Właściciel, dzierżawca lub użytkownik gospodarstwa rolnego liczącego powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych rozpoczynający w danym gospodarstwie działalność rolniczą i nie podlegający ubezpieczeniu w ZUS z innego tytułu, jak również bez przyznanego prawa do renty lub emerytury bądź prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych może ubezpieczyć się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Rejestracja KRUS

Ubezpieczenie w KRUS

Każda osoba, która spełnia warunki do ubezpieczenia w KRUS ma obowiązek w terminie 14 dni od momentu stania się właścicielem gospodarstwa rolnego poinformować w jednostce organizacyjnej KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego o okolicznościach, które mają wpływ na podleganie do ubezpieczenia społecznego rolników. Dodatkowo musi zgłosić wszystkie osoby, które na stałe pracują w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu „Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników”.

Założenie firmy przez rolnika, a KRUS

Rolnik posiadający prawo do ubezpieczenia KRUS, który chce założyć własną firmę nie straci tego prawa jeżeli zostaną spełnione jednocześnie poniższe warunki:
  • osoba musi nieprzerwanie przez okres przynajmniej 3 lat podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i jednocześnie musi w dalszym ciągu prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym, w którym użytki rolne mają wielkość powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym
  • osoba nie może być pracownikiem i nie może być w stosunku służbowym (przykładowo: zatrudnienie w służbach mundurowych), nie może mieć prawa do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Rolnik, który zamierza prowadzić firmę i nadal chce pozostać w KRUS musi złożyć oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia dla rolników w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej lub podjęcia współpracy przy danej działalności. 
Przy zakładaniu firmy jednoosobowej, oświadczenie należy złożyć w trakcie rejestracji lub po jej dokonaniu korzystając z wniosku o wpis do CEIDG-1. Jest to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia do KRUS.


Data publikacji: 2020-07-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU