Osoby prowadzące działalność gospodarczą obarczone są wieloma obowiązkami związanymi z firmą. Do jednych z nich należy zgłoszenie przedsiębiorstwa do Bazy Danych o Odpadach (BDO). jak zarejestrowac sie w bdo

Co to takiego Baza Danych o Odpadach (BDO)?

Rejestr BDO funkcjonuje stosunkowo od niedawna, dlatego u niektórych osób może budzić wątpliwości.

W rejestrze BDO funkcjonuje rejestr podmiotów, które:
 • wprowadzają produkty
 • wprowadzają produkty w opakowaniach
 • prowadzą jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby przeznaczone na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych, za które pobierana jest opłata recyklingowa
 • podmioty gospodarujące odpadami.
Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem rejestru BDO znajdują się w ustawie o odpadach. Rejestr prowadzony jest przez marszałka województwa w systemie teleinformatycznym. 

Wytwórca odpadów i utylizacja odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach, za odpady uważa się każdą substancję lub przedmiot, w których posiadaniu jest dany podmiot, który po ich zużyciu pozbywa się ich, zamierza się pozbyć lub zobowiązany jest do ich pozbycia.

Wytwórcą odpadów jest każdy podmiot, który: 
 • produkuje odpady jako pierwotny wytwórca odpadów
 • przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania, które mają wpływ na charakter lub skład odpadów.
Wytwórcą odpadów, które powstają przy świadczeniu usług budowlanych, związanych z rozbiórką, remontem obiektów, czyszczeniem zbiorników lub urządzeń, a także przy sprzątaniu, konserwacji i naprawie jest ten podmiot, który świadczy dane usługi, pod warunkiem, że zawarta umowa nie stanowi inaczej. 
Utylizacja odpadów, to wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Surowce wtórne są to odpady i wszelkiego rodzaju zużyte produkty, które nadają się do dalszego przekształcania. 

Rejestr BDO – kto powinien złożyć wniosek?

Wpis do rejestru BDO może nastąpić na wniosek lub z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru BDO na podstawie wniosku złożonego przez następujące podmioty (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach):
 • wprowadzające na terytorium kraju oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne
 • prowadzące odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, organizacji odzysku, dokonujące eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
 • wprowadzające pojazdy i prowadzące punkty zbierania pojazdów oraz prowadzące stacje demontażu i prowadzące strzępiarki
 • wprowadzające sprzęt elektroniczny i elektryczny lub autoryzowani przedstawiciele zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakład przetwarzania, zakład organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzący działalność w zakresie recyklingu, prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz podmioty pośredniczące
 • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, transportujący odpady
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, prowadzący zakłady recyklingu statków, wytwórcy odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów
 • będący organizacjami odzysku opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportujący odpady opakowaniowe, produkty w opakowaniach, prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzający opakowania, wprowadzający produkty w opakowaniach
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z przepisami wpis do rejestru powinien nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Wymienioną działalność, zgodnie z art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, może prowadzić jedynie podmiot wpisany do rejestru i niekoniecznie musi to być duże przedsiębiorstwo. Tu liczy się przede wszystkim zakres prowadzonej działalności. 

Wpis do rejestru BDO 

Art. 53 ustawy o odpadach wskazuje sposób składania wniosku o wpis do BDO. Wniosek jest rejestrowanym formularzem elektronicznym, który znajduje się na stronie internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Wniosek musi być wypełniony porządnie, nie może zawierać żadnych błędów, ani braków formalnych. Po stwierdzeniu jego poprawności marszałek województwa niezwłocznie dokonuje na jego podstawie wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Podmioty składające wniosek o wpis do rejestru BDO mają obowiązek wniesienia opłaty rejestrowej.

Wniosek o wpis do rejestru BDO zawiera wymienione elementy:
 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania, lub adres siedziby firmy, adres e-mail, w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela: kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, także szczegółowe dane producenta sprzętu z podaniem jego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania bądź siedziby, a także wykaz osób wprowadzających sprzęt, które mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
 • numer identyfikacji podatkowej NIP o ile taki jest w posiadaniu, a w przypadku osób wprowadzających baterie lub akumulatory europejski numer identyfikacji podatkowej jeżeli został nadany
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wypełniającej formularz rejestrowy
 • informacje o zakresie prowadzonej działalności.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć wskazane niżej załączniki:
 • kopia wpłaty opłaty rejestrowej w wysokości 100 zł (mikroprzedsiębiorcy) oraz 300 zł (pozostałe podmioty)
 • kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego - podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny oraz elektroniczny
 • kopia umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego - autoryzowany przedstawiciel
 • kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty - organizacja odzysku
 • informacja potwierdzająca dobrowolny udział w systemie eko zarządzania i audytu -  podmiot wprowadzający baterie lub akumulatory
  • umowa zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu - podmiot wprowadzający pojazd
 • kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału lub oświadczenie o wpłacie tej kwoty - organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zadbanie o to, aby wpis był prawidłowy. Naruszenie tego obowiązku skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny w wysokości od 100 zł do nawet 1 000 000 zł. 

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru po otrzymaniu wypełnionego wniosku razem z załącznikami. Przedsiębiorca otrzymuje indywidualny numer rejestrowy, który obowiązkowo zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach powinien umieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, jak: paragony, faktury, czy umowy. 
Marszałek w drodze decyzji ma prawo odmówić dokonania wpisu do rejestru jeżeli przedsiębiorca nie wniesie opłaty rejestrowej, zabezpieczenia finansowego lub nie wpłaci kapitału zakładowego w wymaganej wysokości.


Data publikacji: 2022-05-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU