Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą może ubiegać się o wsparcie finansowe z urzędu pracy. Dzięki otrzymanej dotacji może zakupić potrzebne składniki majątku, również wyposażenie. Jak należy prawidłowo rozliczyć zakup wyposażenia z otrzymanych środków z dotacji? rozliczanie zakupu z dotacji na firme

Dotacja, a przychód podatku

Zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyszły przedsiębiorca ma prawo wystąpić o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki przyznawane są w formie jednorazowej pomocy. Na gruncie podatkowym taka pomoc jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

W art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT jest napisane, że na przychód z działalności gospodarczej składają się także otrzymane dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub na zwrot wydatków z wyjątkiem tych przychodów, które wiążą się z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Podsumowując, z przepisów wynika, że:
  • środki jakie zostały wykorzystane na zakup wyposażenia z dotacji, które dotyczą innych składników niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne stanowią przychód z działalności
  • dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych lub nabycie wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne nie są przychodem z działalności gospodarczej.
Pomimo, że zakup wyposażenia z dotacji jest dla podatnika przychodem podlegającym opodatkowaniu, to jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT od podatku dochodowego wolne są wszystkie jednorazowe środki jakie osoba bezrobotna otrzymała na podjęcie działalności gospodarczej, które zostały wskazane w art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Z powyższego wynika, że otrzymane z dotacji środki na zakup wyposażenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak również nie trzeba ich ujmować w PKPiR oraz w zeznaniu rocznym. Otrzymane dotacje mogą być księgowane w kolumnie 16 PKPiR – „Uwagi”. 

Zakup wyposażenia z dotacji będący kosztem podatkowym

Wydatek może zostać uznany za koszt podatkowy tylko wtedy jeżeli będzie powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będzie znajdował się na liście kosztów niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT. W pkt 56 wymienionego wyżej przepisu zostało wskazane, że za koszty uzyskania przychodów nie są uważane wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), które zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Wśród wymienionych brak jest dotacji otrzymanej z urzędu pracy (art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy). 

W oparciu o wskazany przepis nie ma podstaw, aby nie można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na zakup wyposażenia z dotacji, które nie zostały zaliczone do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak np.: wyposażenie, a które jednocześnie zostały zapłacone ze środków pochodzących z dotacji z urzędu pracy. Ważnym warunkiem jest zachowanie związku przyczynowo - skutkowego wynikającego z poniesionych wydatków na zakup wyposażenia z dotacji, a przychodami uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD 1
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, na którą otrzymał jednorazowe dofinansowanie z urzędu pracy na jej rozpoczęcie. Za otrzymane środki z dotacji zakupił wyposażenie do biura. Między innymi meble, sprzęt elektroniczny i komputerowy. Wydatki jakie poniósł stanowią dla niego koszt podatkowy. 

Przepisy ustawy o PIT

Zgodnie z art. 22f ust. 3 ustawy o PIT, odpisy amortyzacyjne powinny być dokonane w sytuacji kiedy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia go do używania przewyższa 10 000 zł. Z kolei w art. 22d ustawy o PIT znajduje się zapis mówiący, że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, jeżeli ich wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g nie jest wyższa niż 10 000 zł, to wówczas wydatki poniesione na zakup stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. 
Z powyższych przepisów wynika, że decyzja o uznaniu danego składnika majątku o wartości poniżej 10 000 zł za środek trwały pozostaje w gestii podatnika. Przedsiębiorca może zaliczyć dany składnik majątku do środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji lub skorzystać z amortyzacji opartej na zasadach ogólnych. Innym wyjściem jest nieuznanie danego składnika za środek trwały i zaliczenie wydatków na jego zakup bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to tylko wyposażenia, za które uznaje się składniki majątku o wartości poniżej 10 000 zł, które nie zostały przez podatnika zaliczone do środków trwałych. 

Kwalifikacja wydatku sfinansowanego za pomocą dotacji

Przedsiębiorca podejmując decyzję o kwalifikacji wydatku musi mieć świadomość, że zaliczenie do kosztów wydatku sfinansowanego z dotacji możliwe jest tylko w przypadku zakupu wyposażenia

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą zakupił kosiarkę spalinową mającą wartość 8 000 zł. Podjął decyzję o wpisaniu jej do ewidencji środków trwałych i dokonaniu jednorazowej amortyzacji. Pomimo, że wydatek został sfinansowany z dotacji z urzędu pracy, to przedsiębiorca nie może zaliczyć wydatku do kosztów firmowych. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą zakupił kosiarkę spalinową mającą wartość 8 000 zł. Zdecydował się, że nie będzie jej ujmował w ewidencji środków trwałych. Urządzenie stanowi więc wyposażenie. Pomimo, że zakup został sfinansowany z dotacji z urzędu pracy, to przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu.


Data publikacji: 2021-06-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU