00 do 20:00 przypadły na czas poza godzinami pracy pracownika. Należy je również wliczyć do czasu pracy, ponieważ stanowią pracę w godzinach nadliczbowych.


Data publikacji: 2021-10-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU