Przedsiębiorca będący w podróży służbowej może skorzystać z diety w stałej wysokości. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa, podwyższona stawka diety w wysokości 45 zł. Podwyższony został również ryczałt za nocleg oraz dojazd środkami komunikacji miejskiej przeznaczony dla pracowników będących w delegacji. stawki diety krajowej podroz sluzbowa 2024

Nowe stawki diety krajowej

Dieta krajowa stanowi rekompensatę dla przedsiębiorcy, który wyjechał w podróż służbową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prawo do diety przysługuje również pracownikom przebywającym w podróży służbowej w związku z wykonywaną pracą. Środki przyznane w ramach diety mają pokryć między innymi koszty wyżywienia oraz innych drobnych wydatków, które musi ponieść pracownik będący w delegacji.  

Dodatkowo pracownik odbywający podróż służbową może otrzymać ryczałt za nocleg i dojazd komunikacją miejską. Te dwa świadczenia nie przysługują przedsiębiorcom.

Stawki obowiązujące w przypadku krajowych podróży służbowych wynoszą w 2024 roku odpowiednio: 
 • dieta krajowa – 45 zł
 • ryczałt za nocleg dla pracowników – 67,50 zł
 • ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejskiej dla pracowników – 9 zł.
Wcześniej stawki diety krajowej kształtowały się następująco:
 • od 2013 roku do lipca 2022 roku – 30 zł
 • od lipca 2022 roku do końca 2022 roku – 38 zł
 • od 2023 roku - 45 zł 
Nowe stawki dotyczące diety krajowej oraz ryczałtu za nocleg i dojazd komunikacją miejską zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku, które zmieniło rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Dieta krajowa – wyliczanie

Wysokość diety krajowej uzależniona jest od wielkości czasu, w którym trwa delegacja. Wysokość diety w pełnej wysokości wynosi 45 zł za każdą pełną dobę przebywania w podróży. 

Jeżeli podroż przebiega krócej niż 1 dobę, to w takiej sytuacji dietę wylicza się zgodnie z zasadą:
 • poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje
 • od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety
 • powyżej 12 godzin – przysługuje pełna dieta
Jeżeli podróż trwa dłużej niż 1 dobę, to w takiej sytuacji jej wysokość wylicza się następująco:
 • każda kolejna pełna doba – przysługuje dieta w pełnej wysokości
 • każda kolejna rozpoczęta, ale niepełna doba, powyżej 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
 • kolejna rozpoczęta doba, która trwa krócej niż 8 godzin – za dany dzień przysługuje połowa diety

Dieta krajowa – rozliczanie przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorca może zaliczyć wysokość diety krajowej do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że jest to kwota mieszcząca się w limicie określonym przepisami. Środki przeznaczone na dietę za podróż służbową wynoszą 45 zł za dobę. Wydatki poniesione na podróż służbową należy wykazać w KPiR w postaci dokumentu wewnętrznego, do którego powinny zostać dołączone faktury potwierdzające poniesione wydatki podczas podróży służbowej. Wydatki za nocleg księguje się na podstawie faktur.

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca wyjechał w podróż służbową trwającą od 17 stycznia do 19 stycznia. Wyjazd miał miejsce o godzinie 7:00 rano, a powrót o godz. 13:00. 

Wyliczenie:
 • pierwsza pełna doba: od 7:00 do 7:00 –  wynosi 45 zł
 • druga pełna doba: od 7:00 do 7:00 –  wynosi 45 zł
 • trzecia rozpoczęta doba: od 7:00 do 13:00 – wynosi 22,50 zł, jest to 6 godzin z kolejnej rozpoczętej doby
 • łączna wysokość z przysługujących diet wynosi 112,50 zł.
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę 112,50 zł. Dzięki takiej możliwości może obniżyć podatek dochodowy (opodatkowanie skalą podatkową), a także dodatkowo składkę zdrowotną jeżeli korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym.

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-17
Data publikacji: 2023-01-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU