Pracodawcy czasami wysyłają niektórych pracowników w podróż służbową do miejscowości innych niż ta, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Wyjazdy służbowe powinny być związane z charakterem wykonywanej pracy. Częstym problemem z jakim borykają się pracodawcy na tym polu jest prawidłowość dokonywanych rozliczeń. podroz sluzbowa

Podróż służbowa,

czyli wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy celem wykonywania zadań służbowych. Potocznym określeniem podróży służbowej jest wyraz „delegacja”

Zgodnie z art. 775 par. 1 Kodeksu pracy przez podróż służbową należy rozumieć wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje stałe miejsce pracy pracownika lub, w której znajduje się siedziba pracodawcy. 
Tak więc, aby podróż służbowa miała miejsce muszą zaistnieć łącznie wskazane warunki: cel wyjazdu, zadania do wykonania przez pracownika, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży, czas trwania podróży, środek transportu, fakt otrzymania zaliczki na pokrycie kosztów podróży.  

Aby prawidłowo dokonać rozliczenia delegacji należy na początku zapoznać się z dwoma pojęciami:
 • oddelegowanie
  W tym przypadku pracodawca oddelegowuje pracownika na określony czas do miejscowości innej niż ta, która została wskazana w umowie o pracę. W związku z tym musi być sporządzony aneks do umowy o pracę lub należy wypowiedzieć zmieniające się warunki pracy oraz wynagrodzenia. Zmiany powinny być dokonane w oparciu o porozumienie stron. W tym wypadku nie mamy do czynienia z podróżą służbową. Podczas oddelegowania, pracownik nie jest objęty takimi samymi przywilejami jakie są przypisane pracownikom odbywającym podróż służbową. Oddelegowanie zwykle trwa dłużej niż podróż służbowa. 
 • podróż służbowa
  Obecnie w polskim prawie podatkowym nie figuruje definicja podróży służbowej. Do 31 grudnia 2001 roku pojęcie podróży służbowej było zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie ustalania zasad oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Przez podróż służbową należy rozumieć podróż tymczasową i incydentalną, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy lub stałe miejsce pracy pracownika. Czasami stałe miejsce pracy może obejmować swoim zasięgiem większy teren, np.: powiat lub całe województwo, a w niektórych przypadkach nawet cały kraj, jak przykładowo przy wykonywaniu usług budowlanych. 

Podróż służbowa kierowcy

Dla kierowcy podróżą służbową będzie każdy odrębny wyjazd celem wykonywania przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub inne miejsce prowadzenia działalności, jak przykładowo: filie, przedstawicielstwa itp.

Podróż służbowa osób prowadzących działalność gospodarczą

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą podróżą służbową jest wyjazd poza miejsce prowadzenia działalności, który wiąże się z przedmiotem prowadzenia tej działalności. Przykładem takiej podróży są targi lub podpisanie umowy z kontrahentem, jak również szkolenia.

Podróż służbowa – strona formalna

Polecenie wyjazdu w podróż służbową powinno być wydane w formie pisemnej. Jednak nie jest to wymogiem, ale w celu uniknięcia ewentualnych niedomówień jest to forma zalecana. Na druku powinny znaleźć się takie terminy jak: daty, godziny wyjazdu i powrotu, liczba godzin w podróży na terenie kraju oraz poza jego granicami (jeżeli jest to podróż zagraniczna), miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży, cel podróży, środek transportu, kwota zaliczki w obcej walucie lub jej równowartość w złotych, wysokość i kwota diet, ryczałtów oraz inne wydatki zatwierdzone przez pracodawcę. 
Pracownik ma obowiązek wykonania polecenia wyjazdu w podróż służbową. Odmowa  wykonania polecenia może skutkować wyciągnięciem konsekwencji w stosunku do niego.  Powyższe nie dotyczy jedynie kobiet w ciąży oraz jednego z rodziców mających pod opieką dziecko do lat 4.

Podróż służbowa – jak długo może trwać?

Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują kwestii związanych z liczbą odbywanych podróży służbowych ani z czasem ich trwania. Pracownik może więc jechać w delegację kilka razy w roku. Podróż może trwać nawet kilka miesięcy, chociaż niektórzy specjaliści od prawa pracy uważają, że podróż służbowa trwająca dłużej niż 3 miesiące powinna być traktowana jak oddelegowanie.

Podróż służbowa – czas pracy 

Czas pracy podczas delegacji powinien pokrywać się z normalnymi godzinami pracy pracownika wynikającymi z jego rozkładu pracy. Dodatkowo powinien zawierać również  czas poświęcony na wykonanie zadania. 
Nie wlicza się do niego czasu, w którym zatrudniony przemieszcza się do miejsca delegowania i z powrotem jeżeli odbywa się ono poza godzinami jakie wynikają z rozkładu pracy pracownika. W zasadzie czas pracy przypadający na podróż służbową powinien być rozliczony tak samo jak ten w stałym miejscu zatrudnienia pracownika.

Podróż służbowa – czas odpoczynku

Na godziny spędzone w delegacji składa się nie tylko czas pracy, ale również czas odpoczynku. Pracownik, który odbywa podróż służbową ma prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku podczas doby (35 godzin w tygodniu). W niektórych szczególnych sytuacjach czas odpoczynku może zostać skrócony do 24 godzin w tygodniu.
Są to sytuacje takie jak:
 • pracownik w imieniu pracodawcy zarządza firmą
 • pracownik prowadzi akcję ratowniczą celem ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska
 • pracownik usuwa awarię
 • pracownik przechodzi z jednej zmiany na inną zgodnie z harmonogramem czasu pracy.
Jeżeli odpoczynek pracownika został przerwany z różnych powodów, np.: przez dojazd, to pracodawca ma obowiązek zrekompensować go w innym terminie. 
Pracownik, który wraca z podróży służbowej ma prawo skorzystać z 8 godzin odpoczynku zanim rozpocznie pracę po zakończonej delegacji (np.: kiedy wraca z podróży w nocy).

Podróż służbowa – należności

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Każdy zatrudniony, który odbył podróż służbową ma prawo do otrzymania środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Wysokość oraz warunki otrzymywanych należności za podróż służbową w kraju lub poza granicami kraju zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Pracodawcy nienależący do państwowej sfery budżetowej mają prawo do swobodnego ustalania zasad dotyczących należności związanych z podróżą służbową.
Postanowienia w sprawie powinny zostać zawarte w: 
 • regulaminie wynagradzania
 • układzie zbiorowym pracy
 • umowie o pracę (jeżeli wyżej wymienione nie zostały spełnione).


Data publikacji: 2020-12-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU