Rolnicy należą do grupy podatników zwolnionych z wielu obowiązków jakie muszą spełnić czynni podatnicy VAT. Dobrym przykładem jest obowiązek wystawiania faktur sprzedaży, z którego zwolniony jest rolnik ryczałtowy. Rozliczanie sprzedaży rolnika ryczałtowego

Rolnik ryczałtowy

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT rolnik ryczałtowy jest to rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych z jego własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze korzystający ze zwolnienia od podatku (podstawa: art. 43 ust. 1 pkt 3). Wyjątkiem jest rolnik zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zwolnienie z opodatkowania nie nakłada na rolnika obowiązku dokonania rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz obowiązku wystawiania faktur VAT za dokonaną sprzedaż ani prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów.

Rozliczenie sprzedaży przez rolnika ryczałtowego

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rolnik nie musi prowadzić ewidencji przychodów ze sprzedaży produktów rolnych i usług rolniczych dla celów podatku dochodowego, ani też dla celów związanych z rozliczeniem podatku VAT.

Do obowiązków rolnika ryczałtowego należy jedynie przechowywanie otrzymanych faktur VAT RR przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Nabywca towaru wystawia fakturę RR

Zgodnie z przepisami rolnik ryczałtowy nie rozlicza podatku VAT, co oznacza, że nie wpłaca do urzędu skarbowego podatku należnego ani nie może odliczyć od zakupów podatku naliczonego. W zamian otrzymuje zryczałtowany zwrot VAT dla rolników ryczałtowych, którego kwotę ma obowiązek wypłacić nabywca produktów lub usług rolnych. Jeżeli nabywcą jest czynny podatnik VAT, to powinien on wystawić fakturę VAT RR w 2 egzemplarzach (jeden dla podatnika, drugi dla rolnika). Na fakturze musi znaleźć się kwota zryczałtowanego zwrotu VAT w wysokości 7% doliczona do uzgodnionej kwoty netto.

Podsumowanie 

Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku:
  • rejestrowania się jako czynny podatnik VAT
  • wystawiania faktur za wykonane czynności
  • prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży
  • składania deklaracji VAT w urzędzie skarbowym
  • wysyłania plików kontrolnych JPK_VAT.


Data publikacji: 2020-07-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU