Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne z reguły korzysta z ubezpieczenia rolniczego i opłaca składki do KRUS-u. Jednak prawo nie zabrania, aby rolnik założył pozarolniczą działalność gospodarczą. dzialanosc na krus

Działalność gospodarcza

w świetle prawa (ustawy o podatku dochodowym) jest działalnością zarobkową:
 • wytwórczą
 • budowlaną
 • handlową
 • usługową,
która polega na:
 • poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ubezpieczenie w KRUS – warunki kontynuacji

Rolnik, który podejmie się prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej nie musi rezygnować z ubezpieczenia w KRUS. Może je nadal kontynuować.

Musi jednak spełnić kilka warunków:
 • musi być ubezpieczony z mocy prawa nieprzerwanie przez okres 3 lat
 • musi złożyć w Kasie Ubezpieczenia Rolniczego zawiadomienie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności (termin nieprzekraczalny)
 • nie może być pracownikiem innej firmy
 • nie może posiadać ustalonego prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • w przypadku kontynuacji działalności nie może przekroczyć limitu należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (za 2019 rok – 3 454 zł).

Założenie działalności gospodarczej przez rolnika, a wyższy KRUS

Rolnik, który wyraził chęć kontynuowania ubezpieczenia w KRUS musi liczyć się z tym, że jego składki ubezpieczeniowe w Kasie zostaną zwiększone. Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie w KRUS w podwójnej wysokości. Wymagają tego obowiązujące przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Taka konieczność wynika z faktu, że rolnik oprócz działalności rolniczej prowadzi działalność pozarolniczą. 

Składki KRUS kosztem w działalności 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej dają przedsiębiorcy możliwość bezpośredniego odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne bądź uwzględnienia ich w kosztach działalności. W przypadku rolnika opłacone składki na ubezpieczenia w KRUS-ie w całości nie zmniejszą dochodu i tym samym nie zostaną zaliczone do kosztów, a tylko ich część. Może go jedynie zmniejszyć kwota, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności. Zgodnie z przepisami za koszt może zostać uznany tylko ten wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością. Rolnik płaci składkę na KRUS niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Nie jest to powód, który pozwala uznać, że ma ona bezpośredni związek z przychodem prowadzonej firmy.

Data publikacji: 2021-05-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU