Obdarowywanie pracowników prezentami w okresie świątecznym to już tradycja. Zatrudnione osoby otrzymują gotówkę, paczki, bilety na imprezy, bony towarowe czy karty upominkowe, a także są zapraszani na przyjęcia wigilijne. W jaki sposób pracodawcy powinni rozliczać zakupione prezenty, a także zorganizowane imprezy? jak rozliczyc zakupy prezentow impreze swiateczna

Prezenty świąteczne dla zatrudnionych osób

Dodatkowe świadczenia oferowane pracownikom przez przedsiębiorcę (pieniężne oraz rzeczowe) są dla nich przychodem ze stosunku pracy, czyli zostają zakwalifikowane jako przysporzenie majątkowe. Jednak nie jest to równoznaczne z koniecznością naliczenia podatku.

Zwolnieniu z podatku dochodowego podlega wartość przekazanej pracownikowi działalności socjalnej omówionej w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnieniu podlegają także rzeczowe świadczenia i uzyskiwane w tym zakresie świadczenia pieniężne opłacone w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź Funduszy Związków Zawodowych. Ustawodawca wyznaczył limit, który po dodaniu wszystkich świadczeń nie może przekroczyć 1 000 zł.

Przedsiębiorcy rozliczający się w 2023 roku, mogą zastosować podwojony limit zwolnienia, który wynosi 2 000 zł.

Do rzeczowych świadczeń nie zalicza się bonów, talonów i innych znaków, które można wymienić na towary bądź usługi - nie podlegają zwolnieniu.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest:
  • rzeczowa albo finansowa postać świadczenia,
  • świadczenie zostało w całości sfinansowane z ZFŚS - nie ma możliwości, aby zakup był sfinansowany zarówno z funduszu, jak i z innych środków, jak na przykład obrotowych,
  • są powiązane z prowadzeniem przez pracodawcę działalności socjalnej, zgodnie z ustawą o ZFŚS (obowiązują kryteria socjalne),
  • po zsumowaniu wszystkich świadczeń w danym roku, kwota nie przekracza 2 000 zł.

Do świadczeń pieniężnych zalicza się zapomogi oraz karty przedpłacone (prepaid), gdzie obdarowywana osoba może użyć konkretnej kwoty na zapłacenie zobowiązań pieniężnych, co w praktyce oznacza nabycie towarów albo usług. Specyfika karty przedpłaconej pozwala zakwalifikować ją jako środek płatniczy. Jeżeli za opłacenie karty odpowiada ZFŚS, świadczenie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego do limitu wyznaczonego przez ustawodawcę.

Rzeczowe świadczenia to paczki, kosze z artykułami spożywczymi oraz przemysłowymi, bilety na imprezy i inne.

Karty upominkowe są określane jako elektroniczne bony towarowe w formie karty magnetycznej. Obdarowana osoba wykorzystuje zgromadzone na karcie środki do uregulowania opłaty za towar w sieci sklepów. W praktyce przekazywane są najczęściej karty umożliwiające zakup odzieży albo kosmetyków.

Karty upominkowe nie podlegają zwolnieniu z PIT, gdyż zostają zakwalifikowane jako znaki pozwalające na wymianę na towar bądź usługę.

Karta podarunkowa oraz bon paliwowy lub turystyczny nie są traktowane jako rzeczy. Można je określić jako środek płatniczy, spełniający taką samą funkcję, jak pieniądz lub karta kredytowa.

Jeżeli świadczenia zostają opłacone przez pracodawcę ze środków obrotowych, a także przekazane pracownikom, karty upominkowe są objęte pełnym opodatkowaniem.

Kiedy wyznaczony przez ustawodawcę limit zwolnienia z podatku od świadczeń z ZFŚS zostanie wykorzystany, świadczenia zakwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy podlegają uldze, czyli zerowemu PIT, jeżeli przysługuje pracownikowi. W praktyce oznacza to ulgę dla seniora, ulgę dla młodych do 26. roku życia, ulgę dla rodzin 4+ oraz ulgę na powrót, pod warunkiem że nie przekroczono wyznaczonego limitu o wartości 85.528 złotych na rok.

Świąteczne upominki dla zatrudnionych osób a ZUS

Do podstawy wymiaru składek odprowadzanych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dodaje się świadczeń opłaconych ze środków dedykowanych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnienie jest dedykowane dla każdego rodzaju świadczeń, bez względu na wartość bądź formę. Ustawodawca nie wyznaczył żadnych ograniczeń. Kluczowe znaczenie odgrywa źródło finansowania, czyli fundusz bądź fakt, czy można przypisać im charakter socjalny, czyli pracownicy otrzymali je na podstawie regulaminu albo ustawy o ZFŚS.

Jeżeli pracodawca nie korzysta z ZFŚS, ale w firmie funkcjonuje fundusz o charakterze socjalno-bytowym, zwolnienie przysługuje. Zwolnieniu ze składek podlegają świadczenia regulowane z funduszu, który powstał na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawcy, jeżeli nie zdecydował się na założenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podmiot musi przestrzegać limitu rocznej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS.

PRZYKŁAD 1
W okresie świątecznym zatrudnionej osobie przekazano bon towarowy o wartości 500 zł i paczkę ze słodyczami dedykowaną dla dziecka o wartości 300 zł. Prezenty sfinansowano ze środków ZFŚS. W tym samym roku z okazji Dnia dziecka przekazano pracownicy upominek o wartości 200 zł oraz dofinansowanie wczasów pod gruszą, które wyniosło 1800 zł. Po zsumowaniu wszystkich świadczeń limit zwolnienia przekroczono o 300 zł. Podatek zostaje naliczony jedynie od nadwyżki, a inne świadczenia podlegają zwolnieniu ze składek na ZUS.

PRZYKŁAD 2
W grudniu pracownicy otrzymali od pracodawcy kupony upominkowe, karty przedpłacone o różnych wartościach i kosze z artykułami spożywczymi. Do opłacenia świadczeń wykorzystano środki ZFŚS - według sytuacji materialnej pracownika oraz jego rodziny i obrotowych, dla podmiotów, które nie spełniły warunków socjalnych. Pani Justyna po raz pierwszy w roku podatkowym otrzymała kosz o wartości 200 zł oraz kartę przedpłaconą o wartości 500 zł sfinansowane ze środków ZFŚS. Z kolei panu Tomaszowi przekazano kartę upominkową o wartości 200 zł sfinansowaną ze środków bieżących. Świadczenie pani Justyny nie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Z kolei prezent w formie karty upominkowej przekazany panu Tomaszowi wymaga uregulowania podatku VAT oraz składek na ZUS. Wyliczona zaliczka na podatek i składki ubezpieczeniowe naliczone od otrzymanej karty zostają odjęte od dochodu pieniężnego przekazanego pracownikowi.

Moment uzyskania przychodu

Przychody to otrzymane bądź pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze oraz wartości pieniężne i wartość uzyskanych świadczeń w naturze, oraz innych nieodpłatnych świadczeń. Przekazanie świątecznych upominków następuje zazwyczaj w grudniu, jednak z różnych względów zatrudniona osoba może odebrać prezenty w kolejnym roku, najczęściej w styczniu. Taka sytuacja jest równoznaczna z powiększeniem styczniowego przychodu, a dla pracodawcy oznacza obowiązek naliczenia zaliczki podatkowej na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującymi od tego miesiąca/roku.

PRZYKŁAD 3
W grudniu pracownicy otrzymali od pracodawcy paczki ze słodyczami i artykułami spożywczymi- sfinansowane ze środków rezerwowych. Wartość jednej paczki to 300 zł. Jednej z zatrudnionych osób ze względu na chorobę przekazano paczkę dopiero w styczniu kolejnego roku. Paczka nie może zostać potraktowana jako świadczenie pieniężne, mimo iż dla pracownika stanowi styczniowy przychód. Nie ma znaczenia, że została przygotowana i gotowa do odbioru w poprzednim miesiącu.

Jak rozliczać świąteczną imprezę firmową?

Organizacja spotkań opłatkowych czy przyjęć mikołajkowych dedykowanych dla pociech zatrudnionych osób to tradycja w wielu firmach. Do organizacji często wykorzystane zostają środki z ZFŚS, bez uwzględniania kryteriów socjalnych.

Orzecznictwo wskazuje, że spotkania integracyjne są klasyfikowane jako usługi o charakterze nieulgowym, czyli nie ma przeciwwskazań do ich opłacenia z funduszu, gdyż są dedykowane dla każdej uprawnionej osoby. Takie stanowisko zostało przedstawione w wyroku SN z 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08, OSNP 2010/7-8/88.

Działalność socjalna pracodawcy polega na przyznawaniu ulgowych usług i świadczeń, zaspokajaniu zbiorowych potrzeb pracowników, organizacji imprez i innych. Szczegółowe informacje dotyczące działalności socjalnej muszą znaleźć się w regulaminie ZFŚS.

Kwestię przychodu uwarunkowanego braniem udziału w świątecznych imprezach rozstrzyga wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany 8 lipca 2014 roku (sygn.. akt K 7/13). Pracownicy dobrowolnie uczestniczący w spotkaniach integracyjnych okolicznościowych nie osiągają korzyści, co oznacza, że w rozumieniu ustawy PIT, nie osiągają przychodu.

Uczestnicząc w imprezie firmowej, nie ma mowy o przychodzie, nie powstaje również obowiązek pobierania zaliczek na podatek oraz składki ZUS.


Data publikacji: 2023-12-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU