Na początku 2021 roku ustawa o VAT doczekała się pewnych modyfikacji w związku z dostosowaniem do SLIM VAT. Jednak część przepisów okazała się niezrozumiała dla podatników, dlatego w kwietniu 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia. Duża ich część dotyczy faktur korygujących. brak faktury korygujacej, a rozliczenie vat

Faktury korygujące „in minus” – nowe przepisy (sprzedawca)

Dużo zmian dotyczy faktur korygujących „in minus” Zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2020 roku warunkiem uprawniającym do obniżenia kwoty podatku należnego było posiadanie przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. 

Obecnie jeżeli podatnik chce obniżyć podatek VAT w danym okresie rozliczeniowym to powinien:
  • wystawić fakturę korygującą
  • uzgodnić z nabywcą warunki korekty i spełnić warunki, czyli np.: uznać reklamację
  • być w posiadaniu dokumentacji, z której wynikają okoliczności wymienione wyżej w pkt. 2
Pojęcie: uzgodnienia z nabywcą oraz dokumentacja potrzebna do obniżenia podatku należnego z wystawionej korekty należy rozumieć w ten sposób:
  • uzgodnienie warunków korekty, czyli ustalenie przez strony faktu obniżenia wynagrodzenia jakie przysługuje sprzedawcy
  • uzgodnieniem może też być umowa, z której będzie wynikało prawo nabywcy do rabatu po spełnieniu określonych warunków. Mogą to być również regulaminy, ogólne warunki transakcji, aneksy, porozumienia handlowe, korespondencja e-mailowa, potwierdzenie dokonania zwrotu zapłaty lub kompensaty wartości transakcji
  • w celu obniżenia podatku należnego należy uzgodnić warunki korekty i spełnić wymienione warunki
  • w niektórych sytuacjach dokument potwierdzający uzgodnienie warunków korekty może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym spełnienie wymienionych warunków, jak np.: potwierdzenie zwrotu zapłaty
  • w niektórych sytuacjach wystawienie faktury korygującej i jej doręczenie kontrahentowi lub dokonanie zwrotu należności za towar jest wystarczające do uznania, że doszło do uzgodnienia i spełnienia warunku do korekty transakcji. Do wysyłanej faktury lub środków na konto dobrze jest dołączyć adnotację, że przy braku reakcji w określonym terminie będzie to oznaczało, że warunki transakcji zostają uznane za uzgodnione. 
W przypadku kiedy przedsiębiorca nie spełni warunków uprawniających do obniżenia podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym, to do jego obniżenia może dojść w rozliczeniu za kolejny okres rozliczeniowy, w którym zostaną spełnione wymienione warunki. 

Faktury korygujące „in minus” – nowe przepisy (nabywca)

Zmiany dotyczące faktur korygujących „in minus” objęły również nabywców towarów i usług. Zmienił się moment obniżenia podatku naliczonego w związku z dokonaną korektą in minus. Obecnie nie ma znaczenia warunek związany z datą otrzymania faktury korygującej. W tej chwili duże znaczenie ma okres rozliczeniowy, w którym zostały uzgodnione i spełnione warunki związane z korektą. Nabywca, który nie otrzyma faktury korygującej i tak może dokonać obniżenia podatku naliczonego na podstawie dowodu wewnętrznego. W deklaracji JPK_V7, dowód wewnętrzny oznaczany jest symbolem WEW. Jeżeli nabywca otrzyma fakturę korygującą w późniejszych okresach rozliczeniowych, to nie jest zobowiązany do korekty deklaracji i ewidencji. 

W wydanych objaśnieniach podatkowych w pkt. 1.2.7 zostały wskazane przykłady korekt „in minus” po stronie sprzedawcy i nabywcy w świetle nowych przepisów. Dodatkowo znalazły się w nich komentarze nawiązujące do obowiązku uzgodnienia i spełnienia warunków korekty, a także sposobu i momentu ich ewidencjonowania. 

Nowe regulacje dotyczące korekt „in plus”

Nowelizacja ustawy o VAT swoim zasięgiem objęła również korekty zwiększające podstawę opodatkowania. W tym przypadku przepis uzyskał brzmienie:

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym jeżeli korekta dotyczy okoliczności, które miały miejsce już w momencie transakcji, np.: pomyłki w kwocie na fakturze, to podatnik powinien dokonać tzw. korekty wstecznej. Natomiast jeżeli okoliczności wystąpią w okresie bieżącym, jak np.: zwrot towarów, to wtedy korekta powinna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce dana okoliczność.

Takie same zasady dotyczą korekt w przypadku WNT, WDT i eksportu towarów, z tą różnicą, że korekta wsteczna nie może być wykazana w rozliczeniu za okres wcześniejszy od okresu, w którym zostały wykazane transakcje. Przykładem może być sprzedaż towaru w marcu, która to sprzedaż zostanie wykazana dopiero w kwietniu, ponieważ podatnik nie był w posiadaniu dokumentów potwierdzających ich wywóz do WDT. W przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki, to korekta wsteczna może zostać dokonana w rozliczeniu za kwiecień, czyli za miesiąc, w którym transakcja została ujęta.


Data publikacji: 2022-02-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU