Osoba, która planuje założenie jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązana jest wypełnić i złożyć formularz CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek może zostać wypełniony online z wykorzystaniem elektronicznego kreatora wniosku. Złożenie wniosku jest bezpłatne. jak wypelnic wniosek ceidg przykladowy wzor

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 w kilku krokach

1. Logowanie na Konto Przedsiębiorcy 
Po zalogowaniu należy odszukać zakładkę Moja firma i następnie zaznaczyć „Zarejestruj online”.

2. Dane wnioskodawcy

Obywatel Polski musi podać:
 • imię i nazwisko (opcjonalnie drugie imię oraz nazwisko rodowe)
 • imię ojca
 • imię matki
 • numer PESEL
 • miejsce urodzenia
 • data urodzenia (zostanie pobrana z numeru PESEL).
Następnie musi wskazać numery identyfikujące podatnika, czyli polski NIP oraz jego zagraniczny odpowiednik, o ile takie posiada. Jeżeli osoba nie ma numeru NIP, to pole pozostawia puste. Numer NIP zostanie jej nadany przez naczelnika urzędu skarbowego w późniejszym czasie. Jeżeli numer NIP jest znany, to podatnik może od razu wypełnić formularz VAT-R służący do rejestracji czynnego podatnika VAT. W tej sekcji musi też wypowiedzieć się w zakresie wspólności majątkowej, wskazać dokument tożsamości (do wyboru: dowód osobisty, paszport). 
Po przejściu Dalej, podaje się adres zamieszkania (nie mylić z adresem zameldowania). 

3. Dane firmy:
 • pełna nazwa firmy zawierająca imię i nazwisko przedsiębiorcy (może zawierać dodatkowe określenie)
 • data rozpoczęcia działalności (może być późniejsza od daty złożenia wniosku).
Nie zaleca się rozpoczęcia prowadzenia działalności z dniem 1-go dnia miesiąca, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca zainteresowany jest niższymi składkami ZUS.

Przedsiębiorca podaje:
 • przewidywaną liczbę przyszłych pracowników – za osobę pracującą uważa się także samego przedsiębiorcę, dlatego powinien wpisać co najmniej 1 + planowaną liczbę pracowników
 • numer REGON (jeżeli jest znany)
 • dane kontaktowe firmy wraz z numerem telefonu
 • podejmuje decyzję o upublicznieniu danych w bazie CEIDG (najlepszym wyborem jest zaznaczenie opcji NIE, wtedy dane nie są widoczne dla ogółu)
 • rodzaj działalności – wpisuje odpowiedni kod PKD (oznaczenie wybranej działalności).
Przedsiębiorca musi podać przynajmniej jeden rodzaj działalności, tej przeważającej. Może jeszcze wskazać 9 innych rodzajów korzystając z wyszukiwarki, wybrać właściwy kod, a następnie Zapisz. 

4. Adres do doręczeń
Kreator domyślnie wskazuje adres zamieszkania jako ten wykorzystywany do doręczeń pism urzędowych. Przedsiębiorca może wskazać inny adres, np. siedziby lokalu, ale musi posiadać prawo do lokalu (prawo własności lub umowę wynajmu).

5. Miejsce wykonywania działalności
Jest nim adres biura, sklepu, prowadzenia usług itp. Przedsiębiorca może podać jeden główny adres oraz miejsca dodatkowe. Może wybrać też opcję – „Nie mam stałego miejsca”, którą najczęściej wybierają osoby prowadzące działalność u klienta lub w Internecie.

6. Ubezpieczenia społeczne ZUS
Należy zaznaczyć odpowiednie ubezpieczenie (ZUS, KRUS, czy zagraniczne). Za datę powstania obowiązku opłacania składek do ZUS przyjmuje się datę rozpoczęcia działalności. 

7. Wybór placówki Urzędu Skarbowego 
Dla przedsiębiorcy prowadzącego JDG, prawidłowym urzędem skarbowym jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

8. Dodatkowe dane
Miejsce na podanie dodatkowych danych nie wymienionych powyżej. Z tego miejsca można dokonać zgłoszenia do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Przy ZUS-ie należy zaznaczyć kogo dotyczy zgłoszenie (przedsiębiorca, czy pracownicy oraz członkowie rodziny). W przypadku członków rodziny chodzi o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA).

Pozostałe rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń społecznych:
 • ZUS ZZA – ubezpieczenie zdrowotne przeznaczone dla przedsiębiorców zatrudnionych dodatkowo na etacie lub chcących skorzystać z ulgi na start
 • ZUS ZUA – ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przeznaczone dla pozostałych przedsiębiorców.
Zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia wymaga podania odpowiedniego kodu ubezpieczeń. Przedsiębiorca może wybrać wg wskazań: Należy zaznaczyć również posiadanie prawa do emerytury lub renty. Dostępna jest też opcja: „Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”, jak również kod wykonywanego zawodu z możliwością skorzystania z wyszukiwarki zawodów (cel statystyczny). 

9. Wybór formy opodatkowania
Przedsiębiorca ma do wyboru: 10. Dokumentacja księgowa
Księgi rachunkowe, czyli pełną księgowość zobowiązane są prowadzić jedynie spółki prawa handlowego. Natomiast osoby, które wybrały jednoosobową działalność gospodarczą mogą wybrać prostszą formę ewidencji, jaką jest Książka Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne i podatek liniowy). Jeżeli przedsiębiorca nie zdecyduje się na pełną księgowość, to powinien w polu wyboru wpisać NIE. W przypadku prowadzenia rozliczeń księgowych przez biuro rachunkowe powinien wskazać biuro, z którym ma zamiar podjąć współpracę. Możliwe jest też samodzielne prowadzenie księgowości i wtedy należy zaznaczyć taki wybór wskazując na księgowość internetową. 

Wypełniany dokument CEIDG-1 wymaga podania adresu przechowywania dokumentacji księgowej. Należy wskazać miejsce faktycznie przechowywanej dokumentacji. Najczęściej będzie to adres biura rachunkowego, adres zamieszkania przedsiębiorcy lub adres wykonywanej działalności. 

Za pomocą kreatora wniosku CEIDG-1 można dokonać zgłoszenia do VAT. Opcja dostępna jedynie dla przedsiębiorców posiadających numer NIP. Podatnik zwolniony z VAT zaznacza NIE i przechodzi do wyboru tytułu obowiązku podatkowego. Z zasady każda nowa działalność gospodarcza zwolniona jest z VAT. Jeżeli podatnik chce być czynnym podatnikiem VAT, to musi zrezygnować ze zwolnienia i podać datę rozpoczęcia obowiązku podatkowego, która jest datą rozpoczęcia działalności. 

11. Obowiązek podatkowy dotyczący małych podatników - wybór metody rozliczania 

12. Szczególne procedury – zaznacza się NIE DOTYCZY, pod warunkiem, że przedsiębiorca nie jest taksówkarzem lub złotnikiem

13. Informacje o transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT UE)
Przedsiębiorca ma do wyboru dwie możliwości: CHCĘ (jeżeli zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w ramach UE) lub NIE CHCĘ (jeżeli nie zamierza dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych)

14. Wybór rodzaju składanej deklaracji VAT:
 • miesięczna deklaracja VAT – podstawowy i najczęściej wybierany rodzaj deklaracji
 • VAT-8 dla osób niebędących czynnymi podatnikami VAT, a nabywających towary/usługi z UE
 • VAT-12 deklaracja przeznaczona dla taksówkarzy opodatkowanych ryczałtem.
15. Informacje o zgłoszeniu rejestracyjnym podatnika VAT
W tym miejscu wybiera się z listy właściwy urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania. 

16. Informacja o numerach bankowych
Podanie informacji o rachunku bankowym nie jest obowiązkowe. Numer konta można podać w późniejszym terminie przez aktualizację CEIDG. Na wskazany rachunek urząd będzie przekazywał ewentualne nadpłaty podatku dochodowego.

17. Informacja o udzielonych pełnomocnictwach

18. Oświadczenie o braku zakazu prowadzenia działalności, a także o posiadaniu prawa do podanych nieruchomości.


Data publikacji: 2022-04-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU