Zgodnie z przepisami każda faktura musi posiadać określone obowiązkowe elementy. Czy do jednych z nich należy numer rachunku bankowego? obowiazek podania numeru konta na fakturze

Faktura VAT – czym jest i jakie elementy powinny się na niej znaleźć?

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż oraz dostawę towarów i świadczenie usług wykonywanych na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze bądź na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Faktura ma za zadanie potwierdzić rzeczywistą transakcję gospodarczą dokonaną przez podatnika. W związku z tym, że stanowi dowód w prawidłowości podatku VAT musi koniecznie zawierać wszystkie obowiązkowe elementy wskazane w przepisie art. 106e ustawy o VAT. Wśród pozycji wymienionych w tym przepisie brak jest numeru rachunku bankowego. Nie oznacza to jednak, że umieszczenie go na fakturze będzie błędem. Przepisy pozwalają na podanie na dokumencie oprócz obowiązkowych elementów innych danych. Przepisy nie zabraniają, aby inne dodatkowe informacje niebędące obowiązkowymi były umieszczane na fakturze o ile nie będą zakłócały czytelności faktury.  

Faktura może zostać wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej i koniecznie musi zawierać elementy obowiązkowe wymienione w przepisie. Wystawienie faktury rozumiane jest jako jej sporządzenie i przekazanie nabywcy, przez co zostaje ona wprowadzona do obrotu prawnego. Faktura potwierdza przede wszystkim dokonanie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Niekiedy może być sporządzona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ile wystąpi ona z takim żądaniem. 

Błędny numer rachunku bankowego na fakturze 

Czasami może zdarzyć się, że po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść faktury pierwotnej lub faktura może zawierać błędy. Wtedy zgodnie z przepisami dokument z błędami musi zostać poprawiony. Do poprawiania pomyłek na fakturze w zależności od ich rodzaju służy faktura korygująca lub nota korygująca

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się, jeżeli po wystawieniu faktury:
  • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu, o której mówi art. 29a ust. 7 pkt 1
  • zostały udzielone opusty i obniżki cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1
  • podatnik otrzymał zwrot towarów i opakowań
  • nabywca otrzymał zwrot całości lub części zapłaty, o której mówi art. 106b ust. 1 pkt 5
  • została podwyższona cena lub doszło do pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Jak wskazuje art. 106k ust. 1 ustawy o VAT notę korygującą wystawia nabywca towaru lub usługi po otrzymaniu faktury zawierającej pomyłkę z wyłączeniem pomyłek z zakresu danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8 – 15.

Faktura korygująca, a nota korygująca

Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na jej treść lub na wystawionej fakturze znajdują się błędy, to podatnik (sprzedawca) ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Zadaniem dokumentu korygującego jest podanie właściwych, prawidłowych, zgodnych z rzeczywistością kwot oraz innych danych, które mają wpływ na rzetelność dokumentu. 
Natomiast notę korygującą wystawia nabywca towaru/usługi po otrzymaniu faktury lub faktury korygującej, które zawierają pomyłki dotyczące informacji o sprzedawcy lub nabywcy bądź o oznaczeniu towaru/usługi z wyłączeniem pomyłek w pozycjach faktury, na które wskazuje art. 106e ust. 1 pkt 8 – 15 ustawy o VAT

W przepisach ustawy o VAT brak jest uregulowań dotyczących zasad związanych z korygowaniem danych, które nie muszą być obowiązkowo umieszczone na fakturze, jak np. numer rachunku bankowego. Jak wskazują organy podatkowe, wszystkie dodatkowe elementy umieszczone na fakturze nie wymienione w art. 106e ustawy o VAT powinny być poprawione za pomocą noty korygującej. Podobnego zdania jest też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji o numerze 0114-KDIP1-1.4012.440.2019.1.KBR z dnia 9 października 2019 roku napisał: 

art. 106j ust. 1 ustawy o VAT zawiera zamknięty katalog przypadków dopuszczających wystawienie faktury korygującej. Użyte sformułowanie w pkt 5 cyt. przepisu " jakiejkolwiek pozycji faktury" nie wprowadza pełnej dowolności elementów które mogą zostać skorygowane poprzez wystawienie faktury korygującej, a ograniczony jest katalogiem obligatoryjnych pozycji jakie powinna zawierać faktura.


Podsumowanie 

Organy podatkowe wskazują, że za pomocą faktury korygującej można poprawić elementy faktury, które zostały określone w art. 106e ustawy o VAT. W przepisie nie został wymieniony numer rachunku bankowego, dlatego błąd w numerze należy poprawić za pomocą noty korygującej. Jednak, jeżeli podatnik poprawi błędny numer rachunku bankowego na fakturze przez wystawienie faktury korygującej, to nie zostanie to uznane za błąd, a podatnik nie poniesie żadnych sankcji podatkowych.


Data publikacji: 2023-06-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU