Ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności chcąc zwiększyć przychody wprowadzają do firmy różne innowacyjne rozwiązania, ulepszenia lub modyfikacje pozwalające utrzymać się na rynku na wysokiej pozycji i osiągać zadowalające przychody. ulga na innowacje, a polski lad

Inwestycje w innowacje

Przedsiębiorcy wprowadzający w swojej firmie nowoczesne rozwiązania mogą liczyć na różne zachęty jak np.: dotacje oraz inne dofinansowania w formie zwrotnej pochodzące ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej.  
Kilka takich propozycji zawiera wprowadzany Polski Ład. 

Ulgi na innowacje – Polski Ład

Ustawa o PIT zawiera wykaz warunków jakie przedsiębiorca musi spełnić jeżeli chce skorzystać z dostępnych preferencji. Obecnie najbardziej popularne są 2 ulgi: na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz ulga IP BOX. Z początkiem 2022 roku pojawią się nowe możliwości wprowadzone przez Polski Ład.

Przedsiębiorcy będą mogli wybrać:
 • ulgę na prototyp
 • ulgę na robotyzację
 • ulgę na wsparcie innowacyjnych pracowników
 • łączne stosowanie ulg B+R i ulgi IP BOX, a także poszerzenie ulgi B+R.

Ulga na prototyp 

Ulga na prototyp skierowana jest do przedsiębiorców, którzy podejmą decyzję o wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub będą chcieli opracować nowy produkt, który jeszcze nie pojawił się na rynku. Przedsiębiorca, który otrzyma ulgę będzie mógł ją wykorzystać na:
 • koszty produkcji próbnej
 • koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.
Przez nowy produkt należy rozumieć produkt, który powstał na skutek prac badawczo-rozwojowych (B+R) jakie prowadzi przedsiębiorca.

Koszty produkcji próbnej
związane są z etapem rozruchu technologicznego produkcji nowego produktu, na którym nie są prowadzone już prace projektowo-konstrukcyjne lub inżynieryjne. Jest to etap, na którym wykonywane są próby oraz testy jeszcze przed rzeczywistym uruchomieniem procesu produkcyjnego. Ten etap obejmuje czas od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z rozruchem technologicznym i trwa do momentu rozpoczęcia masowej produkcji.   

Wprowadzenie na rynek nowego produktu
oznacza przygotowanie potrzebnej dokumentacji, która potrzebna jest do uzyskania certyfikatów oraz zezwoleń pozwalających na sprzedaż produktu. 

Katalog kosztów produkcji próbnej obejmuje:
 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowego środka trwałego (KŚT 3-6 i 8)
 • wydatki na ulepszenie środka trwałego (KŚT 3-6 i 8)
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.
Katalog kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu obejmuje:
 • koszty związane z: 
  • badaniami, ekspertyzami do przygotowania dokumentacji wymaganej do uzyskania certyfikatu, homologacją, znakiem CE, znakiem bezpieczeństwa, uzyskaniem lub utrzymaniem zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznaczeń związanych z dopuszczeniem do obrotu nowego produktu
 • koszty badania cyklu życia produktu
 • wydatki na system związany z weryfikacją technologii środowiskowych. 
Ulga na prototyp odliczana jest w zeznaniu rocznym w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z produkcją próbną i wprowadzeniem na rynek nowego produktu Jeżeli przedsiębiorca odnotuje w danym  roku stratę lub osiągnie zbyt niskie dochody, to będzie miał prawo odliczyć ulgę w kolejnych latach obejmujących zeznania do 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi. Ulga na prototyp nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć w danym roku podatkowym 10% uzyskanego dochodu. 

Ulga na robotyzację

Ulgę na robotyzację wybiorą przedsiębiorcy, którzy w celu usprawnienia produkcji planują zastosowanie robotów przemysłowych w firmie. W ramach ulgi będą mogli odliczyć wydatki zawarte w katalogu kosztów, które obejmują między innymi: 
 • nabycie usług szkoleniowych
 • umowy leasingu
 • nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych
 • nabycie maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, które funkcjonalnie związane są z robotami przemysłowymi
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych. 
Robot przemysłowy jest maszyną, która jest między innymi:
 • automatycznie sterowana i programowalna
 • wielozadaniowa
 • stacjonarna lub mobilna
 • posiada właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych
 • spełnia łącznie wymienione warunki:
  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.
Maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych, to w szczególności są:
 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu
 • pozycjonery jedno i wieloosiowe
 • tory jezdne
 • obrotniki
 • stacje czyszczące
 • stacje automatycznego ładowania
 • złącza kolizyjne
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem, służące do: 
  • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów
  • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.
Ulga na robotyzację odliczana jest w zeznaniu rocznym składanym na druku PIT-36 lub PIT-36L w zależności od wybranej formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, podatek CIT). Do zeznania przedsiębiorca powinien dołączyć informację wg ustalonego wzoru, która musi zawierać wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. W przypadku straty lub dochodu w kwocie niższej od kwoty przysługującego odliczenia, przedsiębiorca może rozliczyć ulgę w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych następujących po sobie w wysokości 50% kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym liczonych od podstawy opodatkowania. 

Odliczenia związane z ulgą na robotyzację będzie można odliczać od wydatków poniesionych od 2022 roku do 2026 roku, a więc począwszy od rozliczenia za 2022 rok.  

Ulga nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Jeżeli przedsiębiorca w danym roku podatkowym poniesie stratę lub wysokość osiągniętych przez niego dochodów będzie niższa niż kwota przysługującej mu ulgi, to będzie mógł odliczyć kwotę ulgi B+R od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników, ale tylko jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:
 • przychody pracowników osiągane z pracy przeznaczonej na działalność badawczo-rozwojową stanowią co najmniej 50% z ogólnego czasu pracy 
 • pracodawca prowadzi dodatkową ewidencję czasu pracy powyższych pracowników
 • pracownicy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę, na podstawie umów cywilno-prawnych lub z tytułu praw autorskich.
Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników już od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył on zeznanie podatkowe, a odliczenie obowiązuje do końca roku podatkowego. 

Odliczenie przysługuje w wysokości obliczonej w następujący sposób: 
 • kwotę nieodliczonej ulgi B+R należy pomnożyć przez najniższą stawkę podatku 17% (skala podatkowa). W tym przypadku nie stosuje się stawki 32%
 • kwotę nieodliczonej ulgi B+R należy pomnożyć przez stawkę 19% (podatek liniowy)
 • kwotę nieodliczonej ulgi B+R należy pomnożyć przez stawkę podatku CIT (podatek CIT od osób prawnych). 

Ulga B+R oraz IP Box stosowane łącznie oraz rozszerzenie ulgi B+R

Zgodnie z nowymi przepisami, od 2022 roku możliwe będzie połączenie ulgi B+R i IP BOX, czyli przedsiębiorca będzie mógł stosować 2 ulgi jednocześnie, ale tylko wtedy kiedy zostaną spełnione określone warunki:
1. przedsiębiorca ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R
2. przedsiębiorca osiąga dochody kwalifikowane (IP Box) z prac B+R
3. przedsiębiorca komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Komercjalizacja wyników prac B+R
oznacza wykorzystanie tych wyników w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Może to być np.: sprzedaż wyników B+R, uruchomienie produkcji produktów opartych na prawie ochronnym, czy udzielenie licencji. 

Ulgi B+R i IP BOX przeznaczone są dla przedsiębiorców opodatkowanych:
 • skalą podatkową
 • podatkiem liniowym
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT-8
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. 

Odliczeniu podlegają jedynie koszty związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową wskazaną w ustawie o PIT lub w ustawie o CIT. Wysokość kwoty do odliczenia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz od tego czy firma otrzymała status centrum badawczo-rozwojowego. 

Od 2022 roku kwota przysługująca do odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R zwiększa się do 200% dla podatników, którzy: 
 • posiadają status centrum badawczo-rozwojowego, którzy są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami lub średnimi przedsiębiorcami
 • posiadają status centrum badawczo-rozwojowego i są dużymi przedsiębiorcami, z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową
 • są podatnikami w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowych
Z kolei przy uldze IP BOX opodatkowaniu podlegają dochody pochodzące z komercjalizacji praw własności intelektualnej objęte ochroną prawną, jak np.: patenty, autorskie prawo do programu komputerowego, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności badawczo-rozwojowej.


Data publikacji: 2021-12-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU