Przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowaną ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup płatnych szkoleń dla pracowników. Często na fakturze dotyczącej zapłaty za zorganizowane szkolenie znajdują się odrębne pozycje obejmujące nie tylko szkolenie, ale również zakwaterowanie, czy wyżywienie. Co w takiej sytuacji? faktura za szkolenie

Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT w takim zakresie w jakim nabywane przez niego towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Związek pomiędzy zakupami, a czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Może to być również związek pośredni pod warunkiem, że zakupy wiążą się z opodatkowaną działalnością podatnika. W związku z powyższym do odliczania VAT będą uprawniać także zakupy dotyczące usług organizacji szkoleń o ile mają związek z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną. 

Odliczenie całości

Jeżeli przedsiębiorca zakupi kompleksową usługę dotyczącą organizacji szkolenia obejmującą również noclegi i wyżywienie uczestników, to będzie on miał prawo odliczyć (na podstawie faktury za organizację szkolenia) podatek VAT w całości, chociaż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie ma możliwości odliczenia VAT z faktur wystawionych za usługi noclegowe i gastronomiczne. Potwierdzeniem tego są liczne wyjaśnienia złożone przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach, jak np.: interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 20 września 2013 roku – IPTPP1/443=600/13-2/AK, interpretacja Izby Skarbowej z Poznania z 13 maja 2014 roku – ILPP5/443-81/14-5/PG, czy interpretacja Izby Skarbowej z Warszawy z 7 listopada 2016 roku – 1462-IPPP3.4512.698.2016.1.PC, w której można przeczytać: 

w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji szkolenia/konferencji, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty VAT wykazanej na fakturze za zakup kompleksowej usługi organizacji konferencji / szkolenia, o ile – jak wskazał zainteresowany – nabycie tych usług służy do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.


Sposób wskazania usług na fakturze

Odrębne wykazanie na fakturze dokumentującej usługę organizacji szkolenia, usług gastronomicznych lub noclegowych może sugerować, że nie są one elementem kompleksowej usługi, a są oddzielnie świadczonymi usługami na rzecz ich nabywców. W art. 8 ust. 21 ustawy o VAT jest napisane, że kiedy podatnik działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, to przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi, co przekłada się na niemożliwość odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

Nieprawidłowości w dokumentowaniu zdarzeń

W przypadku kiedy na fakturze wskazana jest usługa gastronomiczna oraz hotelowa w odrębnej pozycji, to uznaje się, że dokumentuje ona w sposób nieprawidłowy zdarzenie gospodarcze, co oznacza, że nie stanowią one podstawy do odliczenia podatku naliczonego. 
Przykładem na to może być sprawa, w której Izba Skarbowa z Poznania odmówiła przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego. W wydanej przez nią interpretacji z dnia 13 maja 2014 roku o numerze ILPP5/443-81/14-5/PG można przeczytać:

z opisu sprawy wynika, że zdarzają się sporadyczne sytuacje, gdy usługa dokumentowana jest fakturą, na której wskazywane są oddzielne pozycje – np. oprócz usługi konferencyjnej opodatkowanej stawką 23 proc., wskazywana jest oddzielnie usługa gastronomiczna opodatkowana stawką 8 proc. Wystawiona w ten sposób faktura, która w oddzielnych pozycjach zawiera usługę konferencyjną i usługę gastronomiczną, nie dokumentuje w prawidłowy sposób zdarzenia gospodarczego, skoro z umowy zawartej pomiędzy stronami wynika, że usługodawca jest zobowiązany do świadczenia jednej usługi organizacji szkolenia/konferencji/spotkania. W konsekwencji, wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup odrębnej usługi gastronomicznej – zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.


Odpowiedzialność podatnika w przypadku odliczenia całości podatku

Na podstawie przedstawionej sytuacji i wydanej interpretacji, podatnik nie powinien odliczać całości podatku z otrzymanej faktury. Jeżeli to zrobi to ryzykuje, że w razie kontroli organy podatkowe mogą zakwestionować uprawnienie do takiego odliczenia. W związku z tym podatnik, aby nie narazić się na przykre konsekwencje z tego tytułu powinien:
  • zaniechać pełnego odliczenia z przedmiotowej faktury, czyli powinien zrezygnować z odliczenia w części dotyczącej noclegu i wyżywienia
  • zażądać od sprzedawcy korekty faktury, pod warunkiem, że rzeczywiście nabył usługę kompleksową, która głównie dotyczyła usługi organizacji szkolenia, a nocleg i wyżywienie były jedynie elementem pomocniczym 
  • odliczyć VAT w pozostałej części dopiero po otrzymaniu faktury korygującej bez wyodrębnionych pozycji na usługę hotelową i gastronomiczną.


Data publikacji: 2021-02-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU