Obdarowywanie pracowników prezentami to już tradycja w naszym kraju. Pracodawcy przekazują niewielkiej wartości podarki albo upominki nieodpłatne. Czy od takiego prezentu płaci się podatek i jak ta kwestia jest rozpatrywana, kiedy wziąć pod uwagę ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, nazywana w kolejnych częściach ustawa o VAT? Te i wiele innych informacji zostało omówionych poniżej. vat od prezentow okolicznosciowych dla pracownikow

Nieodpłatne przekazanie towarów – co warto wiedzieć?

Dostawa towarów, od której trzeba naliczyć podatek od towarów i usług, jest traktowana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel.

Posiłkując się art. 7 ustawy 2 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że nieodpłatne przekazanie towarów będących własnością firmy dla pracowników musi zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Do tej zasady klasyfikuje się również:
  • przekazanie albo zużycie towarów na cele osobiste pracownika, albo podatnika, wliczając w to również byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni oraz ich domowników, członków organów osób prawnych i członków stowarzyszenia,
  • przekazanie pozostałych darowizn

pod warunkiem że podatnikowi przysługiwało w całości albo w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu albo wytworzenia tych towarów bądź ich części składowych.

Na podstawie omówionych powyżej przepisów wiemy, że obowiązek opodatkowania występuje w sytuacji odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia prezentu oraz jego produkcji (można odliczyć wartość surowców wykorzystanych do produkcji) albo importu.

Zastosowane przepisy mają jeden podstawowy cel – zabezpieczyć przed nieopodatkowanym użyciem towarów, które powinny służyć do prac związanych z prowadzoną działalnością.

Przekazanie towarów na cele osobiste zatrudnionych osób

Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest dedykowany przekazaniu oraz wykorzystaniu towarów na rzecz osób fizycznych, które mają związek z podatnikiem (przedsiębiorcą).

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują, co to są potrzeby osobiste, ale warto zauważyć, że zalicza się do nich potrzeby, które nie są powiązane z pracą oraz innym stosunkiem wyszczególnionym w przepisie i łączących osobę obdarowującą z osobą uzyskującą towar – w omawianym temacie mowa o pracowniku i pracodawcy.

Posiłkując się interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej 31 marca 2022 roku nr 0112-KDIL1-1.4012.842.2021.4.EB, zauważono, iż do potrzeb „osobistych” zalicza się potrzeby ściśle związane z konkretną osobą, a charakter tych potrzeb jest prywatny, co oznacza, że nie mają związku z wykonywaną działalnością, statusem pracownika czy też zajmowaną posadą. Potrzeby osobiste nie mogą być związane ani nawet połączone ze stosunkiem pracy. Są one zaspokajane tylko ze względu na wolę pracodawcy.

Aby dobrze zrozumieć analizowany temat, należy także poznać określenie potrzeby pracownicze. Ten rodzaj potrzeb nie może być uwarunkowany autonomią stron, jednak ich zaspokojenie jest uwarunkowane obowiązującymi przepisami prawa, chociażby przepisami Kodeksu pracy oraz przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i innymi.

Z kolei potrzeby osobiste nie są związane z kwestiami pracowniczymi i są zaspokajane przez pracodawcę.

Drobne prezenty a przepisy ustawy o VAT

Zasady są nieco inne, kiedy pracownicy otrzymują prezenty o małej wartości oraz próbki, pod warunkiem że jest to zgodne z celem prowadzonej działalności gospodarczej podatnika. Takie stanowisko przedstawia art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Ustęp 4 przywołanych przepisów wskazuje, że przez prezenty o małej wartości omawiane w ust. 3 rozumie się towary:
  • których łączna wartość w roku podatkowym nie może przekraczać 100 zł (kwota bez podatku) – w przypadku prowadzenia ewidencji przez podatnika, z której można odczytać tożsamość obdarowywanych osób,
  • których nie wykazano w ewidencji omówionej w pkt. 1 w sytuacji, gdy jednostkowa cena zakupu towaru (kwota bez podatku) albo koszt wytworzenia wyznaczony w trakcie przekazania towaru jest mniejszy od 20 zł.
Trzeba mieć świadomość, że dla małych prezentów nie nalicza się podatku od towarów i usług.

Kilka słów podsumowania

Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, że dostawa towarów (co oznacza przeniesienie prawa do kierowania nimi, tak samo, jak właściciel) jest opodatkowana. Nieodpłatne przeniesie towarów, omówione w art. 7 ust. 2 informuje, że nieodpłatne przeniesienie towarów również jest opodatkowane. Jednak ta zasada dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy korzystają z prawa do odliczania VAT naliczonego w trakcie nabycia towarów.

Należy pamiętać, że wydatki, które występują w firmie przedsiębiorcy, umożliwiające zakup prezentów (towarów) dla zatrudnionych osób nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Są przekazywane w celu zaspokojenia osobistych potrzeb obdarowywanych osób.


Data publikacji: 2022-12-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU