Większość przedsiębiorców chętnie obniżyłaby składki ubezpieczeniowe odprowadzane do ZUS. Niektórzy rozważają nawet przejście z ZUS na KRUS. Czy istnieje taka możliwość i w jaki sposób można tego dokonać? zmiana zus na krus

Składki ZUS przedsiębiorcy

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami nowy przedsiębiorca posiada możliwość opłacania składki w niższej wysokości przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku
Rodzaj ubezpieczenia Kwota
Społeczne Emerytalne 615,93 zł
Rentowe 252,43 zł
Chorobowe 77,31 zł
Wypadkowe 52,70 zł
Zdrowotne 381,81 zł
Fundusz Pracy 77,31 zł
RAZEM 1457,49 zł


Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2021 roku
Rodzaj ubezpieczenia Kwota
Społeczne Emerytalne 163,97 zł
Rentowe 67,20 zł
Chorobowe 20,58 zł
Wypadkowe 14,03 zł
Zdrowotne 381,81 zł
Fundusz Pracy -
RAZEM 627,01 zł

Składki KRUS

W II, III i IV kwartale 2021 roku składka miesięczna w KRUS dla przedsiębiorcy będącego jednocześnie rolnikiem wynosiła minimum 143 zł. Płaci się ją kwartalnie w wysokości 429 zł (za kwartał 143 zł x 3). Jej poszczególne składniki kształtowały się następująco:
 • ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 101 zł
 • ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie – 42 zł
Przedsiębiorca będący rolnikiem zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy. Rolnicy, którzy posiadają mniej niż 6 ha gruntu nie muszą opłacać także składki zdrowotnej. W ich przypadku opłacana jest ona z budżetu państwa. 

Przejście z ZUS na KRUS

Przejście z ZUS-u na KRUS możliwe jest po spełnieniu określonych warunków przez przedsiębiorcę: 
 • musi posiadać na własność minimum 1 ha gruntu rolnego w wymaganej klasie gruntu
 • musi wyrejestrować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą (oznacza to wyrejestrowanie z ZUS)
 • musi zgłosić się do KRUS i podlegać ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata i opłacać składkę, która w przypadku rolnika niebędącego przedsiębiorcą jest w niższej wysokości
 • dodatkowo przez okres 3 lat nie może prowadzić działalności gospodarczej i być zatrudnionym na etacie. Może jedynie zatrudnić się na podstawie umowy o dzieło, która nie podlega składkom.
Dopiero po spełnieniu wymienionych warunków będzie możliwe założenie działalności gospodarczej, która nie będzie wymagała zgłoszenia do ZUS-u. 

Przedsiębiorca, który przeszedł z ZUS-u na KRUS i chce cały czas podlegać pod KRUS powinien:
 • w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w Kasie
 • prowadzić działalność rolniczą lub pracować w gospodarstwie rolnym o wielkości co najmniej 1 ha.
Jednocześnie przedsiębiorca nie może:
 • być pracownikiem i pozostawać w stosunku służbowym
 • mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź też do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • kwota należnego podatku dochodowego za rok poprzedni pochodzącego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty granicznej (kwota podatku) zgodnie z art.5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Ubezpieczenie w KRUS – kto podlega?

Rolnik do ubezpieczenia w KRUS może zgłosić oprócz siebie innych domowników, za których uważa się osobę, która:
 • ukończyła 16 lat
 • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na obszarze jego gospodarstwa rolnego lub w bliskim sąsiedztwie
 • pracuje w gospodarstwie rolnym danego rolnika i nie jest z nim związana stosunkiem pracy. 

Emerytura pobierana z KRUS

Rolnik może ubiegać się o emeryturę z KRUS jeżeli będzie opłacał składki przez minimum 25 lat oraz osiągnie wiek określony w ustawie.


Data publikacji: 2021-10-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU