Przedsiębiorcy, którym zależy na poprawie efektywności, konkurencyjności swojej firmy i stosowaniu innowacyjnych rozwiązań powinni wziąć pod uwagę transformację cyfrową. Wynika ona z szybkiego rozwoju technologii i korzyści z tym związanych. dotacja na transformacje cyfrowa
Proces transformacji cyfrowej odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu firmy, ale jego wprowadzenie nie jest łatwe, gdyż wymaga dużych nakładów pracy, czasu i jest kosztowne. Z tego względu rola uzyskanej dotacji jest nieodzowna i pomaga zastosować potencjał cyfrowy w funkcjonowaniu firmy.

Dotacje na transformację cyfrową – gdzie można je uzyskać?

Transformacja cyfrowa zostanie przeprowadzona szybciej w dużych przedsiębiorstwach, które dysponują sporymi środkami finansowymi niż w średnich i małych firmach. Z tego względu instytucje państwowe oraz unijne tworzą kolejne inicjatywy, których podstawowym celem jest zapewnienie pomocy w wielopoziomowej digitalizacji drugiej grupie przedsiębiorców.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz Dig.IT, Transformacja cyfrowa polskich MŚP (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) to tylko przykładowe inicjatywy, które zapewniają wsparcie dla przedsiębiorców poprzez przekazanie środków finansowych (do 200 tys. euro) oraz jakże ważną pomoc specjalistów, która pozwala na opracowanie i zastosowanie strategii cyfrowej zgodnej z profilem prowadzonej działalności.

Dotacja na transformację cyfrową – krok po kroku

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wyznaczonych kryteriów. Przedsiębiorca musi przygotować, a następnie dostarczyć plan działania wraz z dokładnym uzasadnieniem. W uzasadnieniu należy wpisać, jaki wpływ będzie miała cyfryzacja na przyszłość i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kolejnym niezbędnym elementem jest dostarczenie wymaganych dokumentów, a wśród nich aktualna analiza finansowa oraz sprawozdania finansowe za kilka ostatnich lat.

Szczegółowe informacje o wymaganych działaniach można uzyskać zarówno w Internecie, jak i w instytucjach zapewniających wsparcie finansowe.

Dotację można przeznaczyć na:
 • nabycie nowoczesnych technologii cyfrowych,
 • dopasowanie zakupionych technologii cyfrowych do potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki branży
 • zakup usług chmurowych (SaaS, IaaS, PaaS, CSaaS),
 • pokrycie kosztów wynikających z wprowadzenia projektów cyfrowych,
 • opłacenie szkoleń związanych z obsługą wdrażanych systemów i nabycia wymaganego sprzętu IT,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, inne prawa własności intelektualnej).

Wartość dofinansowania dla każdego przedsiębiorstwa jest inna, aczkolwiek wyznaczone są limity, których nie można przekroczyć.

Wprowadzenie transformacji cyfrowej i korzystanie z zaawansowanej technologii przyczyniają się do automatyzacji i przyspieszenia procesów produkcyjnych i biznesowych.

Cyfrowa fabryka – co to jest?

Cyfrowa fabryka to określenie zakładu produkcyjnego, gdzie ludzie, maszyny, produkty (surowce) współdzielą w czasie aktualnym informacje o wszystkich etapach procesu produkcyjnego. W inteligentnych fabrykach rejestracja i gromadzenie danych o trwającej produkcji i stanie maszyn oraz urządzeń odgrywa kluczową rolę i odbywa się w pełni automatycznie. Aby dopełnić procesu, używane są smart czujniki, Przemysłowy Internet Rzeczy, wspomniana już sztuczna inteligencja, czy chmura obliczeniowa.

W cyfryzacji przedsiębiorstwa uwzględnione zostaje:
 • planowanie produkcji – symulacja wydajności zakładu oraz możliwość przezbrojenia poszczególnych maszyn, stanowisk oraz linii produkcyjnych na nowy typ produkcji,
 • proces produkcyjny – efektywne zarządzanie procesem wytwarzania w czasie rzeczywistym,
 • produkt – praca nad produktem na wszystkich etapach cyklu życia.
Funkcja cyfrowa przyniesie dobre efekty, gdy otrzyma wszystkie wymagane dane i zapewniona zostanie odpowiednia komunikacja. Dane widniejące w systemie są udostępniane we wszystkich systemach w fabryce. Informacje wymieniane między ludźmi, maszynami i produktami przekazywane i aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Do zarządzania używane są właściwe infrastruktury i systemy informatyczne, służą one także do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych.

Regionalne programy operacyjne poszczególnych województw

W regionalnych programach operacyjnych środki przyznawane są jako priorytet pierwszy. Największe wsparcie zapewniane przez urzędy marszałkowskie odnosi się do projektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową, wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług, a także cyfryzacją MŚP.

W zdecydowanej większości przedsiębiorstw obowiązuje osobna pula środków na tworzenia i rozwój fabryk przyszłości. Trzeba się jednak upewnić, czy konkretny program regionalny zapewnia wsparcie w transformacji cyfrowej firmy jako bezzwrotne dotacje, czy przekazywane są nisko oprocentowane pożyczki.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Wsparcie otrzymane w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw może zostać połączone z innym projektem albo druga opcja – to podstawowy element inwestycji (Dig.IT Transformacja cyfrowa polskim MŚP).

W I kwartale 2024 roku można dostarczać wnioski na uzyskanie grantów o wartości 40 000 euro do 200 000 euro dla MŚP. Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała 3 filary:
 • doradztwo, co oznacza wyznaczenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej,
 • grantu na sfinansowanie transformacji, co oznacza nabycie nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników,
 • promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej.

Przedsiębiorca może uzyskać nie więcej niż 70% kosztów netto projektu. Pomoc jest dedykowana zarówno dla mikro, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze Polski.

Transformacja cyfrowa odnosi się do następujących zakresów:
 • automatyzacja procesów – niewątpliwą korzyścią jest redukcja czasu potrzebnego do sfinalizowania zadań, a także efektywne zarządzanie danymi, co usprawnia analizę i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych,
 • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem – rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, dopasowanie oferty do potrzeb i preferencji, lepsze wyniki w sprzedaży,
 • używanie rozwiązań chmurowych – korzystanie z chmurowych rozwiązań przyczynia się do poprawy elastyczności, skalowalności i efektywności kosztowej,
 • zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – implementacja rozwiniętych algorytmów i systemów, dzięki czemu wiele procesów i zadań zostaje zautomatyzowanych,
 • cyberbezpieczeństwo – ochrona danych firmowych i danych dotyczących klientów przed cyberatakami.

Przedsiębiorstwo zauważa sprawniejsze zarządzanie nie tylko pracą całej firmy, ale także zespołami i zasobami.

Wsparcie oferowane przez Fundację Platformy Przemysłu Przyszłości zapewnia usługi doradcze z zakresu weryfikacji poziomu dojrzałości cyfrowej, pozwala na przygotowanie strategii transformacji cyfrowej i wycenę kosztów procesu transformacyjnego.

Dotacje dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Polska Wschodnia to województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie albo mazowieckie (poza regionem warszawskiego stołecznie). Wymienione województwa mogą uzyskać środki przeznaczone na cyfryzację w ramach „Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027)”.

Korzyści wynikające z transformacji cyfrowej

W transformacji cyfrowej popularnie używanym narzędziem jest sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe. Stosowane narzędzia pozwalają na sprawny rozwój polskich przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to poprawę efektywności operacyjnej, optymalizację wykorzystania zasobów, poprawę relacji z klientami, wyższy stopień produkcyjności zatrudnionych osób, a także podążanie za zmianami na rynku, co w efekcie przyczyni się do sprawnego reagowania na zmiany występujące na rynku.

Dzięki dotacjom rozwój gospodarczy nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale i kraju jest realny i przebiega szybciej. Bez dodatkowych środków większość przedsiębiorców nie byłaby w stanie zagospodarować tak dużych środków na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań.

Przedsiębiorca, który stosuje nowoczesne rozwiązania, może zauważyć docelowo obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2024-04-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU