Część przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w oparciu o KPiR zastanawia się, czy w sytuacji kiedy dokonują zakupu towarów w celu dalszej odsprzedaży mają obowiązek prowadzenia magazynu. prowadzenie magazynu KPiR

Obowiązek prowadzenia magazynu – przepisy

Informacja o tym kto jest zobowiązany do prowadzenia magazynu znajduje się w ustawie o rachunkowości. Taki obowiązek mają podmioty prowadzące pełną księgowość. Najczęściej są to spółki osobowe lub kapitałowe. W przypadku działalności jednoosobowej lub spółek cywilnych będą to przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy przekroczyły wartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy, a także podmioty, które same zdecydują się na to. 

Uproszczona księgowość prowadzona jest w oparciu o wymienione przepisy:
 • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia PKPiR
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Wynika z nich, że przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o KPiR, ewidencję przychodów ryczałtu ewidencjonowanego lub na podstawie karty podatkowej nie muszą prowadzić magazynu. Mogą to robić na zasadzie dobrowolności. 

Spis z natury przy obowiązkowym prowadzeniu magazynu

Do sporządzenia spisu z natury dla celów podatku dochodowego zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze niezależnie od tego czy prowadzą ewidencje stanów magazynowych. Co do zasady remanent wykonuje się na koniec i początek roku podatkowego. W niektórych przypadkach sporządza się go w trakcie roku (rozpoczęcie lub likwidacja działalności, zmiana wspólnika lub zmiana proporcji udziałów wspólników). 

Zgodnie z przepisami spis z natury powinien obejmować:
 • towary handlowe
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • półwyroby
 • produkcję w toku
 • wyroby gotowe
 • braki i odpady
oraz towary obce, które w dniu sporządzania spisu znajdowały się w firmie, jak również towary będące własnością podatnika, które na dzień spisu były poza przedsiębiorstwem. 
Remanentem objęta jest faktyczna ilość materiałów i towarów dostępna na dzień jego sporządzenia, a nie ilość wynikająca z dokumentów. 
Wycena materiałów i towarów handlowych powinna być dokonana w oparciu o cenę zakupu lub nabycia bądź wg cen rynkowych obowiązujących w dniu sporządzania spisu, pod warunkiem, że są one niższe od cen zakupu lub nabycia, np.: z powodu uszkodzenia. 
Wyceny półwyrobów, wyrobów gotowych oraz braków własnej produkcji dokonuje się stosownie do kosztów wytworzenia. 

JPK_MAG przy obowiązkowym prowadzeniu magazynu

W przypadku przedsiębiorców działających w oparciu o uproszczoną księgowość, dobrowolne prowadzenie magazynu może okazać się pomocne przy sporządzaniu remanentu  rocznego. 

Z dniem 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencję magazynową w formie elektronicznej zobowiązani są do sporządzania plików JPK_MAG i przekazywania ich do urzędu skarbowego w momencie wystosowania takiego żądania. 
Przedsiębiorca może prowadzić magazyn również w formie papierowej. W takiej sytuacji nie ma obowiązku sporządzania pliku JPK_MAG. 

Podstawowe funkcje systemu do prowadzenia magazynu

System do prowadzenia magazynu charakteryzuje 6 podstawowych niezwykle przydatnych funkcji. 

1. Indywidualna specyfikacja produktów w magazynie
 • wybór typu produktów (towar, usługa, komplet)
 • tryb edycji okna produktów
 • grupy cenowe
 • rozbudowane jednostki
 • progi stanów magazynowych.
Pierwsza funkcjonalność pozwala zdefiniować własną bazę produktów zgodnie z ich parametrami i pozwala określić między innymi: rodzaj, cenę, jednostkę oraz kod produktu. Przedsiębiorca może nimi efektywnie zarządzać oraz posiada kontrolę nad produktami w oparciu o progi stanów magazynowych. 

2. Zarządzanie dokumentacją magazynową
 • PZ i WZ
 • RW i PW
 • MM
 • JPK_MAG
 • własna seria numeracji
 • definiowanie wydruków (ceny).
Możliwość generowania podstawowych dokumentów występujących w obrocie magazynowym, jak np.: dokumenty (WZ i RW) i przesunięć między magazynami (MM). Przedsiębiorca może też definiować własną serię numeracji oraz tworzyć strukturę JPK_MAG, czyli jednolity plik kontrolny gospodarki magazynowej. 

3. Obsługa wielu magazynów równolegle
 • aktualizacje ceny
 • podpowiedź cen produktów na dokumentach PZ
 • przyjmowanie na magazyn na podstawie dokumentów księgowych
 • wystawianie dokumentów magazynowych dla różnych magazynów.
Istnieje możliwość zarządzania wieloma magazynami z jednego konta. Poza tym przedsiębiorca może dokonywać własnych ustawień danego magazynu dla magazynu głównego oraz magazynów pomocniczych. Podczas tworzenia dokumentów magazynowych otrzymuje automatyczną podpowiedź cen w oparciu o wprowadzone wartości wynikające ze specyfikacji. Ceny produktów będących na stanie magazynu aktualizują się zgodnie z aktualnymi cenami zakupu. 

4. Zarządzanie produkcją i kompletacją
 • kompletacja
 • dekompletacja
 • produkcja w toku
 • czytniki kodów kreskowych.
Możliwe jest całkowite zarządzanie produkcją zaczynając od wprowadzenia towaru do magazynu poprzez kompletację z posiadanych na magazynie produktów, a kończąc na wydaniu skompletowanego towaru. 

5. Automatyczne rezerwacje i zamówienia
 • obsługa zamówień
 • tworzenie rezerwacji
 • wystawianie dokumentów księgowych na podstawie rezerwacji
 • przyjęcie towarów na podstawie zamówienia
 • obsługa wydań i przyjęć dostaw.
Możliwość obsługi zamówień od klientów detalicznych i hurtowych na podstawie utworzonych rezerwacji, nawet jeżeli w danym momencie brak jest towaru na magazynie. Przedsiębiorca na podstawie rezerwacji może wygenerować dokumenty księgowe, jak np.: faktury zaliczkowe i końcowe. Możliwość tworzenia zamówień i wprowadzania towarów na stan w chwili kiedy są realizowane. 

6. Monitoring dat ważności produktów
 • przypomnienia o zbliżającym się terminie
 • określanie daty ważności partii
 • określanie daty minimalnej i maksymalnej przydatności
 • wydawanie towarów z wykorzystaniem metody FEFO
 • obsługa dat dla danego magazynu.
Powyższa funkcja pozwala zarządzać towarami z określoną datą trwałości w oparciu o bieżącą kontrolę terminów przydatności. Przedsiębiorca może ustawić częstotliwość, z którą będą pojawiały się automatyczne przypomnienia o zbliżającej się dacie ważności. Metoda FEFO polega na prowadzeniu gospodarki magazynowej w myśl zasady: pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło.


Data publikacji: 2021-01-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU