Dokumentowanie obrotu magazynowego odbywa się na zasadach opisanych w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Aby jeszcze lepiej zarządzać stanami magazynowymi towarów, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dowodów, które znane są pod nazwą dokumentów magazynowych. Służą do potwierdzenia wszystkich czynności mających ścisły związek z obrotem towarami w magazynie, a dokładnie ich przyjęciem, wydaniem oraz przesunięciem. dokumenty magazynowe

Rodzaje dokumentów magazynowych

W klasyfikacji dokumentów magazynowych można wyszczególnić następujące kierunki ruchu towarów, czyli:
 • do magazynu (dokumenty przychodowe),
 • z magazynu (dokumenty rozchodowe).

Dokumenty magazynowe przychodowe

PZ to skrót od przyjęcie zewnętrzne. Dowód jest używany w trakcie zakupu albo nieodpłatnego przyjęcia towaru. Za wystawienie dowodu odpowiada pracownik magazynu, a podstawę stanowi dokument potwierdzający dostawę. PZ odgrywa szczególnie ważną rolę, kiedy firma ma do czynienia z dostawami niefakturowanymi.

Dokument PZ zawiera następujące elementy:
 • kolejny numer dokumentu,
 • data wystawienia,
 • data przyjęcia towaru albo materiału,
 • oznaczenie towaru lub materiału,
 • cena jednostkowa,
 • ilość przyjętego towaru albo materiału,
 • dane osoby wystawiającej dowód PZ oraz dane dostawcy,
 • podpis osoby mającej specjalne upoważnienie do wystawiania PZ,
 • podpis dostawcy oraz osoby odbierającej.

Dokument PW, czyli przyjęcie wewnętrzne jest używany w trakcie odbierania materiału od jednostki stanowiącej część przedsiębiorstwa. Dowód nie jest dedykowany do konkretnego kontrahenta (odbiorcy).

Dokument PW zawiera następujące elementy:
 • kolejny numer dowodu,
 • data wystawienia,
 • data przyjęcia towaru albo materiału,
 • oznaczenie towaru lub materiału,
 • cena jednostkowa,
 • ilość przyjętego towaru albo materiału,
 • dane wystawiającego,
 • podpis osoby, która uzyskała upoważnienie do wystawiania PW,
 • podpis dostawcy oraz osoby odbierającej.

ZW, czyli zwrot wewnętrzny stanowi podstawę do zwrotu materiału. Jest wystawiany zazwyczaj w sytuacji, gdy pobrano za dużo materiału i musi on zostać zwrócony.

MM to skrót od przesunięcie międzymagazynowe. Dowód służy do potwierdzenia przemieszczeń materiałów, które mają miejsce między magazynami wewnątrz przedsiębiorstwa. Prezentowana sytuacja może zostać określona jako przychód.

Dokumenty magazynowe rozchodowe

WZ, czyli wydanie zewnętrzne jest zaliczane do dokumentów rozchodowych, czyli potwierdza wydanie towaru z magazynu, co stanowi efekt sprzedaży albo nieodpłatnego przekazania.

Dokument WZ zawiera następujące elementy:
 • kolejny numer dowodu,
 • data wystawienia,
 • data wydania towaru albo materiału,
 • oznaczenie towaru albo materiału,
 • cena jednostkowa,
 • ilość wydanego towaru albo materiału,
 • dane dostawcy oraz odbiorcy,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.

RW, czyli rozwód wewnętrzny służy do potwierdzenia wydania materiałów na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Dowód jest wystawiany przez jednostkę, która odpowiada za wydanie materiału.

Dokument RW zawiera następujące elementy:
 • kolejny numer dowodu,
 • data wystawienia,
 • data wydania oraz przyjęcia towaru albo materiału,
 • wskazanie działu bądź wydziału, któremu trzeba przypisać koszt,
 • numery kont, czyli kosztowego oraz wydziałowego (dotyczy firm, w których prowadzone są pełne księgi rachunkowe),
 • zapis, skąd pobrano, a także gdzie skierowany został towar albo materiał (dobrym przykładem jest pobranie materiału z magazynu i dostarczenie go na halę produkcyjną),
 • numer indeksowy albo nazwa towaru lub materiału,
 • ilość towaru czy materiału żądanego oraz wydanego razem z jednostką,
 • cena jednostkowa oraz wartość wyrażona w złotówkach,
 • numer konta syntetycznego oraz rozmiar zapasów, które nie zostały wykorzystane (tylko w przypadku, gdy firma prowadzi pełne księgi rachunkowe),
 • podpisy – jeden podpis składa osoba upoważniona do wystawiania RW, drugi dostawca, a trzeci osoba odbierająca.

MM, czyli przesunięcie międzymagazynowe to dowód, który potwierdza przemieszczenie materiałów między magazynami wewnątrz przedsiębiorstw (określanych jako rozchód).

PRZYKŁAD 1
Pani Aleksandra przechowuje towary w magazynie Y. Zgodnie z ustalonymi procesami dostawczymi, towary, które zostały nabyte przez kontrahentów, trafiają z magazynu Y do magazynu Z. Kolejnym etapem jest ich wydanie. W magazynie Z odbywa się kompletacja produktu gotowego, który musi być zgodny z zamówieniem klienta i najczęściej składa się z kilku do nawet kilkudziesięciu towarów. Magazyn Z to miejsce wysyłki. Jednym z dokumentów wystawionych przez panią Aleksandra jest dowód MM, który służy do potwierdzenia przesunięcia towaru pomiędzy dwoma magazynami.

Towar jest przekazany z magazynu, w którym odbywa się przechowanie do magazynu zajmującego się wydawaniem towarów do klientów. W drugim magazynie ma miejsce skompletowanie zamówienia i wysyłka. To z tego względu konieczne jest przygotowanie dowodu MM.


Data publikacji: 2023-05-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU