Osoba, która decyduje się na otworzenie działalności gospodarczej musi złożyć chęć jej założenia na druku CEIDG-1. Formularz dostępny jest w wersji papierowej w urzędzie miasta/gminy oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej firma.gov.pl w zakładce „Złóż wniosek CEIDG”. Wpis do CEIDG jest bezpłatny. Jak wypełnić wniosek CEIDG

Sposób podpisania wypełnionego wniosku CEIDG

Każda osoba wypełniająca wniosek CEIDG powinna go podpisać i dostarczyć do urzędu.

Wniosek CEIDG można wypełnić i podpisać na trzy sposby:
  • wydrukowanie, złożenie podpisu poświadczonego przez notariusza i wysłanie do urzędu
  • wypełnienie online, wydrukowanie, podpisanie i wysłanie do urzędu. Wymaga wizyty w urzędzie w ciągu 7 dni razem z otrzymanym kodem w celu uwierzytelnienia podpisu
  • podpisanie wniosku podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (polecany sposób).

Czym jest i jak uzyskać profil zaufany?

Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w systemach administracji elektronicznej. Można powiedzieć, że jest to odręczny podpis osoby. Pozwala na wysyłanie dokumentów i wniosków do różnych urzędów przez Internet bez konieczności ich odwiedzania. Profil Zaufany działa podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny. Złożony na dokumencie powoduje skutki prawne pod warunkiem, że został złożony w okresie ważności (3 lata).

Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany. Zakładamy go na platformie e-PUAP i potwierdzamy jednorazowo osobiście w jednym z punktów potwierdzeń. Najczęściej jest nim najbliższy Urząd Skarbowy.

Profil Zaufany można też założyć za pośrednictwem banku, w którym mamy konto. W tym wypadku nie musimy wychodzić z domu. Wystarczy podpis za pomocą SMS-a lub aplikacji autoryzującej przelewy.

Wniosek CEIDG krok po kroku

Składając wniosek CEIDG wypełniamy kolejno pola:
01. RODZAJ WNIOSKU
Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy wypełnia się również: przy zawieszaniu, wznawianiu lub zamknięciu firmy oraz przy aktualizacji wcześniej podanych danych.
02. WNIOSEK ZŁOŻONY PRZEZ:
Składając wniosek wybieramy pole ”Przedsiębiorca”, dlatego, że składamy go osobiście w swoim imieniu. 
03. DANE WNIOSKODAWCY
Następnie wypełniamy pole z danymi osobowymi (płeć, nazwisko i imiona, imię ojca, matki, miejsce i data urodzenia, rodzaj i seria dokumentu tożsamości, nr pesel, nr NIP). 
Jeżeli osoba nie posiada nr NIP zaznacza pole „Nie posiadam”. 
Numeru REGON się nie podaje, ponieważ nowo zakładanej firmie zostanie dopiero nadany. REGON-u używa się podczas aktualizacji danych.  
Wymagane jest podanie wszystkich posiadanych obywatelstw (obywatele państw UE, EFTA/EOG, Konfederacji Szwajcarskiej wypełniają wniosek tak jak obywatele Polski. Muszą podać wszystkie posiadane obywatelstwa). 

Pole 15 wniosku powinno być koniecznie zaznaczone, aby wniosek został przyjęty. Jest to oświadczenie: „Oświadczam, że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem, oraz, że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
04. ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY
Wypełniamy po kolei rubryki. Pole „Opis nietypowego miejsca” pozostawiamy puste. 
05. ADRES SKRZYNKI EPUAP
W tym miejscu podajemy nazwę skrytki w systemie ePUAP. Nie jest to pole wymagane. Lepiej jest pozostać przy tradycyjnym, pocztowym systemie powiadomień. 
06. FIRMA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO WNIOSEK DOTYCZY
Wpisujemy nazwę firmy, w której zawarte jest imię i nazwisko przedsiębiorcy. Dopuszcza się podanie dodatkowych określeń. 
W rubryce tej podajemy również przewidywaną ilość zatrudnionych pracowników. Za osobę pracującą uważa się też przedsiębiorcę, dlatego minimalna liczba pracowników to 1.
W polu 06.2 podajemy rodzaje działalności według kodów PKD 2007. Obowiązkowo należy wybrać jeden przeważający rodzaj prowadzonej działalności. Do niego można jeszcze dopisać inne rodzaje, które mamy zamiar prowadzić teraz lub w przyszłości. Maksymalnie na jednym druku można wpisać 10 kodów PKD.
07. NAZWA SKRÓCONA
W tym miejscu wystarczy wpisać jedynie imię i nazwisko. Rubryka utrzymywana głównie na potrzeby ZUS-u.
08. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI 
Należy wpisać faktyczną datę rozpoczęcia działalności. Może być późniejsza niż data złożenia wniosku. Dla przedsiębiorcy najbardziej korzystna będzie data późniejsza od 1 dnia miesiąca, w którym rozpoczyna działalność.
09. DANE DO KONTAKTU
Ich podanie jest dobrowolne. Podane, pojawią się na stronie CEIDG i będą ogólnie dostępne. Warto mieć to na uwadze. Zaznaczenie: „Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG” powinno załatwić sprawę.
10. ADRESY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Podajemy adres do doręczeń (adres korespondencyjny) oraz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zazwyczaj adres biura, wykonywania usług itp.). Można też zaznaczyć pole „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej” jeżeli praca polega na wykonywaniu usług u klienta.
11. DODATKOWE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wymagane jest podanie wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej (oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług itp.).
12. PODLEGAM OBOWIĄZKOWEMU UBEZPIECZENIU W:
I tu wybieramy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wpisujemy datę powstania obowiązku opłacania składek na ZUS (data rozpoczęcia działalności). W tym miejscu należy zaznaczyć, które formularze do ZUS będziemy wysyłać razem z drukiem CEIDG (ZZA, ZWUA, ZUA, ZIUA, ZCNA).
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
Wskazujemy urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania. Pole uzupełnia się samo. Wystarczy wpisać nazwę miasta i wybrać z rozwijającej się listy.
18. OŚWIADCZAM, ŻE PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĘ OPŁACAĆ W FORMIE:
W tym miejscu podajemy wybraną formę opodatkowania. Większość podatników wybiera rozliczenie na zasadach ogólnych. 
19. ZAWIADOMIENIE O PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH
Księgi rachunkowe, czyli księgowość obowiązkowo muszą prowadzić głównie spółki prawa handlowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą prowadzić księgowość uproszczoną w formie KPiR, ale jeżeli zdecydują się na prowadzenie pełnej księgowości, to właśnie w tym miejscu powinny o tym poinformować. Z reguły pole to jest pomijane podczas wypełniania druku.
20. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DOKUMENTACJĘ RACHUNKOWĄ WNIOSKODAWCY
Podajemy nazwę i NIP biura rachunkowego jeżeli z usług takiego będziemy korzystać. Jeżeli księgowość będziemy prowadzić sami lub przez księgowość internetową, to rubryki nie wypełniamy.
21. ADRES MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ WNIOSKODAWCY
Należy wskazać miejsce, w którym będą znajdowały się dokumenty firmy. Najczęściej będzie to adres biura rachunkowego, miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności. 
22. PROWADZĘ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Działalność oparta na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zaznaczamy tak lub nie.
24. JESTEM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI/SPÓŁEK CYWILNYCH
Zaznaczamy jeżeli jesteśmy.
25. INFORMACJA O MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ
Wypełnia się jeżeli wnioskodawca ma wspólność majątkową lub jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale już nie istnieje.
26. INFORMACJE O RACHUNKACH BANKOWYCH/RACHUNKACH SKOK WNIOSKODAWCY
Pole nie jest obowiązkowe. Podczas zakładania firmy, wnioskodawca nie posiada jeszcze konta firmowego. Zazwyczaj pole pozostaje puste. Można je uzupełnić w późniejszym terminie poprzez złożenie wniosku aktualizacyjnego. Podaje się nr konta, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.
28. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH
Wypełniają tylko te osoby, które posiadają takie numery (odpowiednik NIP lub REGON w innym kraju niż Polska). 
29. UDZIELIŁEM(AM) PEŁNOMOCNICTWA DO PROWADZENIA MOICH SPRAW
Podajemy tu dane osoby lub firmy, której udzielamy pełnomocnictwa do prowadzenia naszych spraw w CEIDG. Nie jest konieczne wskazywanie takiej osoby, ponieważ zmiany wpisu do CEIDG nie są wykonywane zbyt często. 

Pola: 14, 15 i 16 wypełnia się jedynie w przypadku zawieszenia, wznawiania lub zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.


Objaśnienia skrótów druków wypełnianych do ZUS
ZZA (rejestracja przedsiębiorcy pracującego dodatkowo na etacie lub chcącego skorzystać z ulgi na start)
ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń, np.: przy zawieszeniu działalności)
ZUA (rejestracja przedsiębiorcy, który nigdzie nie pracuje i nie chce skorzystać z ulgi na start)
ZIUA (zmiana danych osoby ubezpieczonej, np.: przy aktualizacji wpisu)
ZCNA (zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego, którzy nie posiadają własnego prawa do ubezpieczenia lub którzy nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia przez innego członka rodziny).


Data publikacji: 2020-02-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU