Fakturę korygującą wystawia się w sytuacji kiedy faktura pierwotna zostanie wystawiona z błędem. Korekta wartości pierwotnej sprzedaży może być dokonana na in plus lub in minus. faktura korygujaca na plus

Faktura korygująca 

jest dokumentem za pomocą, którego można poprawić błędy popełnione na fakturze pierwotnej. Dokument korygujący wystawia się też w sytuacji kiedy mają miejsce zmiany stanu faktycznego w danej transakcji, które należy niezwłocznie poprawić. Zgodnie z przepisami korektę należy wystawić jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej: 
  • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu
  • zostały udzielone opusty i obniżki cen
  • towar i opakowania zostały zwrócone do podatnika
  • nabywca otrzymał zwrot całości lub części zapłaty
  • została podwyższona cena lub została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce i kwocie podatku lub w innej pozycji faktury.

Faktura korygująca, a podatek VAT

Przepisy ustawy o VAT regulują kwestie dotyczące faktur korygujących, sposób i termin dokonywania korekty faktur zmniejszających kwotę podatku (in minus). W przypadku korekt podwyższających kwotę podatku należnego (in plus) brak jest dokładnych regulacji. Zostało przyjęte, że to w jaki sposób dokonywana jest korekta zależy od przyczyny jej powstania. Jeżeli przyczyny wystawienia korekty powstały już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to dokument należy rozliczyć w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Przede wszystkim dotyczy to pomyłki w określeniu ceny lub stawki podatku. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik w lutym sprzedał towar, który opodatkował stawką 8%. W połowie roku zorientował się, że pomylił się, a towar powinien być opodatkowany wg stawki 23%. W związku z tym wystawił fakturę korygującą. Podatnik powinien zwiększyć kwotę podatku należnego i dokonać korekty w deklaracji podatkowej za luty (miesiąc powstania przyczyny korekty). 
W przypadku gdyby korekta była spowodowana przyczynami powstałymi po dokonaniu sprzedaży, to korekty należałoby dokonać w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca. Taki przypadek ma miejsce wtedy jeżeli na fakturze pierwotnej podatek należny jest wykazany w prawidłowej wysokości, a przyczyna korekty powstała później i trudno było ją przewidzieć w chwili wystawiania faktury pierwotnej. 

PRZYKŁAD 2
Sprzedawca w marcu dokonał sprzedaży towaru. W październiku miała miejsce ponowna wycena towaru. Podatnik stwierdził, że wartość sprzedaży towaru powinna być podwyższona i wystawił fakturę korygującą. W związku z tym powinien dokonać zwiększenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za miesiąc październik, czyli w miesiącu powstania przyczyny korekty. 

W obu przypadkach dokonanie korekty podatku VAT przez sprzedawcę nie wymaga potwierdzenia odbioru faktury przez nabywcę, dlatego też podatnik ma prawo do dokonania korekty na podstawie wystawienia faktury korygującej. 
Problemem może okazać się sam moment rozliczenia faktury korygującej przez nabywcę towaru/usługi. Przy fakturach in plus u nabywcy wystąpi zwiększenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia. W ich przypadku korekta powinna być dokonana w miesiącu otrzymania faktury korygującej niezależnie od przyczyny jej wystawienia. Nie ma wyraźnego zakazu mówiącego, że nabywca nie może wykazać faktury korygującej in plus w miesiącu jej otrzymania. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca w lipcu nabył partię towaru i odliczył podatek od tej transakcji. W listopadzie otrzymał fakturę korygującą zwiększającą kwotę podatku naliczonego. Przedsiębiorca ma prawo dokonać korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej za listopad, bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i to niezależnie od przyczyny powstania korekty. 

Korekta in plus, a podatek dochodowy

Nowelizacja przepisów ustawy o PIT przyniosła dokładne ustalenia dotyczące zasad rozliczania podatku dochodowego przy fakturach korygujących
Księgując faktury korygujące przychód zostało przyjęte, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, to korekty należy dokonać przez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. W przypadku korekty, której przyczyną jest błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka na fakturze pierwotnej, to przychód należy skorygować w dacie pierwotnej faktury sprzedaży. Jeżeli korekta zwiększa przychód, to należy ją ująć w dacie wystawienia po stronie przychodu. 

PRZYKŁAD 4
Sprzedawca sprzedał towar w styczniu i ujął przychód w KPiR za ten okres. W marcu okazało się, że na wystawionej fakturze została błędnie wpisana cena. Podatnik wystawił fakturę korygującą in plus. W tym przypadku różnica powinna zostać wykazana w księdze w miesiącu sprzedaży, czyli w styczniu. 
Podobne zasady obowiązują nabywcę, który musi dokonać zmian w KPiR po stronie kosztów. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, również odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, to korekty należy dokonać przez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej. 
Z kolei jeżeli przyczyną korekty jest błąd rachunkowy lub oczywista pomyłka na fakturze pierwotnej, to koszt powinien zostać skorygowany w dacie pierwotnej faktury zakupu. W przeciwnym razie korektę zwiększającą koszt należy ująć w dacie wystawienia. 

PRZYKŁAD 5
Nabywca nabył towar w kwietniu i ujął go w KPiR w tym samym okresie rozliczeniowym. W czerwcu otrzymał fakturę korygującą. Przyczyną jej wystawienia była ponowna wycena towaru przeprowadzona przez sprzedawcę. Nabywca był zobowiązany do zwiększenia kosztu uzyskania przychodu za miesiąc czerwiec.


Data publikacji: 2021-01-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Hole
23 Luty 2023

Jesli nabywca otrzymal w styczniu fakture korygujaca tzw. rabat potransakcyjny zmniejszajacy wartosc towarow kupionych za poprzedni rok - w PiT zmniejsza koszty miesiaca otrzymania faktury korygujacej (styczen), a dla korekty Vat musza byc uzgodnione warunki wspolpracy. Jesli nabywca i sprzedawca maja uzgodnienie warunkow przed wystawieniem faktury korygujacej wowczas Nabywca koryguje oliczenie Vat naliczonego odliczonego w poprzednim okresie, czyli zmniejsza odliczenie Vat , a zarazem zwieksza podstawe opodatkowania vat, zwieksza podatek nalezny, koryguje deklaracje za poprzedni okres i reguluje niedoplacony Vat plus odsetki za zwoke. Czy to tak dziala? Gdy warunki wspolpracy zostana uzgodnione w marcu, to korekta dotyczy tego samego okresu co faktura pierwotna, ale odsetki beda wieksze. Prosze o odpowiedz.