Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły ulgę na wsparcie działalności pracowników innowacyjnych będącą poszerzeniem ulgi badawczo-rozwojowej B+R. W ramach dofinansowania podatnik może odliczyć określoną kwotę jako rekompensatę za zatrudnienie określonych osób. ulga na wsparcie innowacyjnych pracownikow

Kogo dotyczy ulga B+R? 

Ulga badawczo-rozwojowa B+R skierowana jest w stronę przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą, która polega na wykonywaniu badań naukowych lub prac rozwojowych. Działalność ta musi być podejmowana systematycznie oraz jej celem powinno być zwiększenie wiedzy i późniejsze wykorzystanie jej do tworzenia nowych zastosowań. Takie działania wymagają poniesienia określonych kosztów tzw. kwalifikowanych, które mogą zostać rozliczone w podatkowym zeznaniu rocznym. 

Kim jest pracownik innowacyjny? 

Za pracownika innowacyjnego uważa się osoby fizyczne, które są bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których:
  • czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi przynajmniej 50% przy ogólnym czasie pracy danego pracownika w miesiącu
  • czas pracy przeznaczony na wykonanie usługi z zakresu działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu jaki pozostaje w stosunku do całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi przynajmniej 50%. 
Podsumowując pracownikiem innowacyjnym jest osoba, która poświęca na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorcy co najmniej 50% czasu pracy

Ulga na wsparcie pracowników innowacyjnych

Nowa ulga na wsparcie pracowników innowacyjnych jest rozszerzeniem ulgi B+R. Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy w danym roku ponieśli stratę lub wypracowali dochód w działalności gospodarczej w wysokości niepozwalającej na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. W zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy mogą odliczyć jedynie te koszty kwalifikowane, które zostały poniesione w danym roku. Jeżeli podatnik za dany rok podatkowy poniesie stratę lub wielkość jego dochodów będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to w takiej sytuacji będzie mógł dokonać odliczenia w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach rocznych składanych za kolejne następujące po sobie 6 lat podatkowych przypadających bezpośrednio po roku, w którym skorzystał z tego odliczenia. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – rozliczenia przedsiębiorców

Do ustawy o PIT został dodany art. 26eb, który wskazuje, że:  

Podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł za rok podatkowy stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia na podstawie art. 26e koszty kwalifikowane, może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego wskazanych w ust. 2 o:
1) iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej, o której mowa w art. 27 skala podatkowa ust. 1, oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e koszty kwalifikowane odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 skala podatkowa ust. 1, albo
2) 19% nieodliczonego na podstawie art. 26e koszty kwalifikowane odliczenia – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Przedstawiony przepis ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy, które zostały pobrane od dochodu/przychodu osób fizycznych z tytułu: 
  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
  • praw autorskich.

W jaki sposób dokonuje się odliczeń? 

Podatnik może dokonać odliczenia już od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył zeznanie rozliczające dochody z działalności gospodarczej. Prawo do odliczenia przysługuje do końca roku podatkowego. Nie skorzystają z niego podatnicy mający prawo do zwrotu gotówki w uldze B+R. Jeżeli podatnik straci prawo do odliczenia to zobowiązany jest do zwrotu w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym utracił prawo do odliczenia. Powinien do niego doliczyć kwoty, które wcześniej zostały odliczone.  
Powyższa zasada obejmuje również przypadki, kiedy odliczenie zostało błędnie zastosowane np. przez podatnika, który najpierw skorzystał ze zwrotu gotówkowego w ramach ulgi B+R, a później skorzystał z odliczenia ulgi. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – zalety

Czynności związane z wytwarzaniem nowych patentów oraz wdrażaniem innowacji wymagają zatrudnienia pracowników posiadających wysokie kompetencje, którzy powinni być odpowiednio wynagradzani. Wsparcie w postaci ulgi pozwala przedsiębiorcom zatrudniać pracowników o wysokich kompetencjach, którym będą mogli zaoferować lepsze warunki pracy i płacy. Może to przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności, zwłaszcza w porównaniu z firmami zagranicznymi. 

Podsumowanie

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest dodatkowym wsparciem do ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Ulga polega na zmniejszeniu kwoty zaliczek pobieranych przez pracodawcę i przekazywanych na konto urzędu skarbowego.


Data publikacji: 2023-03-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU