To czy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia magazynu zależy od formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zaletą prowadzenia gospodarki magazynowej jest głównie bezpieczeństwo, ale również kontrola stanu posiadanych towarów, czy pomoc w generowaniu potrzebnych dokumentów magazynowych. prowadzenie magazynu

Korzyści z prowadzenia magazynu

1. bieżąca kontrola przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie dokumentów PZ lub WZ (towar przyjęty lub wydany przez przedsiębiorcę lub jego pracownika)
2. informacja o zniszczeniu lub kradzieży towaru
3. informacja o zaleganiu towaru w magazynie
4. informacja o zmianach w stosowanej marży
5. informacja o stanie towarów i materiałów na dany dzień. 

Małe jednoosobowe firmy mogą zrezygnować z prowadzenia magazynu. Jednak w przypadku rocznej inwentaryzacji, czy prawidłowego opodatkowania niedoboru lub nadwyżki w zeznaniu rocznym, prowadzenie magazynu może znacznie ułatwić wykonanie tych czynności. 

Prowadzenie magazynu przez duże firmy

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się na podstawie ksiąg handlowych, to ma obowiązek prowadzenia magazynu (Ustawa o rachunkowości – art. 3, 28, 34). Wycena rozchodu materiałów, towarów, półproduktów itp. dokonywana jest w oparciu o metodę FIFO i LIFO oraz średnią ważoną, czy stałe ceny ewidencyjne. Prawidłowo zaewidencjonowany obrót materiałów/towarów, produkcji ma wpływ na wartość wyceny, co przekłada się na wynik finansowy. 
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest sporządzenie rocznej inwentaryzacji bez względu na to czy wykonuje obrót towarem/materiałem, czy go nie wykonuje. Jeżeli obrotu nie ma, to wartość rocznego remanentu wynosi 0 zł. Zgodnie z przepisami inwentaryzacja powinna być wykonana na koniec roku, a towary wycenione wg ceny zakupu/nabycia lub zgodnie z ceną rynkową. 

Co należy ująć w spisie z natury?

 • towary
 • towary w produkcji niezakończonej
 • materiały
 • wyroby gotowe
 • półprodukty
 • odpady. 

Jakie informacje powinien zawierać spis z natury?

W spisie z natury powinny znaleźć się między innymi takie dane jak:
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwa firmy)
 • imiona i nazwiska członków Komisji
 • data sporządzenia
 • kolejny numer pozycji
 • określenie towaru i innych składników majątku
 • jednostka miary
 • ilość materiałów
 • cena w złotych i groszach
 • adnotacja „Spis zakończono na pozycji….”
 • informacja o stwierdzonych nadwyżkach i niedoborach, jeżeli takie będą
 • podpisy. 

Wartość remanentu

W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność w formie księgi przychodów i rozchodów, wartość remanentu należy ująć na początek okresu, czyli przy rozpoczęciu działalności np.: w wartości 0 zł pod datą otwarcia działalności oraz na koniec okresu w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”. Nadwyżka lub niedobór wykazany w remanencie powinien być odpowiednio opodatkowany w zeznaniu rocznym.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w formie ryczałtu powinni uwzględnić wartość remanentu na początek okresu jeżeli rozpoczynają działalność, np.: w wartości 0 zł pod datą otwarcia oraz na koniec okresu. W tym wypadku nadwyżki lub niedoboru z remanentu nie wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-28. Wartość spisu z natury może przydać się w razie zmiany formy prawnej lub w przypadku ewentualnej kontroli Urzędu Skarbowego. 

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w formie ksiąg handlowych wymaga sporządzenia remanentu na początek okresu. W przypadku kiedy przedsiębiorca rozpoczyna działalność, to wartość należy ująć np.: w kwocie zerowej pod datą wpisu do KRS lub rzeczywistego rozpoczęcia obrotu – Bilans Otwarcia (BO) oraz na końcu okresu jako Bilans Zamknięcia (BZ) kont zespołu „3”. Nadwyżka lub niedobór wynikające z remanentu powinny zostać odpowiednio opodatkowane w zeznaniu rocznym.


Data publikacji: 2021-01-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU