Przedsiębiorca, który utworzy stanowisko pracy zdalnej będzie mógł liczyć na dofinansowanie. Jednak, aby je otrzymać będzie musiał spełnić określone warunki. Obecnie jest to tylko projekt ustawy. Przepisy prawdopodobnie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy

Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej dla opiekunów lub rodziców

Dofinansowanie będzie przyznawane na utworzenie pracy zdalnej dla następujących osób:
  • bezrobotnego rodzica, który chce powrócić do pracy i otrzymał skierowanie z urzędu pracy
  • osoby bezrobotnej opiekującej się osobą zależną
  • bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Za osobę zależną uważana jest osoba, która wymaga stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia lub wiek i pozostaje z opiekunem we wspólnym gospodarstwie domowym, jest z nim połączona więzami rodzinnymi lub spowinowacona. Wysokość dodatku będzie określona w umowie zawartej ze starostą i maksymalnie ma wynieść za każdą osobę trzykrotność minimalnego wynagrodzenia jakie będzie obowiązywało na dzień zawarcia umowy.  

Podobne zasady mają obowiązywać w przypadku dodatku za pracę zdalną otrzymanego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wysokość dodatku będzie określona w umowie ze starostą. Jego wysokość ma wynieść maksymalnie kwotę dwunastokrotnego minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jest utrzymanie stanowiska dla danego opiekuna przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy przy połowie czasu pracy. Niewypełnienie powyższego warunku lub wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z umową będzie skutkowało zwrotem otrzymanych środków:
  • w całości razem z odsetkami –dofinansowanie wykorzystane na inny cel
  • w kwocie proporcjonalnej do czasu, w którym bezrobotny nie był zatrudniony.

Stanowisko pracy zdalnej w małej miejscowości 

W projekcie ustawy znalazła się też propozycja dofinansowania do utworzonego stanowiska pracy zdalnej w małych miejscowościach oddalonych od głównej siedziby pracodawcy przez przedsiębiorców miejscowych i zewnętrznych.

Dodatek ma objąć osoby:
  • poniżej 30 roku życia
  • poniżej 40 roku życia, które dopiero zawarły związek małżeński lub są rodzicami
  • sprawujące opiekę nad osobą zależną.
Z dofinansowania skorzystają przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są utworzeniem stanowiska pracy zdalnej dla osób mieszkających w miejscowościach usytuowanych na obszarze zagrożonym marginalizacją, których sytuacja społeczna, gospodarcza i demograficzna jest trudna. Umowa dotycząca dofinansowania pracy zdalnej w biednych miejscowościach, podobnie jak w poprzednich przypadkach określana będzie w umowie podpisanej ze starostą. Jej wysokość nie może być wyższa od dwukrotności minimalnego wynagrodzenia jaka będzie obowiązywać w dniu zawarcia umowy za każdego bezrobotnego. Tereny zagrożone wykluczeniem zostaną podane w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw pracy. Warunkiem otrzymania środków, zgodnie z zawartą umową jest utrzymanie zatrudnienia bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Za niewywiązanie się z umowy grozi kara w postaci zwrotu środków z dofinansowania:
  • w całości – wykorzystanie na inny cel
  • w części w proporcji za czas, w którym bezrobotny nie był zatrudniony.


Data publikacji: 2022-10-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU